ಬ್ರಹ್ಮಪಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Brahmaparaa Stotram

ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಪ್ರಚೇತಸ ಊಚುಃ –
ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಂ ಮುನೇಃ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಃ ಪರಮಂ ಸ್ತವಮ್ |
ಜಪತಾ ಕಂಡುನಾ ದೇವೋ ಯೇನಾರಾಧ್ಯತ ಕೇಶವ ||

ಸೋಮ ಉವಾಚ –
ಪಾರಂ ಪರಂ ವಿಷ್ಣುರನಂತಪಾರಃ
ಪರಃ ಪರಾಣಾಮಪಿ ಪಾರಪಾರಃ |
ಸ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಃ ಪರಪಾರಭೂತಃ
ಪರಃ ಪರೇಭ್ಯಃ ಪರಮಾರ್ಥರೂಪೀ || ೧ ||

ಸ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣತಸ್ತತೋಽಪಿ
ತಸ್ಯಾಪಿ ಹೇತುಃ ಪರಹೇತುಹೇತುಃ |
ಕಾರ್ಯೇಷು ಚೈವಂ ಸ ಹಿ ಕರ್ಮಕರ್ತೃ-
ರೂಪೈರಶೇಷೈರವತೀಹ ಸರ್ವಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಭುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸ ಸರ್ವಭೂತೋ
ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಜಾನಾಂ ಪತಿರಚ್ಯುತೋಽಸೌ |
ಬ್ರಹ್ಮಾವ್ಯಯಂ ನಿತ್ಯಮಜಂ ಸ
ವಿಷ್ಣುರಪಕ್ಷಯಾದ್ಯೈರಖಿಲೈರಸಂಗೀ || ೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಷರಮಜಂ ನಿತ್ಯಂ ಯಥಾಽಸೌ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ |
ತಥಾ ರಾಗಾದಯೋ ದೋಷಾಃ ಪ್ರಯಾಂತು ಪ್ರಶಮಂ ಮಮ || ೪ ||

ಏತದ್ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಾಖ್ಯಂ ಸಂಸ್ತವಂ ಪರಮಂ ಪಠನ್ |
ಅವಾಪ ಪರಮಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಸ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಕೇಶವಮ್ || ೫ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪುರಾಣೇ ಬ್ರಹ್ಮಪಾರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

1 Response

  1. Suresh.R.Ramachndran says:

    If possible please post in Tamil.
    Thanks. HARE SRINIVASA🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *