ಶ್ರೀ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ – Sri Mummadi Krishnaraja Wodeyar Virachita Raghavendra Astottra Shatanama Stotram

Kannada:

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಃ ಶಾಂತಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವೃದ್ಧಿಕೃತ್|
ಶ್ರೀರಾಮೋಪಾಸನಾಪ್ರಾಪ್ತ ಮಹಿಮಾಶ್ರಿತವತ್ಸಲಃ||೧||

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಶ್ಚ ಶ್ರೀ ಮಾನ್ ಶ್ರುತ್ಯಂತತತ್ವವಿತ್|
ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತಶ್ರೀಶಶ್ಚಾಗಣ್ಯಮಹಿಮಾನಘಃ ||೨||

ಅಧ್ಯಾಪಿತಾಧ್ಯಾತ್ಮವಿದ್ಯಾಶ್ಚಾಪೇಕ್ಷಿತಫಲಪ್ರದಃ|
ಅಜಾನುಬಾಹುರತ್ಯಂತದಯಾಲುರಘನಾಶನಃ||೩||


ಕವಿಃಕಾಷಾಯವಸನಃ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾಕೃತಾದರಃ|
ಕಾಮಾದಿದೋಷರಹಿತಃಖಂಡಿತಾಖಿಲದುರ್ಮತಃ||೪ ||

ಗಂಭೀರಧೀರ್ಗುಣಾಂಬೋಧಿರ್ಗುಣಾಭಿಜ್ಞೋ ಗುರುಪ್ರಿಯಃ|
ಗುರುರಾಜೋ ಘನಾಜ್ಞಾನಹಂತಾ ಚಾತುರ್ಯಸಂಶ್ರಯಃ||೫ ||

ಚರಾಚರಸ್ವರೂಪಜ್ಞೋ ಜಿತವಾದೀ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಃ|
ಜೀವಬ್ರಹ್ಮದ್ವೈತವಾದಸ್ಥಾಪಕೋ ಜಯದಾಯಕಃ||೬||

ಜಂಘಾಲೀಕೃತಪಂಗುಶ್ಚ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಜಿತ್ವರಃ|
ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿತಪಃಪೂರ್ಣೋ ಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞಾನಿಸುಪ್ರಿಯಃ || ೭ ||

ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಸ್ತುಲಸೀದಾಮಭೂಷಿತಃ|
ತಂದ್ರಾಕಂಪವಚಃಕೌಂಠ್ಯದೋಷಘ್ನಸ್ತತ್ವವಿತ್ತಮಃ||೮||

ತೇಜೋನಿಧಿಸ್ತುಂಗಭದ್ರಾಶಿಲಾಂಕಿತಪದಾಂಬುಜಃ|
ತಾಪತ್ರಯಪ್ರಶಮನೋ ದುರ್ವಾದಿಧ್ವಾಂತಭಾಸ್ಕರಃ||೯||

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶಲ್ಲಕ್ಷಣೋಪೇತೋ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಕೃತಾಂಧಕಃ|
ದುರತ್ಯಯೋಪಪ್ಲವಾಬ್ಧಿಸೇತುರ್ದೀನಾವನಾದರಃ||೧೦||

ದಶಾಗಮಾಂತಖಂಡಾರ್ಥವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ದರ್ಶಿತಾತ್ಮಧೀಃ|
ದಕ್ಷಿಣೋ ದೇವತಾರೂಪೊ ಧೀರೋ ಧ್ವಸ್ತದುರಾಗಮಃ ||೧೧||

ನಿರಸ್ತದೋಷೋ ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವೋ ನಾರಾಯಣಪರಾಯಣಃ
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕೋ ನಭಃಕೃಷ್ಣದ್ವಿತೀಯಾರಾಧನಪ್ರಿಯಃ||೧೨||

ಪಾದತೀರ್ಥಾಶನಾನೇಕಪಾಪದುರ್ಗ್ರಹಮಾಂತ್ರಿಕಃ|
ಪಾದಸೇವಾಧುರೀಣಾಂಘ್ರಿದ್ರಷ್ಟೃಪಾಪಾಪಾಟವೀಚ್ಛಿದಃ||೧೩||

ಪುಣ್ಯವಾನ್ ಪುರುಷಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಫಲಿತಾತ್ಮೀಯಸತ್ಕ್ರಿಯಃ|
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ ಬಹುಗೇಹಸ್ಥಬೃಂದಾವನಕೃತಾರ್ಚನಃ||೧೪||

ಭಯಾಪಹೋ ಭೂಸುರೇಂದ್ರೋ ಭಾರತಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕೃತ್|
ಮಂತ್ರಾಲಯಕೃತಾವಾಸೋ ಮಹನೀಯೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ||೧೫||

ಲಲಾಟೋರಃಕಂಠಬಾಹುಧೃತದಿವ್ಯೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಕಃ|
ವಿಜಯೀಂದ್ರಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಃ ||೧೬||

ವಿಶದೀಕೃತವೇದಾಂತೋ ವಿದ್ವದ್ಬೃಂದಸುಪೂಜಿತಃ|
ವಾಗ್ವೈಖರೀಜಿತಾನಂತೋ ವಿಸ್ಮೃತಿಭ್ರಾಂತಿವಾರಕಃ|| ೧೭||

ವಾಚಸ್ಪತೀಕೃತಾನೇಡಮೂಕೋ ವಂಧ್ಯಾಸುತಪ್ರದಃ|
ವ್ರತೀಶ್ವರಶ್ಚವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಿತೋ ವಿಮಲಾಶಯಃ ||೧೮ ||

ಯೋಗೀಂದ್ರತೀರ್ಥವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿರ್ಯತಿರಾಡ್ ಯೋಗವಿತ್ತಮಃ|
ರಾಮಪಾದಾರ್ಪಿತಮನಾರಂಜಿತಾಶೇಷಮಾನಸಃ ||೧೯||

ಶಂಖಚಕ್ರಾದ್ಯಂಕಧೂತಶಿಷ್ಯಪಾಪಃಶುಭಪ್ರದಃ|
ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಪನ್ನಃ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶನಃ ||೨೦||

ಅನ್ವರ್ಥಾಷ್ಟಾಕ್ಷರೀವಾಚ್ಯಃ ಶ್ರೀಶಬ್ದಪ್ರಾಪಿತೇಂದಿರಃ|
ರಾಶಬ್ದಾವಾಪಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥೋ ಘಕಾರನತಮೋಕ್ಷದಃ || ೨೧||

ವೇಂಕಾರಾಘವಿನಾಶಶ್ಚದ್ರಾಶಬ್ದಾವೃತ್ತಿಭಿತ್ಪ್ರದಃ|
ಯಶಬ್ದೋಚ್ಚಾರಣಾನೇಕತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಫಲಪ್ರದಃ ||೨೨||

ನಕಾರವಿಘ್ನಸಂಹರ್ತಾ ಮಕಾರಮಥಿತಾಹಿತಃ|
ಸರ್ವಯಾತ್ರಾಸಮಫಲಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕೃತಿಃ||೨೩||

ಹಸ್ತದ್ವಂದ್ವಧೃತಸ್ವಕ್ಷದಂಡದೀವ್ಯತ್ಕಮಂಡಲುಃ|
ಹರಿಪಾದಾರ್ಚನಾವಾಪ್ತಸಂಪತ್ತಿರ್ಹರ್ಷದಾಯಕಃ ||೨೪||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾರ್ಯನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್|
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸತತಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೨೫||

||ಇತಿ ಮುಮ್ಮುಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಮಹಾಪ್ರಭು ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ವಾಮ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||
||ಶ್ರೀಮಧ್ವೇಶಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು||

Telugu:

శ్రీరాఘవేంద్రః శాంతాత్మ శ్రీమధ్వమతవృద్ధికృత్|
శ్రీరామోపాసనాప్రాప్త మహిమాశ్రితవత్సలః||౧||
శాపానుగ్రహశక్తశ్చ శ్రీ మాన్ శ్రుత్యంతతత్వవిత్|
అపరోక్షీకృతశ్రీశశ్చాగణ్యమహిమానఘః ||౨||
అధ్యాపితాధ్యాత్మవిద్యాశ్చాపేక్షితఫలప్రదః|
అజానుబాహురత్యంతదయాలురఘనాశనః||౩||
కవిఃకాషాయవసనః కృష్ణపూజాకృతాదరః|
కామాదిదోషరహితఃఖండితాఖిలదుర్మతః||౪ ||
గంభీరధీర్గుణాంబోధిర్గుణాభిజ్ఞో గురుప్రియః|
గురురాజో ఘనాజ్ఞానహంతా చాతుర్యసంశ్రయః||౫ ||
చరాచరస్వరూపజ్ఞో జితవాదీ జితేంద్రియః|
జీవబ్రహ్మద్వైతవాదస్థాపకో జయదాయకః||౬||
జంఘాలీకృతపంగుశ్చ జగత్పూజ్యశ్చ జిత్వరః|
జ్ఞానభక్తితపఃపూర్ణో జ్ఞానదో జ్ఞానిసుప్రియః || ౭ ||
తప్తకాంచనసంకాశస్తులసీదామభూషితః|
తంద్రాకంపవచఃకౌంఠ్యదోషఘ్నస్తత్వవిత్తమః||౮||
తేజోనిధిస్తుంగభద్రాశిలాంకితపదాంబుజః|
తాపత్రయప్రశమనో దుర్వాదిధ్వాంతభాస్కరః||౯||
ద్వాత్రింశల్లక్షణోపేతో దివ్యదృష్టికృతాంధకః|
దురత్యయోపప్లవాబ్ధిసేతుర్దీనావనాదరః||౧౦||
దశాగమాంతఖండార్థవ్యాఖ్యాతా దర్శితాత్మధీః|
దక్షిణో దేవతారూపొ ధీరో ధ్వస్తదురాగమః ||౧౧||
నిరస్తదోషో నిర్ద్వంద్వో నారాయణపరాయణః
పుణ్యశ్లోకో నభఃకృష్ణద్వితీయారాధనప్రియః||౧౨||
పాదతీర్థాశనానేకపాపదుర్గ్రహమాంత్రికః|
పాదసేవాధురీణాంఘ్రిద్రష్టృపాపాపాటవీచ్ఛిదః||౧౩||
పుణ్యవాన్ పురుషశ్రేష్ఠః ఫలితాత్మీయసత్క్రియః|
బ్రహ్మవిద్ బహుగేహస్థబృందావనకృతార్చనః||౧౪||
భయాపహో భూసురేంద్రో భారతార్థప్రకాశకృత్|
మంత్రాలయకృతావాసో మహనీయో మహాయశాః ||౧౫||
లలాటోరఃకంఠబాహుధృతదివ్యోర్ధ్వపుండ్రకః|
విజయీంద్రకరాబ్జోత్థసుధీంద్రవరపుత్రకః ||౧౬||
విశదీకృతవేదాంతో విద్వద్బృందసుపూజితః|
వాగ్వైఖరీజితానంతో విస్మృతిభ్రాంతివారకః|| ౧౭||
వాచస్పతీకృతానేడమూకో వంధ్యాసుతప్రదః|
వ్రతీశ్వరశ్చవైరాగ్యభూషితో విమలాశయః ||౧౮ ||
యోగీంద్రతీర్థవంద్యాంఘ్రిర్యతిరాడ్ యోగవిత్తమః|
రామపాదార్పితమనారంజితాశేషమానసః ||౧౯||
శంఖచక్రాద్యంకధూతశిష్యపాపఃశుభప్రదః|
షడ్గుణైశ్వర్యసంపన్నః సర్వారిష్టవినాశనః ||౨౦||
అన్వర్థాష్టాక్షరీవాచ్యః శ్రీశబ్దప్రాపితేందిరః|
రాశబ్దావాపితేష్టార్థో ఘకారనతమోక్షదః || ౨౧||
వేంకారాఘవినాశశ్చద్రాశబ్దావృత్తిభిత్ప్రదః|
యశబ్దోచ్చారణానేకతీర్థయాత్రాఫలప్రదః ||౨౨||
నకారవిఘ్నసంహర్తా మకారమథితాహితః|
సర్వయాత్రాసమఫలప్రదక్షిణనమస్కృతిః||౨౩||
హస్తద్వంద్వధృతస్వక్షదండదీవ్యత్కమండలుః|
హరిపాదార్చనావాప్తసంపత్తిర్హర్షదాయకః ||౨౪||
ఇతి శ్రీరాఘవేంద్రార్యనామ్నామష్టోత్తరం శతమ్|
యః పఠేత్ సతతం భక్త్యా సర్వాభీష్టమవాప్నుయాత్ ||౨౫||

||ఇతి ముమ్ముడి కృష్ణరాజమహాప్రభు విరచిత శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామ్యష్టోత్తర శతనామస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం||
||శ్రీమధ్వేశకృష్ణార్పణమస్తు||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *