ಜಟಾಯುಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ – Jatayu Kruta Srirama Stotram


ಅಗಣಿತಗುಣಮಪ್ರಮೇಯಮಾದ್ಯಂ |
ಸಕಲಜಗತ್ ಸ್ಥಿತಿಸಂಯಮಾದಿ ಹೇತುಂ ||
ಉಪರಮಪರಮಂ ಪರಾತ್ಮಭೂತಂ |
ಸತತಮಹಂ ಪ್ರಣತೋsಸ್ಮಿ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ ||೧||

ನಿರವಧಿಸುಖಮಿಂದಿರಾಕಟಾಕ್ಷಂ |
ಕ್ಷಪಿತಸುರೇಂದ್ರ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿ ದು:ಖಂ ||
ನರವರಮನಿಶಂ ನತೋsಸ್ಮಿ ರಾಮಂ |
ವರದಮಹಂ ವರಚಾಪ ಬಾಣಹಸ್ತಮ್ ||೨||

ತ್ರಿಭುವನಕಮನೀಯರೂಪಮೀಡ್ಯಂ |
ರವಿಶತಭಾಸುರಮೀಹಿತಪ್ರದಾನಂ ||
ಶರಣದಮನಿಶಂ ಸುರಾಗನೂಲೆ |
ಕೃತನಿಲಯಂ ರಘುನಂದನಂಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೩||

ಭವವಿಪಿನದವಾಗ್ನಿ ನಾಮಧೇಯಂ |
ಭವಮುಖದೈವತದೈವತಂ ದಯಲುಂ |
ದನುಜಪತಿ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿನಾಶಂ |
ರವಿತನಯಾಸದೃಶಂ ಹರಿಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೪||

ಅವಿರತಭವ ಭಾವನಾತಿ ದೂರಂ |
ಭವಮುಖೈರ್ಮುನಿಭಿ:ಸದೈವ ದೃಶ್ಯಮ್ ||
ಭವಜಲಧಿಸುತಾರಣಾಂಘ್ರಿಪೋತಂ |
ಶರಣಮಹಂ ರಘುನಂದನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೫||

ಗಿರಿಶಗಿರಿಸುತಾಮನೋನಿವಾಸಂ |
ಗಿರಿವರ ಧಾರಿಣಮೀಹಿತಾಭಿರಾಮಂ ||
ಸುರವರದನುಜೇಂದ್ರ ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ |
ಸುರವರದಂ ರಘುನಾಯಕಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೬||

ಪರಧನ ಪರದಾರಾವರ್ಜಿತಾನಾಂ |
ಪರಗುಣಭೂತಿಷು ತುಷ್ಟಮಾನಸಾನಾಂ ||
ಪರಹಿತನಿರತಾತ್ಮಾನಾಂ ಸುಸೇವ್ಯಂ |
ರಘುವರಮಂಬುಜಲೋಚನಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೭||

ಸ್ಮಿತರುಜಿರವಿಕಾಸಿತಾನನಾಬ್ಜ- |
ಮತಿಸುಲಭಂ ಸುರರಾಜ ನೀಲನೀಲಮ್ ||
ಸಿತಜಲರುಹ ಚಾರು ನೇತ್ರ ಶೋಭಂ |
ರಘುಪತಿಮೀಶಂ ಗುರೋರ್ಗುರುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೮||

ಹರಿಕಮಲಜ ಶಂಭುರೂಪಭೇದಾತ್ವ- |
ಮಿಹ ವಿಭಾಸಿಗುಣತ್ರಯಾನುವೃತ್ತ: ||
ರವಿರಿವ ಜಲಪೂರಿತೋದ ಪಾತ್ರೇಷ್ವ- |
ಮರಪತಿಸ್ತುತಿ ಪಾತ್ರಮೀಶಮೀಡೆ ||೯||

ರತಿಪತಿಶತಕೋಟಿ ಸುಂದರಾಂಗಂ |
ಶತಪಥ ಗೋಚರ-ಭಾವನಾವಿಧೂರಂ ||
ಯತಿಪತಿ ಹೃದಯೇ ಸದಾ ವಿಭಾತಂ |
ರಘುಪತಿಮಾರ್ತಿಹರಂ ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೧೦||

ಇತ್ಯೇವಂ ಸ್ತುವತಸ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋಭೂದ್ರಘೂತ್ತಮ: |
ಉವಾಚ ಗಚ್ಚ ಭದ್ರಂತೇ ಮಮ ವಿಷ್ಣೋ: ಪರಂ ಪದಮ್ ||೧೧||

ಶೃಣೋತಿ ಯದಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಲಿಖೇದ್ವಾನಿಯತ: ಪಠೇತ್ |
ಸ ಯಾತಿ ಮಮ ಸಾರೂಪ್ಯಂ ಮರಣೇಮತ ಸ್ಮೃತಿಂ ಲಭೇತ್ ||೧೨||

|| ಇತಿ ಜಟಾಯುಕೃತ ಶ್ರೀರಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *