ದಶಾವತಾರ ಹರಿಗಾಥಾ – దశావతార హరిగాథా – Dashavatara Harigatha

ಪ್ರಳಯೋದನ್ವದುದೀರ್ಣಜಲವಿಹಾರಾನಿಮಿಷಾಂಗಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ  ||

ಚರಮಾಂಗೋದ್ಧೃತಮಂದರತಟಿನಂ ಕೂರ್ಮಶರೀರಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ||

ಶಿತದಂಷ್ಟ್ರೋದ್ಧೃತಕಾಶ್ಯಪತನಯಂ ಸೂಕರರೂಪಂ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ||

ನಿಶಿತಪ್ರಾಗ್ರ್ಯನಖೇನ ಜಿತಸುರಾರಿಂ ನರಸಿಂಹಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂ ಹರಿಮೀಡೇ ||

ತ್ರಿಪದವ್ಯಾಪ್ತಚತುರ್ದಶಭುವನಂ ವಾಮನರೂಪಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂಹರಿಮೀಡೇ ||

ಕ್ಷಪಿತಕ್ಷತ್ರಿಯವಂಶನಗಧರಂ ಭಾರ್ಗವರಾಯಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂಹರಿಮೀಡೇ ||

ದಯಿತಾಚೋರನಿಬರ್ಹಣನಿಪುಣಂ ರಾಘವರಾಮಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂಹರಿಮೀಡೇ ||

ಮುರಳೀನಿಸ್ವನಮೋಹಿತವನಿತಂ ಯಾದವಕೃಷ್ಣಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂಹರಿಮೀಡೇ ||

ಪಟುಚಾಟೀಕೃತನಿಸ್ಫುಟಜನತಂ ಶ್ರೀಘನಸಂಜ್ಞಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂಹರಿಮೀಡೇ ||

ಪರಿನಿರ್ಮೂಲಿತದುಷ್ಟಜನಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಯಶೋಜಮ್ |
ಕಮಲಾಕಂತಮಖಂಡಿತವಿಭವಾಬ್ಧಿಂಹರಿಮೀಡೇ ||

ಅಕೃತೇಮಾಂ ವಿಜಯಧ್ವಜವರತೀರ್ಥೋ ಹರಿಗಾಥಾಮ್ |
ಅಯತೇ ಪ್ರೀತಿಮಲಂ ಸಪದಿ ಯಯಾ ಶ್ರೀರಮಣೋsಯಮ್ ||

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹೇಂದ್ರತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯ ವಿಜಯಧ್ವಜತೀರ್ಥಭಿಕ್ಷು ವಿರಚಿತಾ ದಶಾವತಾರ ಹರಿಗಾಥಾ ||

దశావతార హరిగాథా

ప్రళయోదన్వదుదీర్ణజలవిహారానిమిషాంగమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభాబ్ధిం హరిమీడే ||
చరమాంగోద్ధృతమందరతటినం కూర్మశరీరమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధిం హరిమీడే ||
శితదంష్ట్రోద్ధృతకాశ్యపతనయం సూకరరూపం |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధిం హరిమీడే ||
నిశితప్రాగ్ర్యనఖేన జితసురారిం నరసింహమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధిం హరిమీడే ||
త్రిపదవ్యాప్తచతుర్దశభువనం వామనరూపమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధింహరిమీడే ||
క్షపితక్షత్రియవంశనగధరం భార్గవరాయమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధింహరిమీడే ||
దయితాచోరనిబర్హణనిపుణం రాఘవరామమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధింహరిమీడే ||
మురళీనిస్వనమోహితవనితం యాదవకృష్ణమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధింహరిమీడే ||
పటుచాటీకృతనిస్ఫుటజనతం శ్రీఘనసంజ్ఞమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధింహరిమీడే ||
పరినిర్మూలితదుష్టజనకులం విష్ణుయశోజమ్ |
కమలాకంతమఖండితవిభవాబ్ధింహరిమీడే ||
అకృతేమాం విజయధ్వజవరతీర్థో హరిగాథామ్ |
అయతే ప్రీతిమలం సపది యయా శ్రీరమణోsయమ్ ||

|| ఇతి శ్రీమహేంద్రతీర్థపూజ్యపాదశిష్య విజయధ్వజతీర్థభిక్షు విరచితా దశావతార హరిగాథా ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

1 Response

  1. RaghavendraRao Deshpande says:

    Very interesting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *