Tagged: Bhootarajaru

Sri Bhootarajaru Strotra 3

Sri Bhoorataraja Stotram

|| ಶ್ರೀ ಭೂತರಾಜಸ್ತೋತ್ರಮ್ || ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ || ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಾಯ ನಮಃ || ಪ್ರಸಾದಾರ್ಥಂ ಸದಾ ನಾರಾಯಣಭೂತಾಖ್ಯಮಾದರಾತ್ | ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 1 || ಸ್ಮರತಾಂ ನಿಯಮೇನೈವ ಭೂತಭೀತ್ಯಾದಿಭಂಜನಂ | ವಾದಿರಾಜಗುರೋರ್ದೂತಂ ಭೂತರಾಜಂ ನತೋಸ್ಮ್ಯಹಮ್ || 2 || ಗುರೋರ್ದಕ್ಷಿಣಭಾಗಸ್ಥಂ ಭಜತಾಂ...