ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಕವಚಂ – Sri Raghavendra Kavacham – శ్రీరాఘవేంద్రకవచంశ్రీరాఘవేంద్రకవచం

ಕವಚಂ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಯತೀಂದ್ರಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಗುರುವರ್ಯಸ್ಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಮ್ || ೧ ||

ಋಷಿರಸ್ಯಾಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯಃ ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ದೇವತಾ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುರಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ || ೨ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ಜಪ್ಯಂ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ |
ಉದ್ಯತ್ಪ್ರದ್ಯೋತನದ್ಯೋತ ಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್ || ೩ ||

ಖದ್ಯೋಖದ್ಯೋತನದ್ಯೋತ ಧರ್ಮಕೂರ್ಮಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಮ್ |
ಧೃತಕಾಷಾಯವಸನಂ ತುಲಸೀಹಾರವಕ್ಷಸಮ್ || ೪ ||

ದೋರ್ದಂಡವಿಲಸದ್ದಂಡ ಕಮಂಡಲವಿರಾಜಿತಮ್ |
ಅಭಯಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಽಕ್ಷಮಾಲಾಲೋಲಕರಾಂಬುಜಮ್ || ೫ ||

ಯೋಗೀಂದ್ರವಂದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜೇ |
ಶಿರೋ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ರಾಘವೇಂದ್ರೋಽಖಿಲೇಷ್ಟದಃ || ೬ ||

ಪಾಪಾದ್ರಿಪಾಟನೇ ವಜ್ರಃ ಕೇಶಾನ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸದಾ |
ಕ್ಷಮಾಸುರಗಣಾಧೀಶೋ ಮುಖಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಗುರುಃ || ೭ ||

ಹರಿಸೇವಾಲಬ್ಧಸರ್ವಸಂಪತ್ಫಾಲಂ ಮಮಾವತು |
ದೇವಸ್ವಭಾವೋಽವತು ಮೇ ದೃಶೌ ತತ್ತ್ವಪ್ರದರ್ಶಕಃ || ೮ ||

ಇಷ್ಟಪ್ರದಾನೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಬೋಧಕಃ |
ಭವ್ಯಸ್ವರೂಪೋ ಮೇ ನಾಸಾಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇಽವತು ಭವ್ಯಕೃತ್ || ೯ ||

ಆಸ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ದುಃಖತೂಲಸಂಘಾಗ್ನಿಚರ್ಯಕಃ |
ಸುಖಧೈರ್ಯಾದಿಸುಗುಣೋ ಭ್ರುವೌ ಮಮ ಸದಾಽವತು || ೧೦ ||

ಓಷ್ಠೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸರ್ವಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಶಕ್ತಿಮಾನ್ |
ಉಪಪ್ಲವೋದಧೇಸ್ಸೇತುರ್ದಂತಾನ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸದಾ || ೧೧ ||

ನಿರಸ್ತದೋಷೋ ಮೇ ಪಾತು ಕಪೋಲೌ ಸರ್ವಪಾಲಕಃ |
ನಿರವದ್ಯಮಹಾವೇಷಃ ಕಂಠಂ ಮೇಽವತು ಸರ್ವದಾ || ೧೨ ||

ಕರ್ಣಮೂಲೇ ತು ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಮೂಕತ್ವಾಕರವಾಙ್ಮಮ |
ಪರವಾದಿಜಯೇ ಪಾತು ಹಸ್ತೌ ಸತ್ತತ್ತ್ವವಾದಕೃತ್ || ೧೩ ||

ಕರೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ವಿದ್ವತ್ಪರಿಜ್ಞೇಯವಿಶೇಷವಾನ್ |
ವಾಗ್ವೈಖರೀಭವ್ಯಶೇಷಜಯೀ ವಕ್ಷಸ್ಥಲಂ ಮಮ || ೧೪ ||

ಸತೀಸಂತಾನಸಂಪತ್ತಿಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಾದಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಸ್ತನೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಶರೀರಾವದ್ಯಹಾನಿಕೃತ್ || ೧೫ ||

ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಪಾದಾಬ್ಜಾಭಿಷೇಕಜಲಸಂಚಯಃ |
ನಾಭಿಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ದ್ಯುನದೀತುಲ್ಯಸದ್ಗುಣಃ || ೧೬ ||

ಪೃಷ್ಠಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ತಾಪತ್ರಯವಿನಾಶಕೃತ್ |
ಕಟಿಂ ಮೇ ರಕ್ಷತು ಸದಾ ವಂದ್ಯಾ ಸತ್ಪುತ್ರದಾಯಕಃ || ೧೭ ||

ಜಘನಂ ಮೇಽವತು ಸದಾ ವ್ಯಂಗಸ್ವಂಗಸಮೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಪಾಪಗ್ರಹಾರಿಷ್ಟವಿನಾಶಕೃತ್ || ೧೮ ||

ಭಕ್ತಾಘವಿಧ್ವಂಸಕರನಿಜಮೂರ್ತಿಪ್ರದರ್ಶಕಃ |
ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ಪಾತು ಮೇ ರೋಮಂ ರಾಘವೇಂದ್ರೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೧೯ ||

ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರೋಽಸೌ ಜಾನುನೀ ಮೇ ಸದಾಽವತು |
ಜಂಘೇ ರಕ್ಷತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತವರ್ಧನಃ || ೨೦ ||

ವಿಜಯೀಂದ್ರಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಸುಧೀಂದ್ರವರಪುತ್ರಕಃ |
ಗುಲ್ಫೌ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರೋ ಮೇ ಯತಿರಾಟ್ ಸರ್ವದಾಽವತು || ೨೧ ||

ಪಾದೌ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಸರ್ವಭಯಹಾರೀ ಕೃಪಾನಿಧಿಃ |
ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಸುಪುತ್ರಾಯುರ್ಯಶಃ ಶ್ರೀಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ || ೨೨ ||

ಕರಪಾದಾಂಗುಲೀಃ ಸರ್ವಾ ಮಮಾವತು ಜಗದ್ಗುರುಃ |
ಪ್ರತಿವಾದಿಜಯಸ್ವಾಂತಭೇದಚಿಹ್ನಾದರೋ ಗುರುಃ || ೨೩ ||

ನಖಾನವತು ಮೇ ಸರ್ವಾನ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಃ |
ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತಶ್ರೀಶಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಸದಾಽವತು || ೨೪ ||

ಸ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಽವತು ಮಾಂ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತಭಾವಜಃ |
ಅಪೇಕ್ಷಿತಪ್ರದಾತಾ ಚ ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಮವತು ಪ್ರಭುಃ || ೨೫ ||

ದಯಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವೈರಾಗ್ಯವಾಕ್ಪಾಟವಮುಖಾಂಕಿತಃ |
ಸದೋದೀಚ್ಯಾಮವತು ಮಾಂ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಿಮಾನ್ || ೨೬ ||

ನಿಖಿಲೇಂದ್ರಿಯದೋಷಘ್ನೋ ಮಹಾನುಗ್ರಹಕೃದ್ಗುರುಃ |
ಅಧಶ್ಚೋರ್ಧ್ವಂ ಚಾಽವತು ಮಾಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಮನೂದಿತಮ್ || ೨೭ ||

ಆತ್ಮಾತ್ಮೀಯಾಘರಾಶಿಘ್ನೋ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ವಿದಿಕ್ಷು ಚ |
ಚತುರ್ಣಾಂ ಚ ಪುಮರ್ಥಾನಾಂ ದಾತಾ ಪ್ರಾತಃ ಸದಾಽವತು || ೨೮ ||

ಸಂಗ್ರಾಮೇಽವತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತತ್ತ್ವವಿತ್ಸರ್ವಸೌಖ್ಯಕೃತ್ |
ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇಽಗಮ್ಯಮಹಿಮಾ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಮಹಾಯಶಾಃ || ೨೯ ||

ಮೃತಪೋತಪ್ರಾಣದಾತಾ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು |
ವೇದಿಸ್ಥಪುರುಷೋಜ್ಜೀವೀ ನಿಶೀಥೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಗುರುಃ || ೩೦ ||

ವಹ್ನಿಸ್ಥಮಾಲಿಕೋದ್ಧರ್ತಾ ವಹ್ನಿತಾಪಾತ್ಸದಾಽವತು |
ಸಮಗ್ರಟೀಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾತಾ ಗುರುರ್ಮೇ ವಿಷಯೇಽವತು || ೩೧ ||

ಕಾಂತಾರೇಽವತು ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಟ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಕೃದ್ಗುರುಃ |
ಸುಧಾಪರಿಮಳೋದ್ಧರ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛಂದಸ್ತು ಸದಾಽವತು || ೩೨ ||

ರಾಜಚೋರವಿಷವ್ಯಾಧಿಯಾದೋವನ್ಯಮೃಗಾದಿಭಿಃ |
ಅಪಸ್ಮಾರಾಪಹರ್ತಾ ನಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿತ್ಸರ್ವದಾಽವತು || ೩೩ ||

ಗತೌ ಸರ್ವತ್ರ ಮಾಂ ಪಾತೂಪನಿಷದರ್ಥಕೃದ್ಗುರುಃ |
ಋಗ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕೃದಾಚಾರ್ಯಃ ಸ್ಥಿತೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸದಾ || ೩೪ ||

ಮಂತ್ರಾಲಯನಿವಾಸೀ ಮಾಂ ಜಾಗ್ರತ್ಕಾಲೇ ಸದಾಽವತು |
ನ್ಯಾಯಮುಕ್ತಾವಲೀಕರ್ತಾ ಸ್ವಪ್ನೇ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಸದಾ || ೩೫ ||

ಮಾಂ ಪಾತು ಚಂದ್ರಿಕಾವ್ಯಾಖ್ಯಾಕರ್ತಾ ಸುಪ್ತೌ ಹಿ ತತ್ತ್ವಕೃತ್ |
ಸುತಂತ್ರದೀಪಿಕಾಕರ್ತಾ ಮುಕ್ತೌ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಗುರುಃ || ೩೬ ||

ಗೀತಾರ್ಥಸಂಗ್ರಹಕರಃ ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮಾಂ ಗುರುಃ |
ಶ್ರೀಮಧ್ವಮತದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಚಂದ್ರೋಽವತು ಸದಾಽನಘಃ || ೩೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕವಚಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ |
ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿಹರಂ ಸದ್ಯಃ ಪಾವನಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ || ೩೮ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಂ ನಿಯಮೇನ ಸಮಾಹಿತಃ |
ಅದೃಷ್ಟಿಃ ಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಯಾದೇಡಮೂಕೋಽಪಿ ವಾಕ್ಪತಿಃ || ೩೯ ||

ಪೂರ್ಣಾಯುಃ ಪೂರ್ಣಸಂಪತ್ತಿಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನಾಭಿವೃದ್ಧಿಕೃತ್ |
ಪೀತ್ವಾ ವಾರಿ ನರೋ ಯೇನ ಕವಚೇನಾಭಿಮಂತ್ರಿತಮ್ || ೪೦ ||

ಜಹಾತಿ ಕುಕ್ಷಿಗಾನ್ ರೋಗಾನ್ ಗುರುವರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಗುರೋರ್ವೃಂದಾವನಸ್ಯ ಯಃ || ೪೧ ||

ಕರೋತಿ ಪರಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತದೇತತ್ಕವಚಂ ಪಠನ್ |
ಪಂಗುಃ ಕೂಣಿಶ್ಚ ಪೌಗಂಡಃ ಪೂರ್ಣಾಂಗೋ ಜಾಯತೇ ಧ್ರುವಮ್ || ೪೨ ||

ಶೇಷಾಶ್ಚ ಕುಷ್ಠಪೂರ್ವಾಶ್ಚ ನಶ್ಯಂತ್ಯಾಮಯರಾಶಯಃ |
ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರೇಣ ಮಂತ್ರೇಣ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಕವಚೇನ ಚ || ೪೩ ||

ವೃಂದಾವನೇ ಸನ್ನಿಹಿತಮಭಿಷಿಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ |
ಯಂತ್ರೇ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷರಾಣ್ಯಷ್ಟೌ ವಿಲಿಖ್ಯಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್ || ೪೪ ||

ಷೋಡಶೈರುಪಚಾರೈಶ್ಚ ಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಜಗದ್ಗುರುಮ್ |
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾಖ್ಯಾಭಿರರ್ಚಯೇತ್ಕುಸುಮಾದಿಭಿಃ || ೪೫ ||

ಫಲೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರೇವ ಗುರೋರರ್ಚಾಂ ಪ್ರಕುರ್ವತಃ |
ನಾಮಶ್ರವಣಮಾತ್ರೇಣ ಗುರುವರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ || ೪೬ ||

ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ವಿದ್ರವಂತಿ ದಿಶೋ ದಶ |
ಪಠೇದೇತತ್ತ್ರಿಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಗುರೋರ್ವೃಂದಾವನಾಂತಿಕೇ || ೪೭ ||

ದೀಪಂ ಸಂಯೋಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾವಾನ್ ಸಭಾಸು ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ರಾಜಚೋರಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಸರ್ಪನಕ್ರಾದಿಪೀಡನಾತ್ || ೪೮ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇಣ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ |
ಸೋಮಸೂರ್ಯೋಪರಾಗಾದಿಕಾಲೇ ವೃಂದಾವನಾಂತಿಕೇ || ೪೯ ||

ಕವಚಾದಿತ್ರಿಕಂ ಪುಣ್ಯಮಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯದರ್ಶಿತಮ್ |
ಜಪೇದ್ಯಃ ಸ ಧನಂ ಪುತ್ರಾನ್ ಭಾರ್ಯಾಂ ಚ ಸುಮನೋರಮಾಮ್ || ೫೦ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿಂ ಚ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಭುಕ್ತಿಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ಶಾಶ್ವತೀಮ್ |
ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಮೋದತೇ ನಿತ್ಯಂ ಗುರುವರ್ಯಪ್ರಸಾದತಃ || ೫೧ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಪ್ಪಣಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

కవచం శ్రీ రాఘవేంద్రస్య యతీంద్రస్య మహాత్మనః |
వక్ష్యామి గురువర్యస్య వాంఛితార్థప్రదాయకమ్ || ౧ ||

ఋషిరస్యాప్పణాచార్యః ఛందోఽనుష్టుప్ ప్రకీర్తితమ్ |
దేవతా శ్రీరాఘవేంద్ర గురురిష్టార్థసిద్ధయే || ౨ ||

అష్టోత్తరశతం జప్యం భక్తియుక్తేన చేతసా |
ఉద్యత్ప్రద్యోతనద్యోత ధర్మకూర్మాసనే స్థితమ్ || ౩ ||

ఖద్యోఖద్యోతనద్యోత ధర్మకూర్మాసనే స్థితమ్ |
ధృతకాషాయవసనం తులసీహారవక్షసమ్ || ౪ ||

దోర్దండవిలసద్దండ కమండలవిరాజితమ్ |
అభయజ్ఞానముద్రాఽక్షమాలాలోలకరాంబుజమ్ || ౫ ||

యోగీంద్రవంద్యపాదాబ్జం రాఘవేంద్ర గురుం భజే |
శిరో రక్షతు మే నిత్యం రాఘవేంద్రోఽఖిలేష్టదః || ౬ ||

పాపాద్రిపాటనే వజ్రః కేశాన్ రక్షతు మే సదా |
క్షమాసురగణాధీశో ముఖం రక్షతు మే గురుః || ౭ ||

హరిసేవాలబ్ధసర్వసంపత్ఫాలం మమావతు |
దేవస్వభావోఽవతు మే దృశౌ తత్త్వప్రదర్శకః || ౮ ||

ఇష్టప్రదానే కల్పద్రుః శ్రోత్రే శ్రుత్యర్థబోధకః |
భవ్యస్వరూపో మే నాసాం జిహ్వాం మేఽవతు భవ్యకృత్ || ౯ ||

ఆస్యం రక్షతు మే దుఃఖతూలసంఘాగ్నిచర్యకః |
సుఖధైర్యాదిసుగుణో భ్రువౌ మమ సదాఽవతు || ౧౦ ||

ఓష్ఠౌ రక్షతు మే సర్వగ్రహనిగ్రహశక్తిమాన్ |
ఉపప్లవోదధేస్సేతుర్దంతాన్ రక్షతు మే సదా || ౧౧ ||

నిరస్తదోషో మే పాతు కపోలౌ సర్వపాలకః |
నిరవద్యమహావేషః కంఠం మేఽవతు సర్వదా || ౧౨ ||

కర్ణమూలే తు ప్రత్యర్థిమూకత్వాకరవాఙ్మమ |
పరవాదిజయే పాతు హస్తౌ సత్తత్త్వవాదకృత్ || ౧౩ ||

కరౌ రక్షతు మే విద్వత్పరిజ్ఞేయవిశేషవాన్ |
వాగ్వైఖరీభవ్యశేషజయీ వక్షస్థలం మమ || ౧౪ ||

సతీసంతానసంపత్తిభక్తిజ్ఞానాదివృద్ధికృత్ |
స్తనౌ రక్షతు మే నిత్యం శరీరావద్యహానికృత్ || ౧౫ ||

పుణ్యవర్ధనపాదాబ్జాభిషేకజలసంచయః |
నాభిం రక్షతు మే పార్శ్వౌ ద్యునదీతుల్యసద్గుణః || ౧౬ ||

పృష్ఠం రక్షతు మే నిత్యం తాపత్రయవినాశకృత్ |
కటిం మే రక్షతు సదా వంద్యా సత్పుత్రదాయకః || ౧౭ ||

జఘనం మేఽవతు సదా వ్యంగస్వంగసమృద్ధికృత్ |
గుహ్యం రక్షతు మే పాపగ్రహారిష్టవినాశకృత్ || ౧౮ ||

భక్తాఘవిధ్వంసకరనిజమూర్తిప్రదర్శకః |
మూర్తిమాన్పాతు మే రోమం రాఘవేంద్రో జగద్గురుః || ౧౯ ||

సర్వతంత్రస్వతంత్రోఽసౌ జానునీ మే సదాఽవతు |
జంఘే రక్షతు మే నిత్యం శ్రీమధ్వమతవర్ధనః || ౨౦ ||

విజయీంద్రకరాబ్జోత్థసుధీంద్రవరపుత్రకః |
గుల్ఫౌ శ్రీరాఘవేంద్రో మే యతిరాట్ సర్వదాఽవతు || ౨౧ ||

పాదౌ రక్షతు మే సర్వభయహారీ కృపానిధిః |
జ్ఞానభక్తిసుపుత్రాయుర్యశః శ్రీపుణ్యవర్ధనః || ౨౨ ||

కరపాదాంగులీః సర్వా మమావతు జగద్గురుః |
ప్రతివాదిజయస్వాంతభేదచిహ్నాదరో గురుః || ౨౩ ||

నఖానవతు మే సర్వాన్ సర్వశాస్త్రవిశారదః |
అపరోక్షీకృతశ్రీశః ప్రాచ్యాం దిశి సదాఽవతు || ౨౪ ||

స దక్షిణే చాఽవతు మాం సముపేక్షితభావజః |
అపేక్షితప్రదాతా చ ప్రతీచ్యామవతు ప్రభుః || ౨౫ ||

దయాదాక్షిణ్యవైరాగ్యవాక్పాటవముఖాంకితః |
సదోదీచ్యామవతు మాం శాపానుగ్రహశక్తిమాన్ || ౨౬ ||

నిఖిలేంద్రియదోషఘ్నో మహానుగ్రహకృద్గురుః |
అధశ్చోర్ధ్వం చాఽవతు మామష్టాక్షరమనూదితమ్ || ౨౭ ||

ఆత్మాత్మీయాఘరాశిఘ్నో మాం రక్షతు విదిక్షు చ |
చతుర్ణాం చ పుమర్థానాం దాతా ప్రాతః సదాఽవతు || ౨౮ ||

సంగ్రామేఽవతు మాం నిత్యం తత్త్వవిత్సర్వసౌఖ్యకృత్ |
మధ్యాహ్నేఽగమ్యమహిమా మాం రక్షతు మహాయశాః || ౨౯ ||

మృతపోతప్రాణదాతా సాయాహ్నే మాం సదాఽవతు |
వేదిస్థపురుషోజ్జీవీ నిశీథే పాతు మాం గురుః || ౩౦ ||

వహ్నిస్థమాలికోద్ధర్తా వహ్నితాపాత్సదాఽవతు |
సమగ్రటీకావ్యాఖ్యాతా గురుర్మే విషయేఽవతు || ౩౧ ||

కాంతారేఽవతు మాం నిత్యం భాట్ట సంగ్రహకృద్గురుః |
సుధాపరిమళోద్ధర్తా స్వచ్ఛందస్తు సదాఽవతు || ౩౨ ||

రాజచోరవిషవ్యాధియాదోవన్యమృగాదిభిః |
అపస్మారాపహర్తా నః శాస్త్రవిత్సర్వదాఽవతు || ౩౩ ||

గతౌ సర్వత్ర మాం పాతూపనిషదర్థకృద్గురుః |
ఋగ్వ్యాఖ్యానకృదాచార్యః స్థితౌ రక్షతు మాం సదా || ౩౪ ||

మంత్రాలయనివాసీ మాం జాగ్రత్కాలే సదాఽవతు |
న్యాయముక్తావలీకర్తా స్వప్నే రక్షతు మాం సదా || ౩౫ ||

మాం పాతు చంద్రికావ్యాఖ్యాకర్తా సుప్తౌ హి తత్త్వకృత్ |
సుతంత్రదీపికాకర్తా ముక్తౌ రక్షతు మాం గురుః || ౩౬ ||

గీతార్థసంగ్రహకరః సదా రక్షతు మాం గురుః |
శ్రీమధ్వమతదుగ్ధాబ్ధిచంద్రోఽవతు సదాఽనఘః || ౩౭ ||

ఇతి శ్రీరాఘవేంద్రస్య కవచం పాపనాశనమ్ |
సర్వవ్యాధిహరం సద్యః పావనం పుణ్యవర్ధనమ్ || ౩౮ ||

య ఇదం పఠతే నిత్యం నియమేన సమాహితః |
అదృష్టిః పూర్ణదృష్టిః స్యాదేడమూకోఽపి వాక్పతిః || ౩౯ ||

పూర్ణాయుః పూర్ణసంపత్తిభక్తిజ్ఞానాభివృద్ధికృత్ |
పీత్వా వారి నరో యేన కవచేనాభిమంత్రితమ్ || ౪౦ ||

జహాతి కుక్షిగాన్ రోగాన్ గురువర్యప్రసాదతః |
ప్రదక్షిణనమస్కారాన్ గురోర్వృందావనస్య యః || ౪౧ ||

కరోతి పరయా భక్త్యా తదేతత్కవచం పఠన్ |
పంగుః కూణిశ్చ పౌగండః పూర్ణాంగో జాయతే ధ్రువమ్ || ౪౨ ||

శేషాశ్చ కుష్ఠపూర్వాశ్చ నశ్యంత్యామయరాశయః |
అష్టాక్షరేణ మంత్రేణ స్తోత్రేణ కవచేన చ || ౪౩ ||

వృందావనే సన్నిహితమభిషిచ్య యథావిధి |
యంత్రే మంత్రాక్షరాణ్యష్టౌ విలిఖ్యాత్ర ప్రతిష్ఠితమ్ || ౪౪ ||

షోడశైరుపచారైశ్చ సంపూజ్య త్రిజగద్గురుమ్ |
అష్టోత్తరశతాఖ్యాభిరర్చయేత్కుసుమాదిభిః || ౪౫ ||

ఫలైశ్చ వివిధైరేవ గురోరర్చాం ప్రకుర్వతః |
నామశ్రవణమాత్రేణ గురువర్యప్రసాదతః || ౪౬ ||

భూతప్రేతపిశాచాద్యాః విద్రవంతి దిశో దశ |
పఠేదేతత్త్రికం నిత్యం గురోర్వృందావనాంతికే || ౪౭ ||

దీపం సంయోజ్య విద్యావాన్ సభాసు విజయీ భవేత్ |
రాజచోరమహావ్యాఘ్రసర్పనక్రాదిపీడనాత్ || ౪౮ ||

కవచస్య ప్రభావేణ భయం తస్య న జాయతే |
సోమసూర్యోపరాగాదికాలే వృందావనాంతికే || ౪౯ ||

కవచాదిత్రికం పుణ్యమప్పణాచార్యదర్శితమ్ |
జపేద్యః స ధనం పుత్రాన్ భార్యాం చ సుమనోరమామ్ || ౫౦ ||

జ్ఞానం భక్తిం చ వైరాగ్యం భుక్తిం ముక్తిం చ శాశ్వతీమ్ |
సంప్రాప్య మోదతే నిత్యం గురువర్యప్రసాదతః || ౫౧ ||

|| ఇతి శ్రీమదప్పణాచార్యవిరచితం శ్రీరాఘవేంద్రకవచం సంపూర్ణమ్ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *