ಸರಸ್ವತಿ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ – Saraswathi Dwadashanama Stotra

Kannada:

ವಾಗ್ವಾಣೀ ಭಾರತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಭಾಷಾ ಗೀಃಶಾರದಾ ಸ್ವರಾ ।
ಸರಸ್ವತೀ ಕಾಮಧೇನುರ್ವೇದಗರ್ಭಾಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾ ॥
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಸಂಧಿಷು ।
ಜಪನ್ ಸರ್ವಜ್ಞತಾಂ ಮೇಧಾಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಲಭೇದ್ಧೃವಂ ।
ಷಣ್ಮಾಸಾನ್ನಿಃ ಸ್ಪೃಹೋ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಲಭೇಜ್ಞಾನಂ ವಿಮುಕ್ತಿದಮ್ ॥

Telugu:

వాగ్వాణీ భారతి బ్రాహ్మీ భాషాగీః శారదా స్వరా |
సరస్వతీ కామధేనుర్వేదగర్భాక్షరాత్మికా ||
ద్వాదశైతాని నామాని సరస్వత్యాస్త్రీసంధిషు |
జపన్ సర్వజ్ఞతాం మేధాం వాక్పటుత్వం లభేద్ధృవం |
షణ్మాసాన్నిః స్పృహో లబ్ధ్వా లభేజ్ఞానం విముక్తిదమ్ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *