ಶ್ರೀರಾಮ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ – Sri Rama Dwadashanama Stotram

Kannada:

ಪ್ರಥಮಂ ಶ್ರೀಕರಂ ವಿದ್ಯಾತ್
ದ್ವಿತೀಯಂ ದಾಶರಥ್ಯಕಮ್|
ತೃತೀಯಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ
ಚತುರ್ಥಂ ರಾವಣಾಂತಕಮ್ ||೧ ||

ಪಂಚಮಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಂ ಚ
ಷಷ್ಠಕಂ ಜಾನಕೀಪ್ರಿಯಮ್|
ಸಪ್ತಮಂ ವಾಸುದೇವಂ ಚ
ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ತಥಾsಷ್ಟಕಮ್||೨||

ನವಮಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ
ದಶಮಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಮ್|
ಏಕಾದಶಂ ಚ ಗೋವಿಂದಂ
ದ್ವಾದಶಂ ಸೇತುಬಂಧನಮ್ ||೩||

ಏತದ್ದ್ವಾದಶನಾಮಾನಿ
ತ್ರಿಕಾಲೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ|
ದಾರಿದ್ರದೋಷನಿರ್ಮುಕ್ತೋ
ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಮಾನ್||೪||

ಜನವಶ್ಯಂ ರಾಜವಶ್ಯಂ
ಸರ್ವಕಾರ್ಯಫಲಂ ಲಭೇತ್|
ಅರ್ಧರಾತ್ರೇ ಜಪೇನ್ನಿತ್ಯಂ
ಸರ್ವದುಃಖವಿನಾಶವಾನ್ ||೫||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣೇ
ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರದಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀ ರಾಮದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||
||ಶ್ರೀಮಧ್ವೇಶಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು||

Telugu

ప్రథమం శ్రీకరం విద్యాత్ ద్వితీయం దాశరథ్యకమ్|
తృతీయం రామచంద్రం చ చతుర్థం రావణాంతకమ్ ||౧ ||
పంచమం లోకపూజ్యం చ షష్ఠకం జానకీప్రియమ్|
సప్తమం వాసుదేవం చ రాఘవేంద్రం తథాsష్టకమ్||౨||
నవమం పుండరీకాక్షం దశమం లక్ష్మణాగ్రజమ్|
ఏకాదశం చ గోవిందం ద్వాదశం సేతుబంధనమ్ ||౩||
ఏతద్ద్వాదశనామాని త్రికాలే యః పఠేన్నరః|
దారిద్రదోషనిర్ముక్తో ధనధాన్యసమృద్ధిమాన్||౪||
జనవశ్యం రాజవశ్యం సర్వకార్యఫలం లభేత్|
అర్ధరాత్రే జపేన్నిత్యం సర్వదుఃఖవినాశవాన్ ||౫||

||ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే బ్రహ్మ నారదసంవాదే శ్రీ రామద్వాదశనామస్తోత్రమ్ సంపూర్ణం||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *