Varahapurna Laxmi Stotram

|| ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿ: ||

ವಂದೇ ಪದ್ಮಕರಾಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂ ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಂ
ಭಾಗ್ಯದಾಂ ಹಸ್ತಾಭ್ಯಮಪ್ರದಾಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ನಾನಾವಿಧೈರ್ಭೂಷಿತಾಂ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಂ ಹರಿಹರಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಸ್ಸೀವಿತಾಂ ಪಾಶ್ರ್ವೇ
ಪಂತಜ ಶಂಖಮುಖ್ಯನಿಧಿಭಿರ್ನಿತ್ಯಂ ಸದಾ ಲಷ್ಷ್ಮಿಭಿ: || 1 ||

ಮಾತರ್ನಮಾಮಿ ಕಮಲೇ ಕಮಲಾಯತಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಹೃತ್ಕಮಲವಾಸಿನಿ ವಿಶ್ವಮಾತ: |
ಕ್ಷೀರೋದಜೇ ಕಮಲಕೋಮಲ ಗರ್ಭಗೌರಿ ದೇವಿ ಪ್ರಸೀದ ಸತತಂ ನಮತಾ ಶರಣ್ಯೇ || 2 ||

ಸರಸಿಜನಯನೇ ಸರೋಜಹಸ್ತೇ ಧವಳತರಾಂಶುಕ ಗಂಧಮಾಲ್ಯಶುಭ್ರೇ |
ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೇ ಮನೋಜ್ಞೇ ತ್ರ್ರಿಭುವನತಾಪರೇ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಂ || 3 ||

ಪ್ರಕೃತೀಂ ವಿಕೃತಿಂ ವಿದ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಹಿತಾ ಪರಾಂ |
ವಾಚಂ ವಿಭೂತಿಂ ಸುರಭಿ ನಮಾಮಿ ಪ್ರಣಮಾತ್ಮಿಕಂ || 1 ||

ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಪದ್ಮಾಲಯಾಂ ಪದ್ಮಾಂ ಶುಚಿ ಸ್ವಾಹಾಂ ಸ್ವಧಾಂ ಸುಧಾಂ|
ನಮಾಮಿ ಧರ್ಮನಿಲಯಾಂ ಕರುಣಾಮ ಲೋಕಮಾತರಂ || 2 ||

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಂ ಪದ್ಮಾ ಕ್ಷೀಂ ಪದ್ಮಸುಂದರೀಂ |
ಪದ್ಮೋದ್ಭವಾಂ ಪದ್ಮಮುಖಿ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಿಯಾವಂ ರಮಾಂ || 3 ||

ಪದ್ಮಮಾಲಾಂಧರಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮಿನೀಂ  ಪದ್ಮಗಂಧಿನೀಂ |
ಪುಣ್ಯಗಂಧಾಂ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಂ ಪ್ರಸಾದ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರಭಾಂ || 4 ||

ನಮಾಮಿ ಕಮಲಾಂ ಕಾಂತಾಂ ಕಾಮಾಂ ಕ್ಷೀರೋದಸಂಸವಾಂ |0
ಅನುಗ್ರಹಪರಾಮೃದ್ಧಿ ಮನಘಾಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ || 5 ||

ಅಶೋಕಾಮಮೃತಾಂ ದೀಪ್ತಾಂ ವಿಶೋಕಾಂ ಶೋಕನಾಶಿನೀಂ |
ನವiಮಿ ಚಂದ್ರವದನಾಂ ಚಂದ್ರಾಂ ಚಂದ್ರ ಸಹೋದರೀಂ || 6 ||

ಚತುರ್ಭುಜಾಂ ಚಂದ್ರರೂಪಾಮಿಂರಾಮಿಂದುಶೀತಲಾಂ |
ಅಹ್ಲಾ:ದಜನನೀಂ ತುಷ್ಟಿಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶಿನೀಂ || 8 ||

ಭಾಸ್ಕರೀಂ ಬಿಲ್ವನಿಲಯಾಮ ವರಾರೋಹಾಂ ಯಶಸ್ವಿನೀಂ |
ವಸುಂಧರಾಮುದಾರಾಂಗಾಮ ಹರಿಣೀಂ ಹೇಮಮಾಲಿನೀಂ || 9 ||

ಧನಧಾನ್ಯಕರೀಂಸಿದ್ಧಿಂ ಸೀತಾಂ ಸೌಮ್ಯವರಪ್ರದಾಂ |
ನೃಪಮೇಶ್ಮಗತಾನಂದಾಂ ವೀರಕ್ಷ್ಮೀಂ ಶುಭಪ್ರದಾಂ || 10 ||

ಶುಭಾಂ ಹಿರಣ್ಯಪ್ರಾಕಾರಾಂ ಸಮುದ್ರತನಯಾಂ ಜಯಾಂ |
ನಮಾಮಿ ಮಂಗಳಾಂ ದೇವೀಂ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಸ್ಧಲಸ್ಧತಾಮ || 11 ||

ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷೀಂ ನಾರಾಯಣಸಮಾತ್ಮಿಕಾಂ |
ದಾರಿದ್ರ್ಯಧ್ವಂಸಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವಹಾರಿಣೀಂ || 12 ||

ವನದುರ್ಗಾ ಮಹಾಕಾಳೀಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಮಂ |
ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮಾಂಬಿಕಾಂ || 13 ||

ವಾಗೀಶ್ವರೀಂವರಾಪಾಂಗಾಂ ದೇವಕೀಂ ದೇವಮಾತರಂ |0
ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷೀಂವ ಮಹಾವಿದ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಪರಮಾಂಬಿಕಾಮ || 14 ||

ಲಕ್ಷೀಂ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರರಾಜತನಯಾಮ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ
ದಾನೀಭೂತ ಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕದೀಪಾಂಕುರಾಂ |
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದ ಕಟಾಕ್ಷಲಬ್ಧವಿಭವ ಗಂಗಾಧರಾಂ ತ್ವಾಂ ತ್ರøಲೋಕ್ಯಕುಟುಂನಿ
ಸರಸೀಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುನ್ದಪ್ರಿಯಾಮ || 15 ||

|| ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿ: ||

 

(Download)

ಶ್ರೀ ವರಾಹಪುರಾಣಾಂತರ್ಗತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿ

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *