ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Sri Narasimha Astottatara Shatanama Stotram

|| ಶ್ರೀಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ|| ||ಸಮಸ್ತ ಗುರುಭೋ ನಮಃ|| ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಂ

ಆತ್ಮರಕ್ಷಾರ್ಥಂನೀರೋಗತಾಸಿದ್ಧರ್ಥಂ

ಜ್ಞಾನ-ಭಕ್ತಿ-ವೈರಾಗ್ಯಸಿದ್ಧರ್ಥ೦

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ-ಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಪಾರಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮಕರಿಷ್ಯ

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಃ ಪುಷ್ಕರಾಕ್ಷಃ ಕರಾಳ-ವಿಕೃತಾನನಃ |

ಹಿರಣ್ಯ-ಕಶಿಪೋರ್ವಕೋ-ವಿದಾರಣ-ನಖಾಂಶುಕಃ

ಪ್ರಹ್ಲಾದ-ವರ-ದಃ ಶ್ರೀಮಾನಪ್ರಮೇಯ-ಪರಾಕ್ರಮಃ |

ಅಭಕ್ತ-ಜನ-ಸಂಹಾರೀ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯ-ಪ್ರದಃ ||2||

ಜ್ವಾಲಾ-ಮುಖಸ್ತೀಕ್ಷ್ಯ-ಕೇಶಃ ತೀಕ್ಷ್ಯ-ದಂಷ್ಟೋ ಭಯಂಕರಃ |

ಉತ್ತಪ್ತ-ಹೇಮ-ಸಂಕಾಶ-ಸಟಾ-ಧೂತ-ಬಲಾಹಕಃ || 3 ||

ತ್ರಿ-ನೇತ್ರಃ ಕಪಿಲಃ ಪ್ರಾಂಶುಃ ಸೋಮ-ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ-ಲೋಚನಃ |

ಸ್ಕೂಲ-ಗ್ರೀವಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಜಾಂಬೂನದ-ಪರಿಷ್ಕೃತಃ || 4 ||

ವೋಮ-ಕೇಶ-ಪ್ರಕೃತಿಭಿದಿವೇಶೈರಭಿ-ಷ್ಟುತಃ | ಉಪ-ಸಂಸ್ಕೃತ-ಸಪ್ತಾರ್ಚಿಃ ಕಬಳೀ-ಕೃತ-ಮಾರುತಃ || 5

ದಿಗ್ಧಂತಾವಲ-ದರ್ಪ-ಘ್ನಃ ಕಮ್ರ-ಜ-ವಿಷ-ನಾಶನಃ | ಅಭಿಚಾರ-ಕ್ರಿಯಾ-ಹಂತಾ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭಕ್ತ-ವತ್ಸಲಃ || 6 ||

ಸಮುದ್ರ-ಸಲಿಲ-ತ್ರಾತಾ ಹಾಲಾಹಲ-ವಿಶೀರ್ಣ-ಕೃತ್ |

ಓಜಃ-ಪ್ರ-ಪೂರಿತಾಶೇಷ-ಚರಾಚರ-ಜಗತ್-ತ್ರಯಃ || 7 ||

ಹೃಷಿಕೇಶೋ ಜಗತ್ಪಾಣಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವ-ಕಾಮ-ದಃ | ನಾಸ್ತಿಕ-ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥಾಯ ದರ್ಶಿತಾತ್ಮ-ಪ್ರಭಾವ-ವಾನ್ || 8 ||

ಹಿರಣ್ಯ-ಕಶಿಪೋರಗ್ರೇ ಸಭಾ-ಸ್ತಂಭ-ಸಮುದ್ಭವಃ |

ಉಗೋಗ್ನಿ-ಜ್ವಾಲ-ಮಾಲೀ ಚ ಸು-ತೀಕ್ಷೆ ಭೀಮ-ದರ್ಶನಃ

ದಗ್ತಾಖಿಲ-ಜಗಜ್ಜಂತುಃ ಕಾರಣಂ ಜಗತಾಮಪಿ | ಆಧಾರಃ

ಸರ್ವ-ಭೂತಾನಾಮೀಶ್ವರಃ ಸರ್ವ-ಹಾರಕಃ || 10 ||

ವಿಷ್ಣುರ್ಜಿಷ್ಣುರ್ಜಗದ್ದಾತಾ ಬಹಿರಂತಃ-ಪ್ರಕಾಶಕಃ |

ಯೋಗಿ-ಹೃತ್ಪದ್ಮ-ಮಧ್ಯ-ಸ್ಟೋ ಯೋಗೋ

-: || 11 ||

ಸ್ರಷ್ಟಾಹರ್ತಾsಖಿಲ-ತ್ರಾತಾ ವೋಮ-ರೂಪೀ ಜನಾರ್ದನಃ |

ಚಿನ್ಮಯ-ಪ್ರಕೃತಿಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಣಾತ್ಮಕಃ || 12 ||

ಪಾಶ-ವಿಚ್ಛೇದ-ಕೃತ್ ಕರ್ತಾ ಸರ್ವ-ಪಾಪ-ವಿ-ನಿಃಸೃತಃ |

ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ-ಸ್ವರೂಪೋsಜಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸದಸದಾತ್ಮಕಃ || 13 || ಅವ್ಯಯಃ ಶಾಶ್ವತೋsನಂತೋ ವಿಜಯೀ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |

ಮಾಯಾವೀ ಮರುದಾಧಾರೋ ನಿಮಿಷೋsಕ್ಷರ ಏವಚ || 14

ಅನಾದಿ-ನಿಧನೋ ನಿತ್ಯಃ ಪರ-ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಧಾ-ಯುತಃ |

ಶಂಖ-ಚಕ್ರ-ಗದಾ-ಶಾರ್ಙ್ಗ-ಪ್ರಕಾಶಿತ-ಚತುರ್ಭುಜಃ || 15 ||

ಪೀತಾಂಬರಧರಃ ಸ್ರಗೀ ಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣೋಜ್ವಲಃ | ಶ್ರಿಯಾsಧ್ಯಾಸಿತ-ವಾಮಾಂಕಃ ಶ್ರೀವತ್ಸನ ವಿರಾಜಿತಃ || 16 ||

ಪ್ರಸನ್ನ-ವದನಃ ಶಾಂತೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಪ್ರಿಯ-ಪರಿ-ಗ್ರಹಃ |

ವಾಸುದೇವೋsರ್ಹ-ಸತ್ಪುಷ್ಟೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದೇನ ಪ್ರ-ಪೂಜಿತಃ || 17

ಉದ್ಯತ್-ಕನಕನಾ-ಕಾರ-ಭೀಷಿತಾಖಿಲ-ದಿಜ್ಜುಖಃ | ಗರ್ಜನ್ ವೀರಾಸನಾಸೀನಃ ಕಠೋರ-ಕುಟಿಲೇಕ್ಷಣ || 18 ||

ದೈತೇಯ-ಕ್ಷತ-ವಕೋsಸ್ಟಗಾರ್ದ್ರೀ-ಕೃತ-ನಖಾಯುಧಃ |

ಅಶೇಷ-ಪ್ರಾಣಿ-ಭಯ-ದ-ಪ್ರಚಂಡೋದ್ದಂಡ-ತಾಂಡವಃ || 19

ನಿಟಿಲ-ಸ್ರುತ-ಘರ್ಮಾಂಬು-ಸಂಭೂತ-ಜ್ವಲಿತಾನನಃ |

ವಜ್ರ-ಸಿಂಹೋ ಮಹಾ-ಮೂರ್ತಿಭೀ್ರಮೋ ಭೀಮ-ಪರಾಕ್ರಮಃ

|ಸ್ವ-ಭಕ್ತಾರ್ಪಿತ-ಕಾರುಣ್ಯ ಬಹು-ದೋ ಬಹು-ರೂಪವಾನ್ ||

20 ||

ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರ-ಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ನೃ-ಹರಿ-ರೂಪಿಣಃ |

ನರ-ಕೇಸರಿಣಾ ದತ್ತಂ ಸ್ವಷ್ಟೇ ಶೇಷಾಯ ಧೀಮತೇ || 21 ||

ಸರ್ವ-ಪಾಪ-ಪ್ರ-ಶಮನಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವ-ನಾಶನಮ್ |

ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ-ಸಂಪತ್ತಿ-ಪುತ್ರ-ಪೌತ್ರ-ಪ್ರ-ವರ್ಧನಮ್ |

ತ್ರಿಕಾಲಮೇಕ-ಕಾಲಂ ವಾ ಪಠನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್

|| 22 ||

ಯಸ್ತು ಶೃಂಖಲಯಾ ಬದ್ಧಃ ಪಾಶೈಃ ಕಾರಾಗೃಹೇsಥವಾ |

ಸಹಸ್ರಂ ಪಾಠಯೇದ್ ವಿಪ್ರೈಃ ಬಂಧಾಚೀಘ್ರಂ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ||

23 ||

ಶತ್ರುಭಿಃ ಪೀಡಿತೋ ಯಸ್ತು ಕಂಠ-ಲಗ್ನ-ಜಲೇ ವಸನ್ | ಆದಿತ್ಯಾಭಿ-ಮುಖಃ ತಿಷ್ಠನ್ ಊಧ್ಯ-ಬಾಹುಃ ಶತಂ ಜಪೇತ್ |

ಸ ಹರೇದಹಿತಾನ್ ಶೀಘ್ರಮೇವಮುಚ್ಚಾಟನಂ ಭವೇತ್ || 24 || ಮಹಾ-ವ್ಯಾಧಿ-ಪರಿ-ಗ್ರಸ್ತೋ ಜಪೇದ್ ಹರಿ-ಹರಾಲಯೇ | ಸ

ಪುಮಾನಯುತಾವೃತ್ಯಾ ವ್ಯಾಧಿನಾ ಪ್ರ-ವಿಮುಚ್ಯತೇ || 25 ||

ಯತ್ರಕುತ್ರ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ-ಕಾಮೀ ಸತತಂ ಜಪೇತ್ |

ಷಣ್ಮಾಸಾಚ್ಛಿಯಮಾಪೋತಿ ವೃತ್ತಿಂ ಚೈವಾನಪಾಯಿನೀಮ್ ||

26 ||

ಬ್ರಹ್ಮ-ರಾಕ್ಷಸ-ವೇತಾಳ-ಪಿಶಾಚೋರಗ-ರಾಕ್ಷಸೈಃ | ಪ್ರಾಪ್ತ

ಭಯೇ ಶತಾವೃತ್ಯಾ ತತ್-ಕ್ಷಣಾತ್ ನ ವಿಮುಚ್ಯತೇ || 27 ||

ಯಂ-ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ-ತಂ

ಕಾಮಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ |

ಅಕಾಮಿಪಠತೇಯಸ್ತು ಸತತಂ ವಿ-ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ |

ಸರ್ವ-ಪಾಪ-ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ || 28 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

|| ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *