Sri Narasimha Stotra Sangraha

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ

ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಽಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ

ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾಽತಿದೂರ

ಪ್ರದ್ಧ್ವಸ್ತ ಧ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತ ಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ 1

ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸಮಂತತೋಽಪಿಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಃ ತೇ ಸಮಮ್

ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮವಸ್ತು ದೂರತರತೋ ಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಮಃ

ಯದ್ರೋಶೋತ್ಕರ ದಕ್ಷನೇತ್ರಕುಟಿಲಃ ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಽಗ್ನಿ ಸ್ಫುರತ್

ಖದ್ಯೋತೋಪಮವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ ಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ 2

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

—–

|| ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ||

|| ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ ||

ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟ ಚೇತಸಾಂ

ಅನನ್ಯ ಗತಿಕಾನಾಮ್ ಪ್ರಭುಃ ಭಕ್ತೈಕ ವತ್ಸಲಃ

ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಂಗ ಮಶೇಷ ಲೋಕ ಕಿರೀಟ ನೀರಾಜಿತ ಪಾದಪದ್ಮಂ

|| ಶ್ರೀ ಶನಿರುವಾಚ ||

ಯತ್ಪಾದ ಪಂಕಜ ರಜಃ ಪರಮಾದರೇಣ

ಸಂಸೇವಿತಂ ಸಕಲ ಕಲ್ಮಷರಾಶಿನಾಶಮ್

ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರಕ ಮಶೇಷ ನಿಜಾನುಗಾನಂ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಸರ್ವತ್ರ ಚಂಚಲತಯಾ ಸ್ಥಿತಯಾಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ

ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿ ವಂದ್ಯ ಪದಯಾ ಸ್ಥಿರಯಾನ್ಯ ಸೇವಿ

ಪಾದಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಪರಮಾದರೇಣ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಯದ್ರೂಪಮಾಗಮ ಶಿರಃ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಮಾದ್ಯ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿ ಪರಿತಾಪಹರಂ ವಿಚಿಂತ್ಯಂ

ಯೋಗೀಶ್ವರೈ ರಪಗತಾಖಿಲ ದೋಷ ಸಂಘೈಃ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತವಚಸಾ ಹರಿರಾವಿರಾಸ

ಸ್ತಂಭೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ ಉದಾರಭಾವಃ

ಊರ್ವೋರ್ನಿದಾಯ ತದುರೋ ನಖರೈರ್ದದಾರ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಯೋ ನೈಜ ಭಕ್ತಮ್ ಅನಲಾಂಬುಧಿ ಭೂಧರೋಗ್ರ

ಶೃಂಗಪ್ರಪಾತ ವಿಷದಂತಿ ಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯಃ

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಪರಮಕಾರುನಿಕೋ ರರಕ್ಷ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಯನ್ನಿರ್ವಿಕಾರ ಪರರೂಪ ವಿಚಿಂತನೇನ

ಯೋಗೀಶ್ವರಾ ವಿಷಯವೀತ ಸಮಸ್ತರಾಗಾಃ

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಪುರವಿನಾಶವತೀಂ ಪರಾಖ್ಯಾಂ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಯದ್ರೂಪ ಮುಗ್ರ ಪರಿಮರ್ದನ ಭಾವಶಾಲಿ

ಸಂಚಿಂತನೇನ ಸಕಲಾಘ ವಿನಾಶಕಾರಿ

ಭೂತ ಜ್ವರ ಗ್ರಹ ಸಮುದ್ಭವ ಭೀತಿನಾಶಂ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಯಸ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯಶ ಉಮಾಪತಿ ಪದ್ಮಜನ್ಮ

ಶಕ್ರಾದಿ ದೈವತ ಸಭಾಸು ಸಮಸ್ತಗೀತಂ

ಶಕ್ತೈವ ಸರ್ವ ಶಮಲ ಪ್ರಶಮೈಕ ದಕ್ಷಂ

ಸತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಂ ||||

ಇತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತುತಿಂ ದೇವಃ ಶನಿನಾ ಕಲ್ಪಿತಾಂ ಹರಿಃ

ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮ ವೃಂದಸ್ಥಂ ಶನಿಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ||||

|| ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ ||

ಪ್ರಸನ್ನೋಹಂ ಶನೇತುಭ್ಯಂ ವರಂ ವರಯ ಶೋಭನಂ

ಯಂ ವಾಂಚಸಿ ತಮೇವತ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಹಿತಾವಹಂ

|| ಶ್ರೀ ಶನಿರುವಾಚ ||

ನೃಸಿಂಹ ತ್ವಂ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ

ಮದ್ವಾಸರ ಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಕರಃ ಸ್ಯಾತ್ ದೇವತಾಪತೇ

ಮತ್ಕೃತಂ ತ್ವತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಪಠಂತಿ

ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪುರಯೇಥಾಃ ಸ್ತೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಲೋಕಭಾವನ

|| ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ ||

ತಥೈವಾಸ್ತು ಶನೇಹಂ ವೈರಕ್ಷೋಭುವನ ಸಂಸ್ಥಿತಃ

ಭಕ್ತಾ ಕಾಮಾನ್ ಪುರಯಿಷ್ಯೇ ತ್ವಂ ಮಮೈಕಂ ವಚಃ ಶೃಣು

ತ್ವತ್ಕೃತಂ ಮತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾಚ್ಚ ಯಃ

ದ್ವಾದಶಾಷ್ಠಮ ಜನ್ಮಸ್ಥಾತ್ ತ್ವದ್ಬಯಂ ಮಾಸ್ತುತಸ್ಯ ವೈ

ಶನಿರ್ನರಹರಿಂ ದೇವಂ ತಥೇತಿ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ

ತತಃ ಪರಮ ಸಂತೋಷ್ಟೋ ಜಯೇತಿ ಮುನಯೋ ವದನ್

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ ||

ಇತ್ಥಂ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯಾಥ ನೃಸಿಂಹ ದೇವ

ಸಂವಾದಮೇತತ್ ಸ್ತವನಂ ಮಾನವಃ

ಶೃಣೋತಿ ಯಃ ಶ್ರಾವಯತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ

ಸರ್ವಾಣ್ಯಾಭಿಷ್ಟಾನಿ ವಿಂದತೇ ಧ್ರುವಂ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣೇ ರಕ್ಷೋಭುವನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೇ

ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರಕೃತ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪುರ್ಣಂ

ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ವರಾಂತರ್ಗತ | ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹ ಪ್ರಿಯತಾಂ

|| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

—-

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕ

ಭೋಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ

ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿದಹಮೈರ್ಝಂಪರ್ಝಂಪರು ಝಂಪೈಃ

ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತು ತುಲಾಃ ಧುಮಧುಮಧುಮಕೈಃ ಕುಂಕುಮಾಂಕೈಃ ಕುಮಾಂಕೈಃ

ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಅಹರಹಕರಹಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ಭೂಭೃಧ್ಭೂಭೃಧ್ಬುಜಂಗಂ ಖಖಚಖಚಖಚಿತ್ಖರ್ಜದುರ್ಜರ್ಜಯಂತಮ್

ಭೂಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗಗಗಗಗನಂ ಗರ್ದಮೃತ್ಯೂಗ್ರಗಂಡಂ

ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪುಚ್ಛಂ ಸ್ವಗಚ್ಛಂ ಸ್ವಜನಜನನುತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ಏನಾಭ್ರಂ ಗರ್ಜಮಾನಂ ಲಘುಲಘುಮಕರೋ ಬಾಲಚಂದ್ರಾರ್ಕದಂಷ್ಟ್ರೋ

ಹೇಮಾಂಭೋಜಂ ಸರೋಜಂ ಜಟಜಟಜಟಿಲೋ ಜಾಡ್ಯಮಾನಸ್ತುಭೀತಿಃ

ದಂತಾನಾಂ ಬಾಧಮಾನಂ ಖಗಟಖಗಟವೋ ಭೋಜಜಾನುಃ ಸುರೇಂದ್ರೋ

ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಂ ರಾಜಾ ಗಹಗಹಗಹತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಚಾಪಂ ಪರಶುಮಶಮಿಷಂ ಶೂಲಪಾಶಾಂಕುಶಾಸ್ತ್ರಂ

ಬಿಭ್ರಂತಂ ವಜ್ರಖೇಟಂ ಹಲಮುಸಲಗದಾಕುಂತಮತ್ಯುಗ್ರದಂಷ್ಟ್ರಂ

ಜ್ವಾಲಾಕೇಶಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಜ್ವಲದನಲನಿಭಂ ಹಾರಕೇಯೂರಭೂಷಂ

ವಂದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕರೂಪಂ ಪರಪದನಿವಸಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ಪಾದದ್ವಂದ್ವಂ ಧರಿತ್ರೀಕಟಿವಿಪುಲತರೋ ಮೇರುಮಧ್ಯೂಡ್ವಮೂರುಂ

ನಾಭಿಬ್ರಂಹಾಡಸಿಂಧುಃ ಹೃದಯಮಪಿ ಭವೋ ಭೂತವಿದ್ವತ್ಸಮೇತಃ

ದುಶ್ಚಕ್ರಾಂಕಂ ಸ್ವಬಾಹುಂ ಕುಲಿಶನಖಮುಖಂ ಚಂದ್ರಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಂ

ವಕ್ತ್ರಂ ವಹ್ನಿಃ ಸುವಿದ್ಯುತ್ಸುರಗನವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ನಾಸಾಗ್ರಂ ಪೀನಗಂಡಂ ಪರಬಲಮಥನಂ ಬದ್ಧಕೇಯೂರಹಾರಂ

ರೌದ್ರಂ ದಂಷ್ಟ್ರಾಕರಾಲಂ ಅಮಿತಗುಣಗಣಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿನೇತ್ರಮ್

ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಪಿಂಗಲಾಕ್ಷಂ ಭ್ರುಕುಟಿತವಿಮುಖಂ ಷೋಡಶಾರ್ಧಾರ್ಧಬಾಹುಂ

ವಂದೇ ಭೀಮಾಟ್ಟಹಾಸಂ ತ್ರಿಭುವನವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ಕೇ ಕೇ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕೇ ನರವರಸದೃಶಂ ದೇವಭೀತಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ

ದೇವಂದ್ಯೋ ವಿಪ್ರದಂದಂ ಪ್ರತಿವಚನಪಯಾಯಾಮ್ಯನಪ್ರತ್ಯಷೀಃ

ಶಾಪಂ ಚಾಪಂ ಖಡ್ಗಂ ಪ್ರಹಸಿತವದನಂ ಚಕ್ರಚಕೀಚಕೇನ

ಓಮಿತ್ಯೇ ದೈತ್ಯನಾದಂ ಪ್ರಕಚವಿವಿದುಷಾ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ಝಂ ಝಂ ಝಂ ಝಂ ಝಂಕಾರಂ ಝಷ ಝಷ ಝಷಿತಂ ಜಾನುದೇಶಂ ಝಕಾರಂ

ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಂ ಹುಕಾರಂ ಹರಿತಕಹಹಸಾ ಯಂದಿಶೇ ವಂ ವಕಾರಮ್

ವಂ ವಂ ವಂ ವಂ ವಕಾರಂ ವಹನದಲಿತತಂ ವಾಮಪಕ್ಷಂ ಸುಪಕ್ಷಂ

ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಂ ಲಕಾರಂ ಲಘುವಣವಿಜಯಃ ಪಾತು ಮಾ ನಾರಸಿಂಹಃ ||||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಯಕ್ಷಗಣಶಃ ದೇಶಾಂತರೋಚ್ಚಾಟನಾ

ಚೋರವ್ಯಾಧಿಮಹಾಜ್ವರಂ ಭಯಹರಂ ಶತ್ರುಕ್ಷಯಂ ನಿಶ್ಚಯಮ್

ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಜಪಂತಮಷ್ಟಕಮಿದಂ ಸದ್ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಾಧಿಭಿಃ

ಪ್ರಹ್ಲಾದೇವ ವರೋ ವರಸ್ತು ಜಯಿತಾ ಸತ್ಪೂಜಿತಾಂ ಭೂತಯೇ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥ ಪೂಜ್ಯ ಚರಣ ವಿರಚಿತಾ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

—–

ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಸಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಸಭಾಸ್ಥಂಭ ಸಮುಧ್ಭವಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಲಿಂಗಿತ ವಾಮಾಂಗಂ ಭಕ್ತಾನಾಂ ವರದಾಯಕಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ಆಂತ್ರಮಾಲಾಧರಂ ಶಂಖಚಕ್ರಾಬ್ಜಾಯುಧ ಧಾರಿಣಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ಸ್ಮರಣಾತ್ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಮ್ ಕದ್ರೂಜವಿಷನಾಶನಮ್

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ಸಿಂಹನಾದೇನ ಮಹತಾ ದಿಗ್ದನ್ತಿ ಭಯನಾಶನಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ವರದಂ ಶ್ರೀಶಂ ದೈತ್ಯೇಶ್ವರವಿದಾರಿಣಮ್

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ಕ್ರೂರಗ್ರಹೈ: ಪೀಡಿತಾನಾಮ್ ಭಕ್ತಾನಾಮ್ ಅಭಯಪ್ರದಂ

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ವೇದವೇದಾಂತ ಯಜ್ಞೆಶಮ್ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿವಂದಿತಮ್

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಂ ಮಹಾವೀರಂ ನಮಾಮಿ ಋಣಮುಕ್ತಯೇ

ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ಋಣಮೋಚನ ಸಂಜ್ಞಿತಮ್

ಅನೃಣೀ ಜಾಯತೇ ಸದ್ಯೊಧನಂ ಶೀಘ್ರಮವಾಪ್ನುಯತ್

ಇತಿ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಪುರಾಣೋಕ್ತಮ್

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೊತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

—-

ನರಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರ ( ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ )

ಉದಯರವಿ ಸಹಸ್ರದ್ಯೋತಿತಂ ರೂಕ್ಷವೀಕ್ಷಂ ಪ್ರಳಯ ಜಲಧಿನಾದಂ ಕಲ್ಪಕೃದ್ವಹ್ನಿ ವಕ್ತ್ರಮ್

ಸುರಪತಿರಿಪು ವಕ್ಷಶ್ಛೇದ ರಕ್ತೋಕ್ಷಿತಾಂಗಂ ಪ್ರಣತಭಯಹರಂ ತಂ ನಾರಸಿಂಹಂ ನಮಾಮಿ

ಪ್ರಳಯರವಿ ಕರಾಳಾಕಾರ ರುಕ್ಚಕ್ರವಾಲಂ ವಿರಳಯ ದುರುರೋಚೀ ರೋಚಿತಾಶಾಂತರಾಲ

ಪ್ರತಿಭಯತಮ ಕೋಪಾತ್ತ್ಯುತ್ಕಟೋಚ್ಚಾಟ್ಟಹಾಸಿನ್ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 1

ಸರಸ ರಭಸಪಾದಾ ಪಾತಭಾರಾಭಿರಾವ ಪ್ರಚಕಿತಚಲ ಸಪ್ತದ್ವಂದ್ವ ಲೋಕಸ್ತುತಸ್ತ್ತ್ವಮ್

ರಿಪುರುಧಿರ ನಿಷೇಕೇಣೈವ ಶೋಣಾಂಘ್ರಿಶಾಲಿನ್ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 2

ತವ ಘನಘನಘೋಷೋ ಘೋರಮಾಘ್ರಾಯ ಜಂಘಾ ಪರಿಘ ಮಲಘು ಮೂರು ವ್ಯಾಜತೇಜೋ ಗಿರಿಂಚ

ಘನವಿಘಟತಮಾಗಾದ್ದೈತ್ಯ ಜಂಘಾಲಸಂಘೋ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 3

ಕಟಕಿ ಕಟಕರಾಜದ್ಧಾಟ್ಟ ಕಾಗ್ರ್ಯಸ್ಥಲಾಭಾ ಪ್ರಕಟ ಪಟ ತಟಿತ್ತೇ ಸತ್ಕಟಿಸ್ಥಾತಿಪಟ್ವೀ

ಕಟುಕ ಕಟುಕ ದುಷ್ಟಾಟೋಪ ದೃಷ್ಟಿಪ್ರಮುಷ್ಟೌ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 4

ಪ್ರಖರ ನಖರ ವಜ್ರೋತ್ಖಾತ ರೋಕ್ಷಾರಿವಕ್ಷಃ ಶಿಖರಿ ಶಿಖರ ರಕ್ತ್ಯರಾಕ್ತಸಂದೋಹ ದೇಹ

ಸುವಲಿಭ ಶುಭ ಕುಕ್ಷೇ ಭದ್ರ ಗಂಭೀರನಾಭೇ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 5

ಸ್ಫುರಯತಿ ತವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸೈವ ನಕ್ಷತ್ರಮಾಲಾ ಕ್ಷಪಿತ ದಿತಿಜ ವಕ್ಷೋ ವ್ಯಾಪ್ತನಕ್ಷತ್ರಮಾರ್ಗಮ್

ಅರಿದರಧರ ಜಾನ್ವಾಸಕ್ತ ಹಸ್ತದ್ವಯಾಹೋ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 6

ಕಟುವಿಕಟ ಸಟೌಘೋದ್ಘಟ್ಟನಾದ್ಭ್ರಷ್ಟಭೂಯೋ ಘನಪಟಲ ವಿಶಾಲಾಕಾಶ ಲಬ್ಧಾವಕಾಶಮ್

ಕರಪರಿಘ ವಿಮರ್ದ ಪ್ರೋದ್ಯಮಂ ಧ್ಯಾಯತಸ್ತೇ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 7

ಹಠಲುಠ ದಲ ಘಿಷ್ಟೋತ್ಕಂಠದಷ್ಟೋಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಟಶಠ ಕಠಿನೋರಃ ಪೀಠಭಿತ್ಸುಷ್ಠುನಿಷ್ಠಾಮ್

ಪಠತಿನುತವ ಕಂಠಾಧಿಷ್ಠ ಘೋರಾಂತ್ರಮಾಲಾ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 8

ಹೃತ ಬಹುಮಿಹಿ ರಾಭಾಸಹ್ಯಸಂಹಾರರಂಹೋ ಹುತವಹ ಬಹುಹೇತಿ ಹ್ರೇಪಿಕಾನಂತ ಹೇತಿ

ಅಹಿತ ವಿಹಿತ ಮೋಹಂ ಸಂವಹನ್ ಸೈಂಹಮಾಸ್ಯಮ್ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 9

ಗುರುಗುರುಗಿರಿರಾಜತ್ಕಂದರಾಂತರ್ಗತೇವ ದಿನಮಣಿ ಮಣಿಶೃಂಗೇ ವಂತವಹ್ನಿಪ್ರದೀಪ್ತೇ

ದಧದತಿ ಕಟುದಂಷ್ಪ್ರೇ ಭೀಷಣೋಜ್ಜಿಹ್ವ ವಕ್ತ್ರೇ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 10

ಅಧರಿತ ವಿಬುಧಾಬ್ಧಿ ಧ್ಯಾನಧೈರ್ಯಂ ವಿದೀಧ್ಯ ದ್ವಿವಿಧ ವಿಬುಧಧೀ ಶ್ರದ್ಧಾಪಿತೇಂದ್ರಾರಿನಾಶಮ್

ವಿದಧದತಿ ಕಟಾಹೋದ್ಘಟ್ಟನೇದ್ಧಾಟ್ಟಹಾಸಂ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 11

ತ್ರಿಭುವನ ತೃಣಮಾತ್ರ ತ್ರಾಣ ತೃಷ್ಣಂತು ನೇತ್ರ ತ್ರಯಮತಿ ಲಘಿತಾರ್ಚಿರ್ವಿಷ್ಟ ಪಾವಿಷ್ಟಪಾದಮ್

ನವತರ ರವಿ ತಾಮ್ರಂ ಧಾರಯನ್ ರೂಕ್ಷವೀಕ್ಷಂ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 12

ಭ್ರಮದ ಭಿಭವ ಭೂಭೃದ್ಭೂರಿಭೂಭಾರಸದ್ಭಿದ್ ಭಿದನಭಿನವ ವಿದಭ್ರೂ ವಿಭ್ರ ಮಾದಭ್ರ ಶುಭ್ರ

ಋಭುಭವ ಭಯ ಭೇತ್ತರ್ಭಾಸಿ ಭೋ ಭೋ ವಿಭಾಭಿರ್ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 13

ಶ್ರವಣ ಖಚಿತ ಚಂಚತ್ಕುಂಡ ಲೋಚ್ಚಂಡಗಂಡ ಭ್ರುಕುಟಿ ಕಟುಲಲಾಟ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಸಾರುಣೋಷ್ಠ

ವರದ ಸುರದ ರಾಜತ್ಕೇಸರೋತ್ಸಾರಿ ತಾರೇ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 14

ಪ್ರವಿಕಚ ಕಚರಾಜದ್ರತ್ನ ಕೋಟೀರಶಾಲಿನ್ ಗಲಗತ ಗಲದುಸ್ರೋದಾರ ರತ್ನಾಂಗದಾಢ್ಯ

ಕನಕ ಕಟಕ ಕಾಂಚೀ ಶಿಂಜಿನೀ ಮುದ್ರಿಕಾವನ್ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 15

ಅರಿದರಮಸಿ ಖೇಟೌ ಬಾಣಚಾಪೇ ಗದಾಂ ಸನ್ಮುಸಲಮಪಿ ದಧಾನಃ ಪಾಶವರ್ಯಾಂಕುಶೌ

ಕರಯುಗಲ ಧೃತಾಂತ್ರಸ್ರಗ್ವಿಭಿನ್ನಾರಿವಕ್ಷೋ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 16

ಚಟ ಚಟ ಚಟ ದೂರಂ ಮೋಹಯ ಭ್ರಾಮಯಾರಿನ್ ಕಡಿ ಕಡಿ ಕಡಿ ಕಾಯಂ ಜ್ವಾರಯ ಸ್ಫೋಟಯಸ್ವ

ಜಹಿ ಜಹಿ ಜಹಿ ವೇಗಂ ಶಾತ್ರವಂ ಸಾನುಬಂಧಂ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 17

ವಿಧಿಭವ ವಿಬುಧೇಶ ಭ್ರಾಮಕಾಗ್ನಿ ಸ್ಫುಲಿಂಗ ಪ್ರಸವಿ ವಿಕಟ ದಂಷ್ಪ್ರೋಜ್ಜಿಹ್ವವಕ್ತ್ರ ತ್ರಿನೇತ್ರ

ಕಲ ಕಲ ಕಲಕಾಮಂ ಪಾಹಿಮಾಂ ತೇಸುಭಕ್ತಂ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 18

ಕುರು ಕುರು ಕರುಣಾಂ ತಾಂ ಸಾಂಕುರಾಂ ದೈತ್ಯಪೂತೇ ದಿಶ ದಿಶ ವಿಶದಾಂಮೇ ಶಾಶ್ವತೀಂ ದೇವದೃಷ್ಟಿಮ್

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಮುರ್ತೇಽನಾರ್ತ ಜೇತವ್ಯ ಪಕ್ಷಂ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹಾಸಹ್ಯವೀರ್ಯಾಹಿತಂಮೇ 19

ಸ್ತುತಿರಿಹಮಹಿತಘ್ನೀ ಸೇವಿತಾನಾರಸಿಂಹೀ ತನುರಿವಪರಿಶಾಂತಾ ಮಾಲಿನೀ ಸಾಽಭಿತೋಽಲಮ್

ತದಖಿಲ ಗುರುಮಾಗ್ರ್ಯ ಶ್ರೀಧರೂಪಾಲಸದ್ಭಿಃ ಸುನಿಯ ಮನಯ ಕೃತ್ಯೈಃ ಸದ್ಗುಣೈರ್ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾಃ 20

ಲಿಕುಚ ತಿಲಕಸೂನುಃ ಸದ್ಧಿತಾರ್ಥಾನುಸಾರೀ ನರಹರಿ ನುತಿಮೇತಾಂ ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ಹೇತುಮ್

ಅಕೃತ ಸಕಲ ಪಾಪಧ್ವಂಸಿನೀಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ತಾಂ ವ್ರಜತಿ ನೃಹರಿಲೋಕಂ ಕಾಮಲೋಭಾದ್ಯಸಕ್ತಃ 21

ಇತಿ ಕವಿಕುಲತಿಲಕ ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯಸುತ

ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಮ್ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

ಭಾರತೀರಮಣಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

—-

ನೃಸಿಂಹಕವಚಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾಯಾಮ್

ನಾರದ ಉವಾಚ

ಇಂದ್ರಾದಿದೇವ ವೃಂದೇಶ ತಾತೇಶ್ವರ ಜಗತ್ಪತೇ

ಮಹಾವಿಷ್ಣೋರ್ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಚಂ ಬ್ರುಹಿ ಮೇ ಪ್ರಭೋ

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾದ್ ವಿದ್ವಾನ್ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ 1

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ

ಶೃಣು ನಾರದ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಪುತ್ರಶ್ರೇಷ್ಠ ತಪೋಘನ(ತಪೋಧನ)

ಕವಚಂ ನರಸಿಂಹಸ್ಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಾಭಿಧಮ್ 2

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಪಠನಾದ್ ವಾಗ್ಮೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಭವೇತ್

ಸ್ರಷ್ಠಾಽಹಂ ಜಗತಾಂ ವತ್ಸ ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ ಯತಃ 3

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಜಗತ್ತ್ರಯಮ್ ಪಾತಿ ಸಂಹರ್ತಾ ಮಹೇಶ್ವರಃ

ಪಠನಾದ್ಧಾರಣಾದ್ದೇವಾ ಬಭುವುಶ್ಚ ದಿಗೀಶ್ವರಾಃ 4

ಬ್ರಹ್ಮ ಮಂತ್ರಮಯಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಭೂತಾದಿವಿನಿವಾರಕಮ್

ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದ್ದುರ್ವಾಸಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯೀ ಮುನಿಃ

ಪಠನಾದ್ ಧಾರಣಾದ್ ಯಸ್ಯ ಶಾಸ್ತಾ ಕ್ರೋಧಭೈರವಃ 5

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ

ಋಷಿಶ್ಛಂದಶ್ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ನೃಸಿಂಹ ದೇವತಾ ವಿಭುಃ

ಚತುರ್ವರ್ಗೇ ಶಾಂತೌ ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತ್ತಿತಃ 6

ಕ್ಷ್ರೌಂ ಬಿಜಂ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಚಂದ್ರವರ್ಣೋ ಮಹಾಮನುಃ

ಉಗ್ರವೀರಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂ ಜ್ವಲಂತಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಮ್

ನೃಸಿಂಹಂ ಭೀಷಣಂ ಭದ್ರಂ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮೃತ್ಯುಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ 7

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಾದಕ್ಷರೋ ಮಂತ್ರಃ ಮಂತ್ರರಾಜಃ ಸುರದ್ರುಮಃ

ಕಂಠಂ ಪಾತು ಧ್ರುವಮ್ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಹೃದ್ಭಗವತೇ ಚಕ್ಷುಷೀ ಮಮ 8

ನರಸಿಂಹಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಪಾತು ಮಸ್ತಕಮ್

ದೀಪ್ತದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ತಥಾಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಾಸಿಕಾಮ್ 9

ಸರ್ವರಕ್ಷೋಘ್ನಾಯ ದೇವಾಯ ಸರ್ವಭೂತವಿನಾಶಾಯ

ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶಾಯ ದಹ ದಹ ಪಚ ದ್ವಯಮ್ 10

ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಸರ್ವಮಂತ್ರಮ್ ಸ್ವಾನಪಾಯಾದ್ಗೂಹ್ಯಂಮಃಹಾ ಪಾತ ಮುಖಂ ಮಮ

ತಾರಾದಿ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ಮಮ 11

ಕ್ಲೀಂ ಪಾಯಾತ್ಪಾಣಿಯುಗ್ಮಂಶ್ಚ ತಕ್ರಮ್ ನಮಃ ಪದಮ್ ತತಃ

ನರಾಯಣಾಽಪ್ರಸವಮ್ ಆಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ರೌಂ ಕ್ಷ್ರೌಂ ಚಂ ಹುಂ ಫಟ್ 12

ಷಡಕ್ಷರಃ ಕಟಿಂ ಪಾತು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಪದಮ್

ವಾಸುದೇವಾಯ ಪೃಷ್ಠಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಉರುದ್ವಯಮ್ 13

ಕ್ಲೀಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಸದಾ ಪಾತು ಜಾನುನೀ ಮನೂತ್ತಮಃ

ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಕ್ಲೀಂ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಾಯ ನಮಃ ಪಾಯಾತ್ಪದದ್ವಯಮ್ 14

ಕ್ಷ್ರೌಂ ನರಸಿಂಹಾಯ ಕ್ಷ್ರೌಂಶ್ಚ ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾಽವತು 15

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ವತ್ಸ ಸರ್ವಮಂತ್ರೌಘ ವಿಗ್ರಹಮ್

ತವಸ್ನೇಹಾನ್ಮಯಾ ಖ್ಯಾತಂ ಪ್ರವಕ್ತವ್ಯಂ ಕಸ್ಯಚಿತ್ 16

ಗುರುಪೂಜಾ ವಿಧಾಯಾಥ ಗೃಹಣೀಯಾತ್ ಕವಚಂ ತತಃ

ಸರ್ವಪುಣ್ಯಯುತೋ ಭೂತ್ವಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ಭವೇತ್ 17

ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಚೈವ ಪುರಶ್ಚರ್ಯಾವಿಧಿ ಸ್ಮೃತಃ

ಹವನಾದೀನ್ ದಶಾಂಶೇನ ಕೃತ್ವಾ ಸಾಧಕಸತ್ತಮಃ 18

ತತಸ್ತು ಸಿದ್ಧ ಕವಚಃ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಾ ಮದನೋಪಮಃ

ಸ್ಪರ್ದ್ಧಾಮುದ್ಧಯ ಭವನೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಾಣೀ ವಸೇತ್ ತತಃ 19

ಪುಷ್ಪಾಂಜಲ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ ದತ್ವಾಮೂಲೇ ನೈವ ಪಠೇತ್ ಸಕೃತ್

ಅಪಿ ವರ್ಷಸಹಸ್ರಾಣಾಮ್ ಪೂಜಾಯಾಃ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ 20

ಭೂರ್ಜೇ ವಿಲಿಖ್ಯ ಗುಟಿಕಾಮ್ ಸ್ವರ್ಣಸ್ಥಾಮ್ ಧಾರಯೇತ್ ಯದಿ

ಕಂಠೇ ವಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ಬಾಹೌ ನರಸಿಂಹೋ ಭವೇತ್ ಸ್ವಯಮ್ 21

ಯೋಷಿದ್ವಾಮಭುಜೇ ಚೈವ ಪುರುಷೋ ದಕ್ಷಿಣೇ ಕರೇ

ವಿಭೃಯಾತ್ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಮ್ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯುತೋ ಭವೇತ್ 22

ಕಾಕಬಂಧ್ಯಾ ಯಾ ನಾರೀ ಮೃತವತ್ಸಾ ಯಾ ಭವೇತ್

ಜನ್ಮಬಂಧ್ಯಾ ನಷ್ಟಪುತ್ರಾ ಬಹುಪುತ್ರವತೀ ಭವೇತ್ 23

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತೋ ಭವೇನ್ನರಃ

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಕ್ಷೋಭಯತ್ಯೇವ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ 24

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾಶ್ಚ ರಾಕ್ಷಸಾ ದಾನವಶ್ಚ ಯೇ

ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಪಲಾಯಂತೇ ದೇಶಾದ್ದೇಶಾಂತರಂ ಧ್ರುವಮ್ 25

ಯಸ್ಮಿನ್ ಗೇಹೇ ಕವಚಂ ಗ್ರಾಮೇ ವಾ ಯದಿ ತಿಷ್ಠತಿ

ತಂ ದೇಶಂತು ಪರಿತ್ಯಜ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಚಾತಿ ದೂರತಃ 26

ಇತಿಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾಯಾಂ ಸಪ್ತದಶಾಧ್ಯಾಯೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಿಜಯಂ ನಾಮ

ಶ್ರೀಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್

—-

ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಗರುಡಪುರಾಣಾನ್ರ್ಗತಮ್

ಸೂತ ಉವಾಚ

ನಾರಸಿಂಹಸ್ತುತಿಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಶಿವೋಕ್ತಂ ಶೌನಕಾಧುನಾ

ಪೂರ್ವಂ ಮಾತೃಗಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಶಂಕರಂ ವಾಕ್ಯಮಬ್ರುವನ್ 1

ಭಗವನ್ಭಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಃ ಸದೇವಾಸುರಮಾನುಷಮ್

ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾಜ್ಜಗತ್ಸರ್ವಂ ತದನುಜ್ಞಾತುಮರ್ಹಸಿ 2

ಶಂಕರೌವಾಚ

ಭವತೀಭಿಃ ಪ್ರಜಾಃ ಸರ್ವಾ ರಕ್ಷಣೀಯಾ ಸಂಶಯಃ

ತಸ್ಮಾಡ್ವೋರತರಪ್ರಾಯಂ ಮನಃ ಶೀಘ್ರಂ ನಿವರ್ತ್ಯತಾಮ್ 3

ಇತ್ಯೇವಂ ಶಂಕರೇಣೋಕ್ತಮನಾದೃತ್ಯ ತು ತದ್ವಚಃ

ಭಕ್ಷಯಾಮಾಸುರವ್ಯಗ್ರಾಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ ಸಚರಾಚರಮ್ 4

ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇ ಭಕ್ಷ್ಯಮಾಣೇ ತು ತದಾ ಮಾತೃಗಣೇನ ವೈ

ನೃಸಿಂಹರೂಪಿಣಂ ದೇವಂ ಪ್ರದಧ್ಯೌ ಭಗವಾಂಛಿವಃ 5

ಅನಾದಿನಿಧನಂ ದೇವಂ ಸರ್ವಭೂತಭವೋದ್ಭವಮ್

ವಿದ್ಯುಜ್ಜಿಹ್ವಂ ಮಹಾದಂಷ್ಟ್ರಂ ಸ್ಫುರತ್ಕೇಸರಮಾಲಿನಮ್ 6

ರತ್ನಾಂಗದಂ ಸಮುಕುಟಂ ಹೇಮಕೇಸರಭೂಷಿತಮ್

ಖೋಣಿಸೂತ್ರೇಣ ಮಹತಾ ಕಾಂಚನೇನ ವಿರಾಜಿತಮ್ 7

ನೀಲೋತ್ಪಲದಲಶ್ಯಾಮಂ ರತ್ನನೂಪುರಭೂಷಿತಮ್

ತೇಜಸಾಕ್ರಾಂತಸಕಲಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋದರಮಂಡಪಮ್ 8

ಆವರ್ತಸದೃಶಾಕಾರೈಃ ಸಂಯುಕ್ತಂ ದೇಹರೋಮಭಿಃ

ಸರ್ವಪುಷ್ಪೈರ್ಯೋಜಿತಾಂಚ ಧಾರಯಂಶ್ಚ ಮಹಾಸ್ತ್ರಜಮ್ 9

ಧ್ಯಾತಮಾತ್ರೋ ಭಗವಾನ್ಪ್ರದದೌ ತಸ್ಯ ದರ್ಶನಮ್

ಯಾದೃಶೇನ ರೂಪೇಣ ಧ್ಯಾತೋ ರುದ್ರೈಸ್ತು ಭಕ್ತಿತಃ 10

ತಾದೃಶೇನೈವ ರೂಪೇಣ ದುರ್ನಿರೀಕ್ಷ್ಯೇಣ ದೈವತೈಃ

ಪ್ರಣಿಪತ್ಯ ತು ದೇವೇಶಂ ತದಾ ತುಷ್ಟಾವ ಶಂಕರಃ 11

ಶಂಕರ ಉವಾಚ

ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ ನರಸಿಂಹವಪುರ್ಧರ

ದೈತ್ಯೇಶ್ವರೇಂದ್ರಸಂಹಾರಿನಖಶುಕ್ತಿವಿರಾಜಿತ 12

ನಖಮಂಡಲಸಭಿನ್ನಹೇಮಪಿಂಗಲವಿಗ್ರಹ

ನಮೋಽಸ್ತು ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಶೋಭನಾಯ ಜಗದ್ಗುರೋ

ಕಲ್ಪಾಂತಾಂಭೋದನಿರ್ಘೋಷ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭ 13

ಸಹಸ್ರಯಮಸಂತ್ರಾಸ ಸಹಸ್ರೇಂದ್ರಪರಾಕ್ರಮ

ಹಸಸ್ತ್ರಧನದಸ್ಫೀತ ಸಹಸ್ರಚರಣಾತ್ಮಕ 14

ಸಹಸ್ರಚಂದಪ್ರತಿಮ ! ಸಹಸ್ರಾಂಶುಹರಿಕ್ರಮ

ಸಹಸ್ರರುದ್ರತೇಜಸ್ಕ ಸಹಸ್ರಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ತುತ 15

ಸಹಸ್ರರುದ್ರಸಂಜಪ್ತ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣ

ಸಹಸ್ರಜನ್ಮಮಥನ ಸಹಸ್ರಬಂಧನಮೋಚನ 16

ಸಹಸ್ರವಾಯುವೇಗಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಾಜ್ಞಕೃಪಾಕರ

ಸ್ತುತ್ವೈವಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ನೃಸಿಂಹವಪುಷಂ ಹರಿಮ್

ವಿಜ್ಞಾಪಯಾಮಾಸ ಪುನರ್ವಿನಯಾವನತಃ ಶಿವಃ 17

ಅಂಧಕಸ್ಯ ವಿನಾಶಾಯ ಯಾ ಸೃಷ್ಟಾ ಮಾತರೋ ಮಯಾ

ಅನಾದೃತ್ಯ ತು ಮದ್ವಾಕ್ಯಂ ಭಕ್ಷ್ಯಂತ್ವದ್ಭುತಾಃ ಪ್ರಜಾಃ 18

ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಶ್ಚ ಶಕ್ತೋಽಹಂ ಸಂಹರ್ತುಮಪರಾಜಿತಃ

ಪೂರ್ವಂ ಕೃತ್ವಾ ಕಥಂ ತಾಸಾಂ ವಿನಾಶಮಭಿರೋಚಯೇ 19

ಏವಮುಕ್ತಃ ರುದ್ರೇಣ ನರಸಿಹವಪುರ್ಹರಿಃ

ಸಹಸ್ರಹೇವೀರ್ಜಿಹ್ವಾಗ್ರಾತ್ತದಾ ವಾಗೀಶ್ವರೋ ಹರಿಃ 20

ತಥಾ ಸುರಗಣಾನ್ಸರ್ವಾನ್ರೌದ್ರಾನ್ಮಾತೃಗಣಾನ್ವಿಭುಃ

ಸಂಹೃತ್ಯ ಜಗತಃ ಶರ್ಮ ಕೃತ್ವಾ ಚಾಂತರ್ದಧೇ ಹರಿಃ 21

ನಾರಸಿಂಹಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿಯತೇಂದ್ರಿಯಃ

ಮನೋರಥಪ್ರದಸ್ತಸ್ಯ ರುದ್ರಸ್ಯೇವ ಸಂಶಯಃ 22

ಧ್ಯಾಯೇನ್ನೃಸಿಂಹಂ ತರುಣಾರ್ಕನೇತ್ರಂ ಸಿದಾಂಬುಜಾತಂ ಜ್ವಲಿತಾಗ್ನಿವತ್ಕ್ರಮ್

ಅನಾದಿಮಧ್ಯಾಂತಮಜ ಪುರಾಣಂ ಪರಾಪರೇಶಂ ಜಗತಾಂ ನಿಧಾನಮ್ 23

ಜಪೇದಿದಂ ಸಂತತದುಃಖಜಾಲಂ ಜಹಾತಿ ನೀಹಾರಮಿವಾಂಶುಮಾಲೀ

ಸಮಾತೃವರ್ಗಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಮೂರ್ತಿಂ ಯದಾ ತದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ತತ್ಸಮೀಪೇ 24

ದೇವೇಶ್ವರಸ್ಯಾಪಿ ನೃಸಿಂಹಮೂರ್ತೇಃ ಪೂಜಾಂ ವಿಧಾತುಂ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾರೀ

ಪ್ರಸಾದ್ಯ ತಂ ದೇವವರಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಅವ್ಯಾಜ್ಜಗನ್ಮಾತೃಗಣೇಭ್ಯ ಏವ 25

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಾರುಡೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪೂರ್ವಖಂಡೇ ಪ್ರಥಮಾಂಶಾಖ್ಯೇ ಆಚಾರಕಾಂಡೇ ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮೈಕತ್ರಿಂಶದುತ್ತರದ್ವಿಶತತಮೋಽಧ

ಸಂಗ್ರಹ : ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥಾಚಾರ. ಇಭರಾಮಪುರ

Download PDF Stotras on Sri Narasimha

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

2 Responses

  1. Please translate stotras in English or. Tamil
    Thank ing. You

  2. SURESH.R.RAMACHANDRAN says:

    If available in Tamil,it will be helpful.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *