ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ – Sri Raghavendra Prarthana

ಅಹೀಶಾಂಶಮೀಶಂ ಸಮೀರೇಣ ಯುಕ್ತಂ
ಸರೋಜಾಯತಾಕ್ಷಂ ಸುದಾಸೈಕಪೂಜ್ಯಂ|
ವದಾನ್ಯಂ ಸುಮಾನ್ಯಂ ವರೇಣ್ಯಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಗುರುಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಸದಾಽಹಂ ನಮಾಮಿ ||೧||

ಸದಾ ಮಂದಹಾಸಂ ಸುಪೂರ್ಣೇಂದುವಕ್ತ್ರಂ
ಲಸಚ್ಚೇಲಭೂಷಂ ಸ್ಮರಸ್ಯಾತಿದೂರಂ |
ನಮತ್ಕಾಮಧೇನುಂ ಹರಂತಂ ಮನೋ ಮೇ
ಅಘಧ್ವಂಸಿನಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜಾಮಿ ||೨||

ಭಜತ್ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಂ ಭವಾಬ್ಧ್ಯೇಕಪೋತಂ
ಮಹಾನಂದತೀರ್ಥಂ ಕವೀಂದ್ರಾಬ್ಜಮಿತ್ರಂ|
ಧರಾದೇವಪಾಲಂ ರಮಾನಾಥಲೋಲಂ
ತ್ಯಜತ್ಕಾಮಜಾಲಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ||೩||

ನ ಯಾಚೇ ಗಜೇಂದ್ರಂ ನರೇಂದ್ರಾಧಿಪತ್ಯಂ
ನ ಯಾಚೇಽಮರತ್ವಂ ನ ಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯಂ |
ನ ಜಾಯಾಂ ನ ಪುತ್ರಂ ನ ಶಿಷ್ಯಾಲಿಮನ್ನಂ
ನ ಭಾಗ್ಯಂ ಗುರೋ ದೇಹಿ ತೇ ಪಾದದಾಸ್ಯಂ ||೪||

ಘನಾನಂದಸಾರಂ ನವಾಂಭೋದನೀಲಂ
ಮುರಾರಾತಿಮಿತ್ರಂ ತ್ರಿಲೋಕೀ ಶರಣ್ಯಂ |
ಪರಾಭೂತಶೊಕಂ ಸುರಾರಾತಿ ಜಾತಂ
ರಮಾನಾಥಪೋತಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ||೫||

ಧರಾದೇವದಂತಾಂಶು ಜಾತಸ್ರವಂತೀ-
ತಟೋಲ್ಲಾಸಿ ರಾಮಾಭಿರಾಮಾಂಘ್ರಿದಾಸಂ |
ಸುಧಾಮ್ನಾಂ ಲಲಾಮಂ ಕೃತೋದ್ಧಾಮಚರ್ಯಂ
ಪರಿವ್ರಾಡಧೀಶಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ||೬||

ಮಹಾನಂದತೀರ್ಥಬ್ಧಿಮೀನಾಯಮಾನಂ|
ಸುಗೇಯಂಸುಬೋಧಂ ಸುಲೀಲಾಂಶುಜಾಲಂ |
ಮಹಾನಂದಗಾಢಂ ಸದಾ ಸದ್ವಿನೋದಂ
ಗುರುಂ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜೇ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ||೭||

ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ
ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ ಭಜೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಂ |
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ
ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ||೮||

ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾಭಿಲಾಷಿಣಾ |
ಸ್ವಾಮಿನಾ ರಚಿತಾ ಸೈಷಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯವಿರಚಿತ
ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಂಪೂರ್ಣಂ
||ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *