Sri Bhoorataraja Stotram

|| ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಾಯ ನಮಃ ||
ಪ್ರಸಾದಾರ್ಥಂ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಭೂತಾಖ್ಯಮಾದರಾತ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 1 ||
ಸ್ಮರತಾಂ ನಿಯಮೇನೈವ ಭೂತಭೀತ್ಯಾದಿಭಂಜನಂ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 2 ||
ಗುರೋರ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥಂ ಭಜತಾಂ ಭದ್ರದಂ ದ್ರುತಂ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 3 ||
ಭೃತ್ಯೈಃ ಕರ್ಣವಿಕರ್ಣಾಖ್ಯೈರ್ಯುಕ್ತಂ ಭೂತಗಣೈಸ್ಸದಾ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 4 ||
ಕ್ರೂರಂ ವೀರಂ ತಥಾ ಶೂರಂ ಧನುಷ್ಖಡ್ಗಾದಿಧಾರಣಂ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 5 ||
ಪ್ರತಾಪವಂತಂ ವೀರಾಗ್ರ್ಯಂ ವೀರಭದ್ರೋಪಮಂ ಹೃದಿ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 6 ||
ರಾಜಸೇವಾರತಂ ಲೋಕೇ ರಾಜಮಾನ್ಯಂ ರವಿಪ್ರಭಂ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 7 ||
ರಕ್ತಾಂಬರಧರಂ ರಮ್ಯಪುಷ್ಪಮಾಲಾಸುಶೋಭಿತಂ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 8 ||
ರತ್ನೌಘವಲಯೋಪೇತಂ ಮುಕ್ತಾಹಾರವಿಭೂಷಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 9 ||
ಅರ್ಕಾಭಾಂಗದಸಂಯುಕ್ತಂ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಮ್ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 10 ||
ಉತ್ತುಂಗತುರಗಾರೂಢಂ ಛತ್ರಚಾಮರಸೇವಿತಂ |
ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 11 ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

3 Responses

  1. lakshmi says:

    Can ladies say this stotra?

  2. lakshmi says:

    Can ladies say this story?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *