Tagged: Sri Ibharampura Appavaru

Sri Ibharampura Appavaru 13

Sri Ibharampura Appavaru

Name: Ibharampura Krishnacharya Period : 1789-1869 Aradhana : Sharavana Masa  Sukhla Paksha Tritiya(1869) Place : Ibharampura Parents: Ahobalacharya and Krishna Bai Contemporaries : Sri Yogi Narayanacharya, Guru Jagannatha Dasaru, Sri Mummadi Krishnaraja     Wodeyar, Sri...