Simshumara ಶಿಂಶುಮಾರ  శింశుమార

ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ , ಶಿಂಶುಮಾರ ಜಯಂತಿ

ಶಿಂಶುಮಾರ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವತಾರ ಇಡೀ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲವನ್ನು ಈ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಧೃವ ಮಂಡಲವನ್ನೂ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನೂ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಚೇಳಿನರೂಪ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಕೊಂಡಿಗಳು ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಭೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಸಪ್ತ ಋಷಿಗಳ ಮಂಡಲ, ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ವರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಕಲ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ , ಮಂಗಳವನುಂಟಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಶಿಂಶುಮಾರ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ

नभेराधस्थानमकरकृतीं विभूम्
तदूर्ध्वभागगे विलासन्नरिकायं स्वपुच्छदेहश्रितचन्द्रसूर्य
नक्षत्रथराध्रुमण्डलकृतीं

पुत्रादिसर्वेष्टदमिन्दिरेषम्
नथोस्मी मेशं हृदय शिम्शुमारम्

ನಾಭೇರಧಸ್ಥಾನ್ಮಕರಾಕೃತಿಂ ವಿಭುಂ
ತದೂರ್ಧ್ವಭಾಗೇ ವಿಲಸನ್ನೃಕಾಯಮ್ ಸ್ವಪುಚ್ಛದೇಹಾಶ್ರಿತಚಂದ್ರಸೂರ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರತಾರಾಧ್ರುವಮಂಡಲಾಕೃತಿಮ್

ಪುತ್ರಾದಿಸರ್ವೇಷ್ಟದಮಿಂದಿರೇಶಂ
ನತೋಸ್ಮಿ ಮೇಶಂ ಹೃದಯಿ ಶಿಂಶುಮಾರಮ್

ಧ್ಯಾಯೇದಜೇಶಂ ಲೋಕೇಶಂ ಧ್ರುವಮಂಡಲಮಾಶ್ರಿತಮ್
ಅಂಶುಮಾರಂ ಶಿಂಶುಮಾರಂ ಮಂಡಲಂ‌ ಕುಂಡಲಾಕೃತಿಮ್

ಓಂ ಶಿಂಶುಮಾರಯ ನಮಃ

ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣೆ / ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ಸಕಲಗ್ರಹ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದು

మాఘ శుద్ధ ద్వాదశి ,శింశుమార జయంతి

శింశుమార అనునది భగవంతుని యొక్క సాక్షాత్ అవతారం. ఈ రూపంతో భగవంతుడు ధారణ చేసినాడు. తోక చివర ధృవ మండలం, కుడి వైపున ఉత్తరాయణ నక్షత్రాలు, ఎడమవైపు దక్షిణాయన నక్షత్రాలు కలిగి ఉన్న తేలు రూపం ముందుఉన్న కొనలు మేరు పర్వతం మీద బ్రహ్మదేవుని సభకు సమీపంలో ఉండును.
ఏడుగురు ఋషుల మండలం మరియు త్రిశంకు స్వర్గం కూడా భగవంతుని ఈ రూపంలో ఆశ్రయించాయి. ఎవరైతే ఉదయం, సాయంత్రం ఈ విధంగా ధ్యానం చేస్తారో వారికి సమస్త గ్రహదోషాలు తొలగుతాయి, మంగళం కలిగి స్వామివారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది.

శ్రీ శింశుమార దేవుని స్తోత్రము

नभेराधस्थानमकरकृतीं विभूम्
तदूर्ध्वभागगे विलासन्नरिकायं स्वपुच्छदेहश्रितचन्द्रसूर्य
नक्षत्रथराध्रुमण्डलकृतीं

पुत्रादिसर्वेष्टदमिन्दिरेषम्
नथोस्मी मेशं हृदय शिम्शुमारम्

నాభేరధస్థాన్మకరాకృతిం విభుం
తదూర్ధ్వభాగే విలసన్నృకాయమ్ స్వపుచ్ఛదేహాశ్రితచంద్రసూర్య
నక్షత్రతారాధ్రువమండలాకృతిమ్
పుత్రాదిసర్వేష్టదమిందిరేశం
నతోస్మి మేశం హృదయి శింశుమారమ్
ధ్యాయేదజేశం లోకేశం ధ్రువమండలమాశ్రితమ్
అంశుమారం శింశుమారం మండలం‌ కుండలాకృతిమ్

ఓం శింశుమారయ నమః

ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా సర్వదోషాలు తొలగిపోతాయి

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *