Vadiraja Kavacha – ವಾದಿರಾಜ ಕವಚ

SriVadirajateertharu

ಭ್ರಾಜಲ್ಲಲಾಟೇ ಲಸದೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ
ಸ್ವಂಗಾರರೇಖಾಂಕಿತಮಧ್ಯದೇಶಮ್॥
ಆಕಂಠಮಾನಾಭಿ ಸುಲಂಬಮಾನಾಂ
ಮಾಲಾಂ ತುಲಸ್ಯಕ್ಷಮಯೀಂ ದಧಾನಮ್
॥೧॥

ಶ್ರೀಮುದ್ರಯಾಚಿಹ್ನಿತ ಸರ್ವಗಾತ್ರಂ
ಕರೋಲ್ಲಸತ್ ಶ್ರೀಜಪಮಾಲಿಕಂ ಪರಮ್॥
ಹೃತ್ಪುಂಡರೀಕಸ್ಥಶುಭಾಂಬರಸ್ಥಂ
ಶ್ರೀವಾಜಿವಕ್ತ್ರಂ ಸತತಂ ಸ್ಮರಂತಮ್
॥೨॥

ಜಿತಾರಿಷಡ್ವರ್ಗಹೃತಾಘರಾಶಿಂ
ಕೂರ್ಮಾಸನಸ್ಥಂ ಸುತಪಃಪ್ರಭಾವಮ್‌॥
ಶೀಮದ್ದಯಗ್ರೀವದಯೈಕಪಾತ್ರಂ
ಶಮಾದಿಸಂಪತ್ತಿಯುತಂ ವಿರಾಗಿಣಮ್‌
॥೩॥

ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರನಿಷ್ಠಂ ಭುವಿ ರಾಜಮಾನಂ
ವಾದೀಭಸಿಂಹಂ ಸುಮತಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್‌॥
ಏವಂ ಮುನೀಂದ್ರಂ ಕವಿವಾದಿರಾಜಂ
ಧ್ಯಾತ್ವಾತದೀಯಂ ಕವಚಂ ಪಠೇತ್ಸುಧೀಃ
॥೪॥

ಗುರುಮಖಿಲಗುಣಜ್ಞಂ ಸದ್ಗುಣೈಕಾಧಿವಾಸಂ ಶಮದಮಪರಿನಿಷ್ಠಂ ಸತ್ವನಿಷ್ಠಂ ವರಿಷ್ಠಮ್॥
ಸಕಲಸುಜನಶಿಷ್ಟಂ ನಿತ್ಯನಿರ್ಧೂತಕಷ್ಟಂ ಹಯಮುಖಪದನಿಷ್ಠಂ ಮಾಂ ಭಜಂತು ಪ್ರಪನ್ನಾಃ
॥೫॥

ವಾದಿರಾಜಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಭಕ್ತತ್ರಾಣಕೃತೋದ್ಭವಃ॥
ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಜಗದ್ವಂದ್ಯ ಪದಾಂಬುಜಃ ॥೬॥

ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ನೇತ್ರೇ ದೃಷ್ಟಭೂತೀರ್ಥಸಾಗರಃ॥
ವಾದಿರಾಜಃ ಶ್ರುತೀ ಪಾತು ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಕೃತಚಾರುಧೀಃ
॥೭॥

ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ನಾಸಾಂ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ
ಪರಾಯಣಃ॥
ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ವಕ್ತ್ರಂ ಹಯಗ್ರೀವಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ
॥೮॥

ವಾದಿರಾಜೋSಧರಂ ಪಾತು ಮಧುರೀಕೃತನಿಸ್ವನಃ॥
ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಚಿತ್ರಸಂಗೀತಸುಸ್ವನಃ
॥೯॥

ವಾದಿರಜಃ ಪಾತು ಭುಜೌ ತಪ್ತಾಯುಧಲಸದ್ಭುಜಃ।
ವಾದಿರಜಃ ಪಾತು ಕರೌ ವಾಜಿವಕ್ತ್ರಾಂಘ್ರಿಪೂಜಕಃ
॥೧೦॥

ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಚಿತ್ತಂ ಪೂರ್ಣವಿದ್ಯಾಹೃದಂಬುಜಃ

ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ
॥೧೧॥

ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಕಟಿಂ ದಿವ್ಯಸೂತ್ರಲಸತ್ಕಟಿಃ॥
ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಚೋರೂ ಮೋಚಾಯುಗಸಮಪ್ರಭಃ ॥೧೨॥

ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಜಂಘೇ ಹಯಾನನನತಿಪ್ರಿಯಃ॥
ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಪಾದೌ ಕೃತಭೂಸತ್ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಃ
॥೧೩॥

ತಪೋಮಯತನುಃ ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಪಾತು ಮೇ ಸರ್ವತಸ್ತನುಮ್‌॥
ವಾದೀಂದ್ರಃ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ದಿವ್ಯದಂಡಸ್ತು ದಕ್ಷಿಣೇ           
॥೧೪॥

ಯೋಗೀಂದ್ರಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಪಾತು ವಾಮೇ ಕವಿಕುಲಾಗ್ರಣೀಃ॥
ಅಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಭೂಸುರಃ ಪಾತು ನೈಋತ್ಯಾಂ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ॥೧೫॥

ಹನುಮತ್ಕಿಂಕರಃ ಪಾತು ವಾಯವ್ಯಾಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ॥
ಈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಶುಭದಃ ಸರ್ವಾಶುಭನಿವರ್ತಕಃ
॥೧೬॥

ವಾದಿರಾಜಃ ಪಾತು ಚೋರ್ಧ್ವಮೂರ್ಧ್ವರೇತೋಗ್ರಣೀಃ ಸದಾ॥
ವಾದಿರಾಜಸ್ತ್ವಧಃ ಪಾತು ತಮೋದ್ವಾರನಿವರ್ತಕಃ
॥೧೭॥

ಓಂ(ಶ್ರೀ) ನಮೋ ವಾದಿರಾಜಾಯ ದೀರ್ಘದಾರಿದ್ರ್ಯ ಘಾತಿನೇ॥
ರಾಜಭೋಗಪ್ರದಾತ್ರೇ ಚ ನಮೋSಸ್ತು ಜಯದಾಯಿನೇ
॥೧೮॥

ಮೂಕಮಾವಿಶ್ಯ ಮಾಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ ವಾದಿರಾಜಗುರೂದಿತಮ್‌॥
ಯ ಏತ್  ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಬಂಧಪಾಶಾದ್ ವಿಮುಚ್ಯತೇ
॥೧೯॥

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಕವಚಾದಸುತಾ ಸಸುತಾ ಭವೆತ್‌॥
ನಾರೀ ನರೋSಥ ಶೂದ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವದೇದಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ॥೨೦॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾದೀನ್‌ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ॥
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಕವಚಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಪಠೇದ್ ಧ್ರುವಮ್‌॥೨೧॥

ಮನಸಾ ಚಿಂತಿತಂ ಹ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸುಖಸಂತತಿಮ್‌॥
ಭವೇತ್ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ವಿದ್ವಾನ್‌ ದುರ್ವಾದಿಸೈನ್ಯತಃ॥೨೨॥

ಸರ್ಪವೃಶ್ಚಿಕಸಂಭೂತವಿಷವಿದ್ರಾವಕಾರಣಮ್‌॥
ಮೂಕೋ ಹ್ಯಮೂಕತಾಂ ಯಾತಿ ಮೂರ್ಖೋ ವಿದ್ವತ್ತ್ವಮಾಪ್ನುಯಾತ್‌॥೨೩॥

ಕುಷ್ಠೀ ಶಿಷ್ಟತ್ವಮಾಪ್ನೋತಿ ರೋಗೀ ರೋಗವಿಯೋಗವಾನ್‌॥
ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಪಠನಾತ್ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ
॥೨೪॥

ಯ ಏತತ್ಕವಚಂ ವಿದ್ವಾನ್‌ ಲಿಖತ್ವಾ ಪೂಜಯೇದ್ಯದಿ॥
ಭೂರ್ಜೇ ವಾ ತಾಲಪತ್ರೇ ವಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್‌॥೨೫॥

ಗಂಗಾತೀರನಿವಾಸಿನಾ ಕೃತಮಿದಂ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾಯುಜಾ
ದಿವ್ಯಂ ಸದ್ವರವಾದಿರಜಕವಚಂ ತತ್ಸರ್ವದಾ ಪಠೇತ್‌॥
ಸದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸತತಂ ಸುಶಾಸ್ತ್ರಸುರತಿಂ ಭಕ್ತಿಂ ರಮೇಶೇSನಿಶಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಚಾಪಿ ಪರತ್ರ ಮುಕ್ತಿಮಿಹ ಸದ್ವಿದ್ಯಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್‌॥೨೬॥

ವಿಮಲಸಕಲಗಾತ್ರಂ ಶುದ್ಧಕೈವಲ್ಯಪಾತ್ರಂ ಶುಭಗುಣಗಣಸಾಂದ್ರಂ
ಭೂಮಿಭೂಷಾಮಣೀಂದ್ರಮ್‌॥
ವಿದಿತಸಕಲಶಾಸ್ತ್ರಂ ಸಾಧುಚಿತ್ತಂ ಯತೀಂದ್ರಂ
ತುರಗವದನಭಾಜಂ ನೌಮಿ ಸದ್ವಾದಿರಾಜಮ್‌
॥೨೭॥

ಮಾಯಿಭವೈರಿಣೇ ಮಾಧ್ವರಾದ್ಧಾಂತವನಚಾರಿಣೇ॥
ವಚೋನಖರಿಣೇ ವಾದಿರಾಜಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ॥೨೮॥

ಕಾಮಧೇನುರ್ಯಥಾಪೂರ್ವಂ
ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ॥
ತಥಾಕಲೌ ವಾದಿರಾಜಶ್ರೀಪಾದೋSಭೀಷ್ಟದಃಸತಾಮ್‌
॥೨೯॥

ತಪೋವಿದ್ಯಾವಿರಕ್ತ್ಯಾದಿ ಸದ್ಗುಣೌಘಾಕರಾನಹಮ್‌॥
ವಾದಿರಾಜಗುರೂನ್ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವಪದಾಯಾಶ್ರಯಾನ್‌॥೩೦॥

ಹಯಗ್ರೀವಪದಾಂಭೋಜಲೋಲಭೃಂಗಂ ಸತಾಂ ಗುರುಮ್‌॥
ನಮಾಮಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಂ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಂಪದಮ್‌
॥೩೧॥

ಕುಷ್ಠಾಪಸ್ಮಾರಲೂತಾಂತಾನ್‌ ಬಾಲಸ್ಫೋಟಾದಿಕಾನ್‌ ಬಹೂನ್‌॥
ಮೃತ್ತಿಕಾ ನಾಶಯತ್ಯೇವ ವೃಂದಾವನಗತಾ ಮುನೇಃ
॥೩೨॥

ವಾದಿರಾಜಗುರೋಃ ಪಾದಸಲಿಲಸ್ಯ ಚ ಪಾನತಃ॥
ಅಪಮೃತ್ಯು ಜಯತ್ಯಾಶು ತಥಾ ಸೌಖ್ಯಮವಾಪ್ನುಯಾತ್‌॥೩೩॥

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

2 Responses

  1. GURU RAJAN. B R says:

    VADIRAJA KAVACHA. REQUEST IN SANSKRIT OR IN ENGLISH

  2. K R RAMACHANDRA RAO says:

    with audio it is very fine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *