Gurugunasthavana

Sri Vadeendrateertharu
Sri Vadeendrateertharu

|| ಶ್ರೀಗುರುಗುಣಸ್ತವನಮ್ ||

A Very Collection of Gurugunasthavana recited by Sri Vidyavachaspathiteertharu in his poorvarshrama (Vidwan Jayateertharachar) during 1980’s. Request all to make use of it and learn.

Sri Vadeendrateertharu

Sri Vadeendrateertharu

ಉನ್ಮೀಲನ್ನೀಲನೀರೇರುಹನಿವಹಮಹ:ಪುಷ್ಟಿಮುಷ್ಟಿಂಧಯಿಶ್ರೀ:
ಶ್ರೀಭೂದುರ್ಗಾದೃಗಂತಪ್ರಚಯಪರಿಚಯೋದಾರಕಿರ್ಮೀರಭಾವ: |
ಸ್ವೈರಕ್ಷೀರೋದನಿರ್ಯಚ್ಚಶಿರುಚಿನಿಚಯಾಖರ್ವಗರ್ವಾಪನೋದೀ
ಪಾತು ಶ್ರೀನೇತುರಸ್ಮಾನ್ ಸಪದಿ ಬುಧಜನತ್ರಾಣದಕ್ಷ: ಕಟಾಕ್ಷ: || 1 ||

ಮಾತಸ್ತ್ವಾಮುಪಕಲ್ಪಿತಾಖಿಲಜಗತ್ಸರ್ಗೇ„ಜಭರ್ಗೇಡಿತೇ
ಚೇತೋ ನ ಪ್ರಜಹಾತು ಜಾತುಚಿದಿಹ ಸ್ವರ್ಗೇ„ಪವರ್ಗೇ„ಪಿ ನ: |
ಲಾವಣ್ಯಾದಧರೀಕೃತಾಮರವಧೂವರ್ಗೇ ನಿಸರ್ಗೇಹಿತಂ
ಕಾರುಣ್ಯಂ ಕುರು ಮಾ ಕೃಥಾ ಮಯಿ ಪುನರ್ದುರ್ಗೇ ವಿಸರ್ಗೇ ಮತಿಮ್ || 2 ||

ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಭಿರಾಮಾಮಿತಮಹಿಮಪದಪ್ರೌಢಪಾಥೋರುಹಾಲಿ:
ಕೃಷ್ಣಾನಿಷ್ಟಾಮಿತಕ್ಷ್ಮಾಪರಿವೃಢಪಟಲೀಪಾಟನೈಕಪ್ರವೀಣ: |
ವೇದವ್ಯಾಸೋಪದೇಶಾಧಿಕಸಮಧಿಗತಾನಂತವೇದಾಂತಭಾವೋ
ಭೂಯಾತ್ ಕೀಶಾವನೀಶವ್ರತಿತನುರನಿಲ: ಶ್ರೇಯಸೇ ಭೂಯಸೇ ನ: || 3 ||

ಉದ್ವೇಲವ್ಯಾಸತಂತ್ರವ್ಯವಸಿತನಿಖಿಲಾಭಿಜ್ಞಹೃದಾ„ನವದ್ಯಾ-
ನಂತತ್ರಯ್ಯಂತಭಾವಪ್ರಕಟನಘಟನಾಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರೇ |
ಸಂವಣ್ರ್ಯೇ ಮಂತ್ರವಣ್ರ್ಯೇರನಿತರವಿಷಯಸ್ಪರ್ಶಿಭಿ: ಪಾವಮಾನೇ
ರೂಪೇ ಲೋಕೈಕದೀಪೇ ಪ್ರಸರತು ಹೃದಯಂ ಮಾಮಕಂ ಮಧ್ವನಾಮ್ನಿ || 4 ||

ವಿಜ್ಞಾನೋದರ್ಕತರ್ಕಪ್ರತಿಪದಮಧುರೋದಾರಸಂದರ್ಭಗರ್ಭ-
ಪ್ರೌಢಾನೇಕಪ್ರಬಂಧಪ್ರಕಟಿತಭಗವತ್ಪಾದಭಾಷ್ಯಾದಿಭಾವ: |
ಮಿಥ್ಯಾವಾದಾಪವಾದಪ್ರಕುಪಿತವಿಮತಧ್ವಾಂತಸಂತಾನಭಾನು-
ರ್ಜೀಯಾದನ್ಯೈರಜಯ್ಯಸ್ತ್ರೀಭುವನವಿದಿತಾಶ್ಚರ್ಯಚರ್ಯೋ ಜಯಾರ್ಯ: || 5 ||

ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಬೋಧಪ್ರಕಟಿತಪದವೀಧಾವಿಮೇಧಾವಿಧೀಮತ್-
ಸೇನಾನಾಸೀರಸೀಮಾಸಮುದಿತವಿದಿತಾಬಾಧಯೋಧಾಧಿನೇತಾ |
ಮಾಯಸಿದ್ಧಾಂತದೀಕ್ಷಾವಿಘಟನಘಟನಾಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರ:
ಶ್ರೀರಾಮವ್ಯಾಸದಾಸೋ ವಿಲಸತಿ ವಿಬುಧೇಂದ್ರಾಭಿಧ: ಸಂಯಮೀಂದ್ರ: || 6 ||

ಮಾಯಾತಂತ್ರಾಮರಾರಿಸ್ಮಯಮಪನಯತೋ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತನಾಮ್ನೋ
ನೇತ್ರಾಣೀವ ತ್ರಯೋ„ಪಿ ತ್ರಿಜಗತಿ ನೃಹರೇರಿಂಧತೇ ಯತ್ಪ್ರಬಂಧಾ: |
ಯದ್ವಾಗದ್ವೈತವಿದ್ಯಾಚಲಕುಲಕುಲಿಶಪ್ರೌಢಿಮಾಢೌಕತೇ ಸ:
ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯೋ ವಿದಧ್ಯಾತ್ ಸುಮಹಿತಮಹಿಮಾ ಸಂಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ: || 7 ||

ಚಾತುರ್ಯೈಕಾಕೃತಿರ್ಯಶ್ಚತುರಧಿಕಶತಗ್ರಂಥರತ್ನಪ್ರಣೇತಾ
ಧೂತಾರಾತಿಪ್ರಬಂಧ: ಸ್ಪುಟವಿದಿತಚತು:ಷಷ್ಠಿವಿದ್ಯಾವಿಶೇಷ: |
ಸೋ„ಯಂ ನ: ಶ್ರೀಸುರೇಂದ್ರವ್ರತಿವರತನಯೋ„ದ್ವೈತಶೈವಾಸಹಿಷ್ಣು:
ಪುಷ್ಣಾತು ಶ್ರೀಜಯೀಂದ್ರಸ್ತ್ರಿಭುವನವಿದಿತ: ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರ: || 8 ||

ವ್ಯಾಧೂತಾವದ್ಯಹೃದ್ಯಾಮಿತಕೃತಿರಚನಚಾರುಚಾತುರ್ಯಹೃಷ್ಯತ್-
ಕರ್ಣಾಟಕ್ಷೀಣಿಪಾಲಪ್ರತಿಪದರಚಿತಾನೇಕರತ್ನಾಭಿಷೇಕ: |
ಪತ್ರೀಶಾರೂಢಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಪದನಲಿನೋದಗ್ರರೋಲಂಬಲೀಲೋ
ವಿಖ್ಯಾತ: ಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವ್ರತಿಪತಿರತುಲಂ ಭದ್ರಮುನ್ನಿದ್ರಯೇನ್ನ: || 9 ||

ಧೂತಾವದ್ಯೈರವಿದ್ಯಾವಿಘಟನಪಟುಭಿರ್ವಿದ್ವದಭ್ಯರ್ಥನೀಯೈ-
ರ್ವಾಚ: ಪ್ರಾಚಾಂ ಪ್ರವಾಚಾಮುಚಯಮಭಜನ್ ಯತ್ಕ್ರುತಗ್ರಂಥಜಾತೈ: |
ಸಂಖ್ಯಾವಂತೋ ಯಮಾಹುರ್ಮುಹುರಖಿಲರ್ಕಲಾಮೂರ್ಥಿಮುಧ್ವೇಲಕೀರ್ತಿ-
ರ್ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ: ಸ ದಿಶತು ಸತತಂ ಭವ್ಯಮವ್ಯಾಹತಂ ನ: || 10 ||

ಯೇ ರಾಮವ್ಯಾಸಪಾದಪ್ರಣಿಹಿತಮನಸೋ ಮಧ್ವತಂತ್ರಪತಿಷ್ಠಾ-
ಧುರ್ಯಾಮರ್ಯಾದಸಂವಿತ್ಸುಮಹಿತಸುಮತೀಂದ್ರಾರ್ಯಶಿಷ್ಯಾಗ್ರಗಣ್ಯಾ: |
ನಿತ್ಯತ್ರಯ್ಯಂತಚಿಂತಾಪರಿಣತವಿಶದಾಶೇಷತತ್ತ್ವಾವಬೋಧ-
ಪ್ರಖ್ಯಾತಾನ್‍ತಾನುಪೇಂದ್ರವ್ರತಿವಿಬುಧಮಣೀನ್ ದೇಶಿಕಾನಾಶ್ರಯೇ„ಹಮ್ || 11 ||

ಯೋಗೋ ಯ: ಕರ್ಮನಾಮಾ ಕವಿಭಿರಭಿಹಿತೋ ಯಶ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಸಂಜ್ಞ:
ಶಕ್ತೋ ನಾಸಿದ್ಧಕಾಯಸ್ತನುಮತಿರನಯೋಸ್ತಾವದಾವರ್ಜನೇ„ಹಮ್ |
ಯಶ್ಚೋಪಾಯೈರುಪೇಯ: ಸ್ಥಿರಫಲವಿಧಯೇ ದೇಶಿಕಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದ-
ಸ್ತಸ್ಮೈ ತಸ್ಯ ಸ್ತುವೀಯಾನಿಶಮಪಿ ಚರಿತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತೀಂದ್ರೋ: || 12 ||

ಏಷ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವರಚರಿತಾಂಭೋನಿಧಿ:ಕ್ವಾತಿವೇಲ:
ಕ್ವಾಸೌ ಖದ್ಯೋತಪೆÇೀತಪ್ರಮುಷಿತವಿಭವಶ್ಚೇತಸೋ ನ ಪ್ರಕಾಶ: |
ವಂಧ್ಯೈವಾತ: ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ತದತುಲನಿಖಿಲಾಶ್ಚರ್ಯಚರ್ಯಾಭಿಧಾನೇ
ಸ್ಥಾನೇ„ಥಾಪಿ ಕ್ವಚಿತ್ ಸ್ಯಾದಿಹ ಪುನರುದಧಿಸ್ನಾನಸಂಕಲ್ಪವತ್ ಸಾ || 13 ||

ಯದ್ಭಾನೌ ಯತ್ಕ್ರುಶಾನೌ ಯದಮೃತಕಿರಣೇ ಯದ್ಗ್ರಹೇಷೂದಿತೇಷು
ಜ್ಯೋತಿರ್ಯತ್ತಾರಕಾಸು ಪ್ರಥಿತಮಣಿಷು ಯದ್ಯಶ್ಚ ಸೌದಾಮಿನೀಷು |
ಸಂಭೂಯೈತತ್ ಸಮಸ್ತಂ ತ್ವದಮಿತಹೃದಯಾಕಾಶನಿರ್ಯತ್ ಪ್ರಕಾಶೇ
ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವರ ಭಜತೇ ಹಂತ ಖದ್ಯೋತರೀತಿಮ್ || 14 ||

ಚಿತ್ತೇ ನಾಯುಕ್ತಮರ್ಥಂ ಕಲಯತಿ ಸಹಸಾ ನಾಭಿಧತ್ತೇ ನ ಸದ್ಭಿ:
ಸಾಕಂ ಮೀಮಾಂಸತೇ ವಾನ ಲಿಖತಿ ವಚಸೋದ್ಘಾಟಯತ್ಯಾಶಯಂ ಸ್ವಮ್|
ಉಕ್ತಂ ನೋ ವಕ್ತಿ ಭೂಯ: ಕ್ವಚಿದಪಿ ಲಿಖಿತಂ ನೈವ ನಿರ್ಮಾಷ್ರ್ಟಿ ತಸ್ಮಾ-
ದಸ್ಮಾಭಿ: ಸತ್ಪ್ರಬಂಧಪ್ರಣಯನವಿಷಯೇ ಸ್ತೂಯತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ: || 15 ||

ಧೀರಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಕೃತನಿಜವಿಜಯಸ್ರಗ್ಧರಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಂ
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸಂತುಷ್ಠಚೇತಾ ದಶಮತಿರಚಿರಾದಭ್ಯಷಿಂಚತ್ ಪದೇ ಸ್ವೇ |
ನೂನಂ ವಾಣೀ ತದೀಯಾನನನಲಿನಗತಾ ತತ್ಕೃತಸ್ವಪ್ರಿಯೈಕ-
ಪ್ರತ್ಯಾಸಂಗಪ್ರಹೃಷ್ಟಾಸ್ವಯಮಪಿ ತದನು ಸ್ವೇ ಪದೇ ಚಾಭ್ಯಷಿಂಚತ್ ||16 ||

ಗ್ರಂಥೋ ವಾದಾವಲೀ ದ್ರಾಗಭಜತ ವಿದಿತೋ ದುರ್ಮತಾರಣ್ಯಾದಾಹಾ-
ದಾಪೂರ್ವಾರ್ಧಪ್ರತೀಪಕ್ರಮಪರಿಪಠಿತಸ್ವಾಭಿಧಾಗೋಚರತ್ವಮ್ |
ತಸ್ಯಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ಭವತೋ ವಾಯುವಂಶಪ್ರಸೂತೇ-
ರೇತಹ್ರ್ಯುದ್ದೀಪನಂ ಯತ್ತದುಚಿತಮಿತಿ ಮೇ ಮಾನಸೀ ವೃತ್ತಿರಿಂಧೇ || 17 ||

ವಂದಾರುಪ್ರಾಣಿಚೇತ:ಶ್ರೀತತಿಮಿರಪರೀಭಾವ ಕೌಶಲ್ಯಭಾಜ:
ತೇಜಸ್ತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ಕಿಮಿತಿ ಶ್ರೀಮತೋ ವರ್ಣಯಾಮ: |
ಯೇನೈಷಾಚಂದ್ರಿಕಾ„ಪಿತ್ರಿಭುವನವಿಶದಾ ಸತ್ಪಥೋದಂಚಿತಶ್ರೀ:
ಲೇಭೇ ಸರ್ವಜ್ಞಮೌಲಿಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾ ತ್ವತ್ತ ಏವ ಪ್ರಕಾಶಮ್ || 18 ||

ಧೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತ್ವದತುಲರಸನಾರಂಗನೃತ್ಯತ್ಸ್ವಯಂಭೂ-
ಯೇಷಾಧಮ್ಮಿಲ್ಲಭಾರಶ್ಲಥಕುಸುನತತೀಸ್ತ್ವದ್ಗಿರ: ಸಂಗಿರಾಮ: |
ಯಾಭಿ: ಸಂಮಿಶ್ರಿತಾಭಿರ್ನಿರವಧಿವಸುಧಾ ವಿಶ್ರುತಾ ಸಾ ಸುಧಾ„ಪಿ
ಕ್ಷೋಣೀಗೀರ್ವಾಣಗಮ್ಯಂ ಪರಿಮಲಮತುಲಂ ಸಾಂಪ್ರತಂ ಸಂಪ್ರಪೇದೇ || 19 ||

ಪ್ರಾಯ: ಪ್ರಾಗನ್ಯದೀಯಾತನುತರವಿವೃತಿಗ್ರಂಥವಾಸೋವಿಹೀನಾ
ಹ್ರೀಣಾ ನಾದರ್ಶಿ ಧೀರೈರಪಿ ಕಿಲ ಯುವತಿರ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾಭಿಧಾನಾ |
ಅದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿಕೃತವಿವೃತಿಪ್ರೌಢಕೌಶೇಯರತ್ನಂ
ಸ್ವೇಹಾಯುಕ್ತಂ ವಸಾನಾ ವಿಹರತಿ ಸುಧಿಯಾಮಗ್ರತ: ಸ್ವೈರಿಣೀವ || 20 ||

ಗ್ರಂಥೋ„ಯಂ ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಲಿರಿತಿ ಭವತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಣೀತೋ
ನೂನಂ ಮುಕ್ತಾವಲಿರ್ಯತ್ ಪ್ರಥಮಮುಪಚಿತಾದುದ್ಧೃತಸ್ತಂತ್ರಸಿಂಧೋ: |
ಪೆÇ್ರೀತಶ್ಚ ಜ್ಞಾನತಂತೋ ತದನು ತವ ಗುಣಪ್ರೌಢಿಮಾಶಂಸತಾಂ ನ:
ಕಂಠೇಷು ಪ್ರೇಮಭೂಮ್ನಾ ಬಹುಮತಿವಿಧಯೇ ವಾ„ಧುನಾ ಸನ್ನ್ಯಧಾಯಿ || 21||

ಹಂತನಂತೋ„ಣುಭಾಷ್ಯೇವಿಲಸತಿ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂವರ್ಣಿತೋ„ರ್ಥ:
ಸತ್ಯಂ ಪ್ರತ್ಯೇತು ಲೋಕ: ಕಥಮಿದಮಧುನಾ ತಸ್ಯ ಟೀಕಾಂ ವಿನಾ ತೇ |
ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ನಿವಸದ್ವಿಶ್ವಮಾಸ್ಯಾಂತರಾಲೇ
ಸ್ತೋಕ್ತೇ ತೋಕಸ್ಯ ಶೌರೇರತಿಬೃಶಕುಪಿತಾಂ ತತ್ಪ್ರಸೂಮಂತರೇವ || 22 ||

ಭಿನ್ನೈರರ್ಥೈರನೇಕಪ್ರಕರಣಭಣಿತೈರದ್ಯ ಮಧ್ವಾಗಮಾಬ್ಧೌ
ಮತ್ಯಾ ಭೂಯೋ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಶ್ರುತಿಪರಿಣತಯಾ ಶಸ್ತಯಾ ಸಂಗೃಹೀತೈ: |
ಸೂತ್ರೇಷ್ವೇಕೈಕಶೋ„ಪಿ ವ್ರತಿವರ ಭವತಾ ಯೋಜಿತೇಷು ಪ್ರವಾಚಾಂ
ಮೋದೋಯಾವನ್ನ ತಾದೃಕ್ ತವ ಪುನರಿತರೈ ರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ರಬಂಧೈ: || 23 ||

ಧೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವರ ಸುಜನಾನುಗ್ರಹವ್ಯಗ್ರಚಿತ್ತೈ-
ರಾಚಾರ್ಯೈ: ಸಂಗೃಹೀತಾ: ಕತಿಚನ ಮನವ: ಸಾರಭೂತಾ: ಶ್ರುತಿಭ್ಯ: |
ತಾನೇವೋದ್ಧೃತ್ಯ ಭೂಯ: ಶ್ರುತಿಷು ನಿದಧಾತಾ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗೋಪಕ್ಲೃಪ್ತ್ಯೈ
ಲೋಕೇ ಸಾಧುವ್ಯಧಾಯಿ ಶ್ರುತಗುಣಭವತಾ„„ಚಾರ್ಯಚರ್ಯಾನುವೃತ್ತಿ: || 24 ||

ಗೀತಾಮತ್ಯರ್ಥಧೂತಶ್ರೀತಜನದುರಿತಾಮಿಂದುವಂಶಪ್ರಸೂತೌ
ವ್ಯಾಚಕ್ಷಾಣೇ ಮುರದ್ವಿಷ್ಯಭಿಜನಮಭ ಭದ್ರಮಿಂದೋರನಿದ್ರಮ್ |
ಧೀರಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತ್ವಯಿ ಪುನರನಘೇ ಹಂಸವಂಶೋದಿತೇ ತಾಂ
ವ್ಯಾಕುರ್ವತ್ಯದ್ಯ ಭವ್ಯಂ ಕಥಮಿವ ನ ಭಜೇದಾಶು ಮಿತ್ರಾನ್ವವಾಯು: || 25 ||

ನಸ್ಯಾದೀಶಪ್ರಸಾದೋ ಗುರುವರಕರುಣಮಂತರೇಣೇತಿ ರೂಢೋ
ಧೀರಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರ ಸುದೃಢಶ್ಚೇತಸಸ್ತೇ ವಿಪಾಕ: |
ಯೇನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಯ ಗೀತಾಮಪಿ ಗುರುಚರಣೋದಾರತದ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ-
ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ವಿಖ್ಯಾತವಿದ್ವನ್ಮಣಿಗಣವಿನುತಾ„ಕಾರಿ ಭೂಯಸ್ತ್ವಯೈವ || 26 ||

ನಾನಾತಂತ್ರಪ್ರಸಂಗತ್ರಿಭುವನವಿದಿತೊದಾರಸಾರಸ್ವತೋ„ಪಿ
ಪ್ರತ್ನಾನೇಕ ಪ್ರಬಂಧಪ್ರವಚನರಚನಾವಿತ್ತ ತತ್ಕೌಶಲೋ„ಪಿ |
ಶಶ್ವದ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಗೀತಾಕೃತಿರ್ಪಿ ವಿಬುಧಾನುಗ್ರಹೈಕಾಗ್ರಚಿತ್ತೋ
ಗೀತಾತಾತ್ಪರ್ಯಟೀಕಾವಿವರಣಮಕರೋದದ್ಭುತಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ || 27 ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾರ್ಯಸ್ತವ ತನಯಮಣಿ: ಸತ್ಸು ಸರ್ವೇಷು ಧನ್ಯೋ
ಯಸ್ಮಾದೃಗ್ಭಾಷ್ಯಟೀಕಾ„ತನುತರವಿವೃತೇರಂಜಸಾ ತತ್ಕೃತಾಯಾ: |
ಪ್ರೇಮ್ಣ ವಿದ್ವತ್ಸು ಭೂಯ: ಪ್ರಚಯಮಭಿಲಷನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತೀಂದ್ರ
ಪ್ರಾವೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರತೀತವ್ರತ ನಿಚಯಮೃಚಾಮೇವ ಭಾಷ್ಯಾನುರೋಧಾತ್ || 28 ||

ಹೃದ್ಯತಯ್ಯಂತವಿದ್ಯಾಮುಖನಿಖಿಲಕಲಾತತ್ತ್ವಬೋಧೈಕಮೂರ್ತೇ
ಧೀರ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿವರಸಕಲಾನ್ಯೇವ ಸುಕ್ತಾನಿ ಸಮ್ಯಕ್ |
ವ್ಯಾಕುರ್ವಂತಂ ಭವಂತಂ ವ್ಯವಸಿತಮತಯೋ ಹಂತ ನಿಧ್ಯಾಸಯಂತ:
ಸರ್ವೇ ಭೂಯ: ಸ್ಮರಂತಿ ವ್ರತಸಮಿತಿಮಣೇಬ್ರ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಪ್ರೇಣೇತು: || 29 ||

ಯಾವದ್ವೇದಾಂತಖಂಡಪ್ರವಚನಕೃತಿನಿ ಪ್ರೇಮಭೂಮಾ ನ ತಾದೃತ್
ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಪ್ರವಕ್ತರ್ಯನುಪಮಚರಿತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತೀಂದ್ರೇ |
ಇತ್ಯೇತದ್ದೇಹಭಾಜಾಮತಿವಿಶದರುಚೌ ಜಾಗರೂಕೇ„ಪಿ ಲೋಕೇ
ರಾಕಾಚಂದ್ರೇ ದ್ವಿತೀಯಾಶಶಿಶಕಲನತಿನ್ಯಾಯಮೇವಾನುರುಂಧೇ || 30 ||

ಹೃದ್ಯಾ ಟೀಕಾ„ನವದ್ಯಾ ಪರವುವೃತಯಜುಸ್ಸಾಮಸಂಬಂಧಿನೀ ತೇ
ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಷಾಲನಾಂಭ: ಸ್ವಯಮಜನಿ ಹರೇರುತ್ತರಾಂಗೇ ಚ ಮೂಧ್ರ್ನಿ |
ಸೈವರ್ಚಾಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿಸಮಿತಿಮಣೇ„ನನ್ಯಸಂಪರ್ಕಭಾಜಾಂ
ಓಜಿಷ್ಠೇ ದಕ್ಷಿಣಾಂಗೇ ಮೃಗಮದಮಿಲಿತೋದಾರಪಾಟೀರಸಾರ: || 31 ||

ನೂನಂ ವಾಕ್ಯಾನುರೋಧಿಪ್ರಕರಣಮಖಿಲಂ ನೇಯಮಿತ್ಯುಕ್ತಮುಚ್ಚೈ:
ಪ್ರಾಚಾಂ ವಾಚಂಯಮೇನ ಪ್ರಕಟಿತವಿಭವಾನಂತವೇದಾಂತವಾಚಾ |
ಸ್ವಾಮಿನ್ನೇತತ್ಪ್ರತೀಯ: ಕಥಮಿವ ಕವಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತೀಂದೋ
ಯೇನ ತ್ವದ್ವಾಕ್ಯಜಾತಂ ಪ್ರಕರಣನಿಕರಂ ತಾವದದ್ಯಾನುರುಂಧೇ || 32 ||

ವಿಖ್ಯಾತಶ್ರೀಸುಧೀಂದ್ರವ್ರತಿಸುತಭವತಾ ಸಾಧುಗೀತೇ ಸುತರ್ಕೇ ಸದ್ಯ:
ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಹೃದ್ಯೇ ಮುನಿಮಣಿರಚಿತೇ ತಾಂಡವೇ ಯೋಜಿತಾರ್ಥೇ |
ಪ್ರತಾಖ್ಯಾತಪ್ರಕಾಶ: ಸಮಜನಿ ಭುವನೇ ಹಂತ ಚಿಂತಾಮಣಿಸ್ತ್ವಂ
ಬ್ರೂಹಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರವ್ರತಿವಿಬುಧಮಣೇ ಕಸ್ತ್ವದನ್ಯೋ ವದಾನ್ಯ: || 33 ||

ಪ್ರೌಢಾನೇಕಪ್ರಬಂಧಪ್ರವಚನರಚನಾಲಬ್ಧವಿಸ್ರಬ್ಧಕೀರ್ತೇ-
ಸ್ತೇ ಕಿಂ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಸ್ಯಾವಿವರಣವಿಧಿನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯಶ: ಸ್ಯಾತ್ |
ಯದ್ರಾಜ್ಯಪ್ರಚ್ಯವೇನಾಖಿಲಭುವನಪತೇ ರಾಘವಸ್ಯೇವ ಕೀರ್ತಿ:
ಲಬ್ದೈವ ಪ್ರತ್ಯುತಾಲಂ ಗುರುಚರಣಕೃತಾಮೋದನಿರ್ವಾಹಜನ್ಯಾ || 34 ||

ವಾಚಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಯಾ ಯದ್ಬಹುಚರಿತಮುಪಾವರ್ಣಯಸ್ತ್ವಂ ಮುರಾರೇ
ಕಿಂಚ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿಪ ರಘುಪತೇಸ್ತೇನ ನೋ ವಿಸ್ಮಯೇ„ಹಮ್ |
ಕಿಂ ವಾದು:ಸಾಧ್ಯಮಸ್ತಿ ತ್ರಿಜಗತಿ ಮಹತಾಮಾತ್ಮನ: ಪಾಣಿಪದ್ಮೇ
ಪಶ್ಯಾಮಂದೋ ಮರಂದ ಕಿಲಘಟಜನುಷಾಚೋಲಿರಾಕಾರಿ ಸಿಂಧು: ||35 ||

ಮಂತ್ರಿಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಭಿಧಮಖಿಮಣಿನಾ ಭಟ್ಟತಂತ್ರಾನುಬಂಧೇ
ಗ್ರಂಥೇ ತಾವತ್ತ್ವದೀಯೇ ಕರಿಣಿ ಗುಣವಿದಾ„ರೋಪಿತೇ„ಭ್ಯರ್ಹಣಾಯ |
ಕೀರ್ತಿಸ್ತೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವ್ರತಿಸುಮತಿಮಣೇ ನೂನಮನ್ಯೂನವೇಗಾ
ದಿಘಾÐ್ನಗಾನಾರುರುಕ್ಷು: ಸ್ವಯಮಪಿ ಸಹಸಾ„ಧಾವದಷ್ಟೌ ದಿಗಂತಾನ್ || 36 ||

ವ್ಯಾಸೇನ ವ್ಯುಪ್ತಬೀಜ: ಶ್ರುತಿಭುವಿ ಭಗವತ್ಪಾದಲಬ್ಧಾಂಕುರಶ್ರೀ:
ಪ್ರತ್ನೈರೀ ಷತ್ಪ್ರಭಿನ್ನೋ„ಜನಿ ಜಯಮುನಿನಾ ಸಮ್ಯಗುದ್ಭಿನ್ನಶಾಖ: |
ಮೌನೀಶೋವ್ಯಾಸರಾಜಾದುದಿತಕಿಸಲಯ: ಪುಷ್ಟಿತೋ„ಯಂ ಜಯೀಂದ್ರಾ-
ದದ್ಯ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾದ್ವಿಲಸತಿ ಫಲಿತೋ ಮಧ್ವಸಿದ್ಧಾಂತಶಾಖೀ || 37 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವೆಂದ್ರಾರ್ಯೋಭಯವಂಶಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರಮಾ: |
ವಾದೀಂದ್ರಯತಿರಾಟ್ ತೇನೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗುರುಗುಣಸ್ತವಮ್ ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ವಾದೀಂದ್ರತೀರ್ಥವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗುರುಗುಣಸ್ತವನಮ್ ||

 

(Download)

Gurugunasthavana

 

 

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

1 Response

  1. G Nagaraj says:

    Hari Sarvothama, Vaayu Jeevothama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *