Tagged: Raghuvaryateertharu

Madhwamrutha 0

Sri Raghuvarya Theertharu

Sri Raghuvarya Theertha took Ashrama from Sri Raghunatha Theertha. He is guru of the great Sri Raghottama Theertha. He comes in the lineage of Uttaradhi mutt. Poorvashrama Name : Sri Ramachandra Shastri Ashrama Guru...