Tagged: Vadirajaru

SriVadirajateertharu 2

Vadiraja Kavacha – ವಾದಿರಾಜ ಕವಚ

ಭ್ರಾಜಲ್ಲಲಾಟೇ ಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂಸ್ವಂಗಾರರೇಖಾಂಕಿತಮಧ್ಯದೇಶಮ್॥ಆಕಂಠಮಾನಾಭಿ ಸುಲಂಬಮಾನಾಂಮಾಲಾಂ ತುಲಸ್ಯಕ್ಷಮಯೀಂ ದಧಾನಮ್॥೧॥ ಶ್ರೀಮುದ್ರಯಾಚಿಹ್ನಿತ ಸರ್ವಗಾತ್ರಂಕರೋಲ್ಲಸತ್ ಶ್ರೀಜಪಮಾಲಿಕಂ ಪರಮ್॥ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸ್ಥಶುಭಾಂಬರಸ್ಥಂಶ್ರೀವಾಜಿವಕ್ತ್ರಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರಂತಮ್॥೨॥ ಜಿತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಹೃತಾಘರಾಶಿಂಕೂರ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಸುತಪಃಪ್ರಭಾವಮ್‌॥ಶೀಮದ್ದಯಗ್ರೀವದಯೈಕಪಾತ್ರಂಶಮಾದಿಸಂಪತ್ತಿಯುತಂ ವಿರಾಗಿಣಮ್‌॥೩॥ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠಂ ಭುವಿ ರಾಜಮಾನಂವಾದೀಭಸಿಂಹಂ ಸುಮತಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್‌॥ಏವಂ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಕವಿವಾದಿರಾಜಂಧ್ಯಾತ್ವಾತದೀಯಂ ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ಸುಧೀಃ॥೪॥ ಗುರುಮಖಿಲಗುಣಜ್ಞಂ ಸದ್ಗುಣೈಕಾಧಿವಾಸಂ ಶಮದಮಪರಿನಿಷ್ಠಂ ಸತ್ವನಿಷ್ಠಂ ವರಿಷ್ಠಮ್॥ಸಕಲಸುಜನಶಿಷ್ಟಂ ನಿತ್ಯನಿರ್ಧೂತಕಷ್ಟಂ ಹಯಮುಖಪದನಿಷ್ಠಂ ಮಾಂ ಭಜಂತು ಪ್ರಪನ್ನಾಃ॥೫॥ ವಾದಿರಾಜಃ ಶಿರಃ...

Durgasthava 0

Durgasthava

|| ದುರ್ಗಾಸ್ತವಃ || ಸನ್ನದ್ಧಸಿಂಹಸ್ಕಂಧಸ್ಥಾಂ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಂ ಮನೋರಮಾಮ್ | ಪೂರ್ಣೇಂದುವದನಾಂ ದುರ್ಗಾಂ ವರ್ಣಯಾಮಿ ಗುಣಾರ್ಣವಾಮ್ || 1 || ಕಿರೀಟಹಾರಗ್ರೈವೇಯನೂಪುರಾಂಗದಕಂಕಣೈಃ | ರತ್ನಕಾಂಚ್ಯಾ ರತ್ನಚಿತ್ರಕುಚಕಂಚುಕತೇಜಸಾ || 2 || ವಿರಾಜಮಾನಾ ರುಚಿರಾಂಬರಾ ಕಿಂಕಿಣಿಮಂಡಿತಾ | ರತ್ನಮೇಖಲಯಾ ರತ್ನವಾಸೋಪರಿ ವಿಭೂಷಿತಾ || 3 || ವೀರಶೃಂಖಲಯಾ ಶೋಭಿಚಾರುಪಾದಸರೋರುಹಾ |...

SriVadirajateertharu 1

Sri Vadiraja Theertharu

Introduction Sri Vadiraja Theertharu was one of the greatest yathi in the lineage of Sri Madhvacharya. He was a Great Scholar, Debator, Writer, Poet who was well versed in Kannada, Tulu and Sanskrit languages....