ಶ್ರೀಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸಾರ್ಯ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಷ್ಟಕಂ – Sri Gurujagannatha Kruta Lakshmyastakam

Kannada:

ಹೇ ಶ್ರೀ ಸ್ತ್ವಂ ರಮಣಾನ್ವಿತಾssಶು ಸತತಂ ಮದ್ಗೇಹವಾಸಾ ಭವೇ- ಸ್ಸದ್ಧೇಮಾಂಬರಮೇಖಲೋರುವಿಲಸತ್ಪದಾಬ್ಜಯುಗ್ಮಾಂಕಿತಾ | ಸಿಂಜನ್ನೂಪುರರಂಜಿತಾಂಗುಲಿಲಸತ್ಸೌವರ್ಣಭೂಷಾವಲೀ ಭಾರಾನ್ಮತ್ತಗಜೇಂದ್ರಮಂದಗಮನಾ ಚಾssಯಾಹಿ ಮೇ ಮಂದಿರಂ || 1||

ರಾಜದ್ರತ್ನಕಲಾಪ ಶೋಭಿಕಬರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕಮುಕ್ತಾವಲೀ ಸತ್ತಪ್ತಾಮಲಹೇಮವಜ್ರಮುಕುಟ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರ ಭೃಂಗಾಲಕ |
ಸತ್ಫಾಲೋಪರಿ ಕುಂಕುಮಾಕ್ತ ಸುಮಹತ್ಕಸ್ತೂರಿರೇಖಾಯುತಾ ಸತ್ಕರ್ಣಾಭರಣಾಯತಾಂಬಕ ರಮಾ ಸದ್ಭ್ರೂ ವಿಲಾಸಾನ್ವಿತಾ || 2 ||

ಪೂರ್ಣೇಂದ್ವಾಸ್ಯ ಕಪೂಲದರ್ಪಣಯುತಾ ನಾಸೇರು ಭಾಸಾನ್ವಿತಾ ಸದ್ವಕ್ತ್ರೋಪರಿ ವಿಸ್ತೃತೋಷ್ಠಪುಟಗ ಸ್ಮೇರಾರುಣದ್ದಾಡಿಮೀ- ದಂತೋರುದ್ಯುತಿ ಭಾಸಮಾನ ಚುಬುಕಾ ಸಂವೃತ್ತಪೂಗೀಲಸ- ತ್ಕಂಬುಗ್ರೀವ ಸುರತ್ನಹೇಮನಿಚಯಾ ಮಾಲಾವಲೀ ಶೋಭಿತಾ ||  3 ||

ಮಾದ್ಯತ್ಕುಂಭಿ ಸುಕುಂಭ ಪೀನವಿಮಲೋತ್ತುಂಗಸ್ತನಾಲಂಕೃತಾ ಸತ್ಕಾಂಚೀವರಕಂಚುಕಾಂಚಿತತನುನುಚ್ಛಾಯಾಸುಜಾಂಬೂನದಾ |
ಬಾಹುದ್ವಂದ್ವ ಸುರತ್ನಹೇಮಕಟಕ ವ್ರತ್ಯಗ್ರ ಭೂಷಾನ್ವಿತಾ ಸ್ವಾಂಗುಲ್ಯುಪ್ತ ಸುಮುದ್ರಿಕಾsಭಯಕರಾ ಪ್ರಾssಯಾಹಿ ಮೇ ಮಂದಿರಂ || 4 ||

ರಂಭಾಪರ್ಣ ತನೂದರೋಪರಿ ಲಸನ್ನೀಲಾಭ ರೋಮಾವಲೀ ಗಂಗಾವರ್ತ ಸುನಾಭಿ ಭಾಸಿತ ಕಟೀ ಸದ್ರತ್ನ ಸನ್ಮೇಖಲಾ |
ಸುಶ್ರೋಣೀ ತಟ ಯುಗ್ಮ ಲಾಂಚನವತೀ ಮೋಚಾಸಮೋರು ಪ್ರಭಾ- ಪೂರ್ಣೇಂದೂಪಮ ಜಾನುಮಂಡಲವತೀ ಪ್ರಾssಯಾಹಿ ಮೇ ಮಂದಿರಂ || 5 ||

ಸನ್ಮೀನಾಭ ಸುಜಂಘಿಕಾ ಚ ವಿಲಸದ್ಗುಲ್ಫೋರು ಯುಗ್ಮಾಂಚಿತಾ ಪಾದಾಬ್ಜದ್ವಯ ರಂಜಿತಾಂಗುಲಿನಖ ಪ್ರೋದ್ಭಾಸಿತಾ ಸರ್ವದಾ |
ಶ್ರೀ ದೇವಿದೃಶ ಮಂಜುಲಾಕೃತಿಯುತಾ ಭೂಯಾದ್ರುತಂ ನೇತ್ರಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರೇಮ್ಣಾsಮಂದಕೃಪಾರಸಾರ್ದ್ರ ಸುದೃಶಾ ಸಂವೀಕ್ಷ್ಯ ಮಾಂ ಪಾಲಯ || 6 ||

ತ್ವತ್ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾಗುಣಾನ್ಗಣಯಿತುಂ ನೇಶಾ ಯತಸ್ಸೂರಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ, ಭುವಿ ಮಾನವೋಲ್ಪಮತಿಮಾನ್ ಕ್ವಾsಹಂ ರಮೇ ಭಾರ್ಗವಿ! ತ್ವತ್ಕಾರುಣ್ಯಬಲಾದವಾಪ್ತನಿಖಿಲೈಃ ಸ್ವಂ ಸ್ವಂ ಪದಂ ‌ಸ್ವರ್ಗಿಭಿಃ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ತ್ವಾಮಭಿಯಾಚಯಾಮಿ ಸತತಂ ಸಂಪೂರಯೇಷ್ಟಂ ಮಮ ||7||

ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವರರೂಪವರ್ಣನಮಿದಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪತ್ಕರಂ ಸತ್ಪುತ್ರಾದಿ ಸುಗೇಹ ಧಾನ್ಯಧನದಂ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂ | ಭಕ್ತಿಜ್ಞಾನವಿರಕ್ತಿಶಾಂತಿಗುಣದಂ ಸಂತಾನಸಂವೃದ್ಧಿದಂ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ವಿಚಾರಸಾರಮತಿದಂ ಶ್ರೀಪ್ರೀತಿಸಂವರ್ಧಕಂ || 8 ||

ಶ್ರೀಮತ್ಕೌಶಿಕ ಪುಣ್ಯನಾಮಕ ಪುರೋಪಾಹ್ವಾಯುಜಾ ಸ್ವಾಮಿನಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯಾತಪತಾಪತಪ್ತಮನಸಾ ಲಕ್ಷ್ಯ್ಮಷ್ಟಕಂ ನಿರ್ಮಿತಂ |
ತೇನೈವಾssಶ್ವಿನ ಶುಕ್ಲಕೇ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಶುಕ್ರೋದಯೇ ಪಠ್ಯತಾಂ ಶ್ರೀದೇವೀ ಪ್ರದದಾತ್ಯಖಂಡವಿಭವಂ ಸತ್ಯಂ ಮಯೋಕ್ತಂತ್ವಿದಂ || 9 ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಪಾದ ಕಮಲಾರಾಧಕೇನ ಸ್ವಾಮಿನಾ ರಚಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಯ್ಮಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||
|| ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

Telugu

హే శ్రీ స్త్వం రమణాన్వితాssశు సతతం మద్గేహవాసా భవే- స్సద్ధేమాంబరమేఖలోరువిలసత్పదాబ్జయుగ్మాంకితా | సింజన్నూపురరంజితాంగులిలసత్సౌవర్ణభూషావలీ భారాన్మత్తగజేంద్రమందగమనా చాssయాహి మే మందిరం || 1||
రాజద్రత్నకలాప శోభికబరీ చంద్రార్కముక్తావలీ సత్తప్తామలహేమవజ్రముకుట ప్రత్యగ్ర భృంగాలక |
సత్ఫాలోపరి కుంకుమాక్త సుమహత్కస్తూరిరేఖాయుతా సత్కర్ణాభరణాయతాంబక రమా సద్భ్రూ విలాసాన్వితా || 2 ||
పూర్ణేంద్వాస్య కపూలదర్పణయుతా నాసేరు భాసాన్వితా సద్వక్త్రోపరి విస్తృతోష్ఠపుటగ స్మేరారుణద్దాడిమీ- దంతోరుద్యుతి భాసమాన చుబుకా సంవృత్తపూగీలస- త్కంబుగ్రీవ సురత్నహేమనిచయా మాలావలీ శోభితా || 3 ||
మాద్యత్కుంభి సుకుంభ పీనవిమలోత్తుంగస్తనాలంకృతా సత్కాంచీవరకంచుకాంచితతనునుచ్ఛాయాసుజాంబూనదా |
బాహుద్వంద్వ సురత్నహేమకటక వ్రత్యగ్ర భూషాన్వితా స్వాంగుల్యుప్త సుముద్రికాsభయకరా ప్రాssయాహి మే మందిరం || 4 ||
రంభాపర్ణ తనూదరోపరి లసన్నీలాభ రోమావలీ గంగావర్త సునాభి భాసిత కటీ సద్రత్న సన్మేఖలా |
సుశ్రోణీ తట యుగ్మ లాంచనవతీ మోచాసమోరు ప్రభా- పూర్ణేందూపమ జానుమండలవతీ ప్రాssయాహి మే మందిరం || 5 ||
సన్మీనాభ సుజంఘికా చ విలసద్గుల్ఫోరు యుగ్మాంచితా పాదాబ్జద్వయ రంజితాంగులినఖ ప్రోద్భాసితా సర్వదా |
శ్రీ దేవిదృశ మంజులాకృతియుతా భూయాద్రుతం నేత్రస్యాత్ ప్రేమ్ణాsమందకృపారసార్ద్ర సుదృశా సంవీక్ష్య మాం పాలయ || 6 ||
త్వత్కల్యాణ మహాగుణాన్గణయితుం నేశా యతస్సూరయో బ్రహ్మాద్యా, భువి మానవోల్పమతిమాన్ క్వాsహం రమే భార్గవి! త్వత్కారుణ్యబలాదవాప్తనిఖిలైః స్వం స్వం పదం స్వర్గిభిః ప్రాప్తం త్వామభియాచయామి సతతం సంపూరయేష్టం మమ ||7||
శ్రీలక్ష్మీవరరూపవర్ణనమిదం సౌభాగ్య సంపత్కరం సత్పుత్రాది సుగేహ ధాన్యధనదం సర్వార్థ సామ్రాజ్యదం | భక్తిజ్ఞానవిరక్తిశాంతిగుణదం సంతానసంవృద్ధిదం సచ్ఛాస్త్రార్థ విచారసారమతిదం శ్రీప్రీతిసంవర్ధకం || 8 ||
శ్రీమత్కౌశిక పుణ్యనామక పురోపాహ్వాయుజా స్వామినా దారిద్ర్యాతపతాపతప్తమనసా లక్ష్య్మష్టకం నిర్మితం |
తేనైవాssశ్విన శుక్లకే ప్రతిదినం శుక్రోదయే పఠ్యతాం శ్రీదేవీ ప్రదదాత్యఖండవిభవం సత్యం మయోక్తంత్విదం || 9 ||

|| ఇతి శ్రీ రాఘవేంద్రపాద కమలారాధకేన స్వామినా రచితం లక్ష్య్మష్టకం సంపూర్ణం ||
|| శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *