ಪಾಂಡವ ಕೃತಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಸ್ತುತಿಃ – Pandava Kruta Katyayini Stuti

ಪಾಂಡವಾ ಊಚುಃ .
ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ತ್ರಿದಶವಂದಿತಪಾದಪದ್ಮೇ
      ವಿಶ್ವೋದ್ಭವಸ್ಥಿತಿಲಯೈಕನಿದಾನರೂಪೇ |
ದೇವಿ ಪ್ರಚಂಡದಲಿನಿ ತ್ರಿಪುರಾರಿಪತ್ನಿ
      ದುರ್ಗೇ ಪ್ರಸೀದ ಜಗತಾಂ ಪರಮಾರ್ತಿಹಂತ್ರಿ ||

ತ್ವಂ ದುಷ್ಟದೈತ್ಯವಿನಿಪಾತಕರೀ ಸದೈವ
      ದುಷ್ಟಪ್ರಮೋಹನಕರೀ ಕಿಲ ದುಃಖಹಂತ್ರೀ .
ತ್ವಾಂ ಯೋ ಭಜೇದಿಹ ಜಗನ್ಮಯಿ ತಂ ಕದಾಪಿ
      ನೋ ಬಾಧತೇ ಭವಸು ದುಃಖಮಚಿಂತ್ಯರೂಪೇ ||

ತ್ವಾಮೇವ ವಿಶ್ವಜನನೀಂ ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ವಿಶ್ವಂ
      ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸೃಜತ್ಯವತಿ ವಿಷ್ಣುರಹೋತ್ತಿ ಶಂಭುಃ |
ಕಾಲೇ ಚ ತಾನ್ಸೃಜಸಿ ಪಾಸಿ ವಿಹಂಸಿ ಮಾತ
      ಸ್ತ್ವಲ್ಲೀಲಯೈವ ನಹಿ ತೇಽಸ್ತಿ ಜನೈರ್ವಿನಾಶಃ ||

ತ್ವಂ ಯೈಃ ಸ್ಮೃತಾ ಸಮರಮೂರ್ಧನಿ ದುಃಖಹಂತ್ರಿ
      ತೇಷಾಂ ತನೂನ್ನಹಿ ವಿಶಂತಿ ವಿಪಕ್ಷಬಾಣಾಃ |
ತೇಷಾಂ ಶರಾಸ್ತು ಪರಗಾತ್ರನಿಮಗ್ನಪುಂಖಾಃ
      ಪ್ರಾಣಾನ್ಗ್ರಸಂತಿ ದನುಜೇಂದ್ರನಿಪಾತಕತ್ರಿ ||

ಯಸ್ತ್ವನ್ಮನುಂ ಜಪತಿ ಘೋರರಣೇ ಸುದುರ್ಗೇ
      ಪಶ್ಯಂತಿ ಕಾಲಸದೃಶಂ ಕಿಲ ತಂ ವಿಪಕ್ಷಾಃ |
ತ್ವಂ ಯಸ್ಯ ವೈ ಜಯಕರೀ ಖಲು ತಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾದ್
      ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಾತ್ಮಕಮನುಸ್ತವ ನಿಃಸರೇಚ್ಚ ||

ತ್ವಾಮಾಶ್ರಯಂತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಯೇ ಭಯೇಷು
      ತೇಷಾಂ ಭಯಂ ನಹಿ ಭವೇದಿಹ ವಾ ಪರತ್ರ |
ತೇಭ್ಯೋ ಭಯಾದಿಹ ಸುದೂರತ ಏವ ದುಷ್ಟಾ-
      ಸ್ತ್ರಸ್ತಾಃ ಪಲಾಯನಪರಾಶ್ಚ ದಿಶೋ ದ್ರವಂತಿ ||

ಪೂರ್ವೇ ಸುರಾಸುರರಣೇ ಸುರನಾಯಕಸ್ತ್ವಾಂ
      ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ನಸುರವೃಂದಮುಪಾಜಘಾನ |
ರಾಮೋಽಪಿ ರಾಕ್ಷಸಕುಲಂ ನಿಜಘಾನ ತದ್ವ-
      ತ್ತ್ವತ್ಸೇವನಾದೃತ ಇಹಾಸ್ತಿ ಜಯೋ ನ ಚೈವ ||

ತತ್ತ್ವಾಂ ಭಜಾಮಿ ಜಯದಾಂ ಜಗದೇಕವಂದ್ಯಾಂ
      ವಿಶ್ವಾಶ್ರಯಾಂ ಹರಿವಿರಂಚಿಸುಸೇವ್ಯಪಾದಾಂ |
ತ್ವಂ ನೋ ವಿಧೇಹಿ ವಿಜಯಂ ತ್ವದನುಗ್ರಹೇಣ
      ಶತ್ರೂನ್ನಿಪಾತ್ಯ ಸಮರೇ ವಿಜಯಂ ಲಭಾಮಃ ||

ಇತಿ ಪಾಂಡವಾಃ ಕೃತಾ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *