ಶ್ರೀಹನೂಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ – శ్రీహనూమదష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్‌ – Sri Hanumadastottara Shatanama Stotram

ಯಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾದೇವ ಪುರುಷಾರ್ಥಚತುಷ್ಟಯಮ್‌ ।
ಲಭ್ಯತೇ ಶ್ರೀಹನುಮತೇ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ಮಹಾತ್ಮನೇ ||

ಹನೂಮಾನ್‌ ವಾಯುತನಯಃ ಕೇಸರಿಪ್ರಿಯನಂದನಃ |
ಅಂ೦ಜನಾನ೦ದನಃ ಶ್ರೀಮಾನ್‌ ಪಿಂಗಾಕ್ಸೋಂಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ||

ಸರ್ವಲಕ್ಷ! ಣಸಂಪನ್ನಃ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣವಾರಿಧಿಃ |
ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣೋ ಮಹಾಕಾಯೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ||

ಮಹಾಬಲೋ ಮಹೌದಾರ್ಯಃ ಸುಗ್ರೀವಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ।
ರಾಮದಾಸಾಗ್ರಣೀರ್ಭಕ್ತಮನೋರಥಸುರದ್ರುಮಃ ||

ಅರಿಷ್ಟಧ್ವಾಂತತರಣಿ: ಸರ್ವದೋಷವಿವರ್ಜಿತಃ।
ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಃ ಸೀತಾದರ್ಶನಲಾಲಸಃ ||

ದೇವರ್ಷಿಸಂಸ್ತುತಶ್ಚಿತ್ರಕರ್ಮಾ ಜಿತಖಗೇಶ್ವರಃ |

ಮನೋಜವೋ ವಾಯುಜವೋ ಭಗವಾನ್‌ ಪ್ಲವಗರ್ಷಭಃ
ಸುರಪ್ರಸೂನಾಭಿವೃಷ್ಟಃ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವಸೇವಿತಃ |
ದಶಯೋಜನವಿಸ್ತೀರ್ಣಕಾಯವಾನಂಬರಾಶ್ರಯಃ ||

ಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಾಹುಃ ಪ್ರತಾಪವಾನ್‌ ।
ರಾಮದ್ವೇಷಿಜನಾಸಹ್ಯಃ ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ||

ರಾಮಾಂಗುಲೀಯವಾನ್‌ ಸರ್ವಶ್ರಮಹೀನೋ ಜಚತ್ಪತಿಃ |
ಮೈನಾಕವಿಪ್ರಿಯಃ ಸಿ೦ಧುಸಂಸ್ತುತಃ ಕದ್ರುರಕ್ಷಕಃ ||

ದೇವಮಾನಪ್ರದಃ ಸಾಧುಃ ಸಿಂಹಿಕಾವಧಪಂಡಿತಃ।
ಲಂಕಿನ್ಯಭಯದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಃ ||

ಜಾನಕೀಪ್ರಿಯಸಲ್ಲಾಪಃ ಚೂಡಾಮಣಿಧರ: ಕಪಿಃ ।
ದಶಾನನವರಚ್ಛೇತ್ತಾ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಃ ||

ಲಂಕಾಭಯಂಕರಃ ಸಪ್ತಮಂತ್ರಿಪುತ್ರವಿನಾಶನಃ ।
ದುರ್ಧರ್ಷಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ಚ ಯೂಪಾಕ್ಷವಧಕಾರಕಃ ||

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾ೦ತಕಾರೀ ಚ ಭಾಸಕರ್ಣಶಿರೋಹರಃ ।
ಪ್ರಘಸಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ಚ ತೃತೀಯಾಂಶವಿನಾಶನಃ ||

ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಸಂಹಾರೀ ತೃಣೇಕೃತದಶಾನನಃ |
ಸ್ವಪುಚ್ಛಗಾಗ್ನಿನಿರ್ದಗ್ಳಲಂಕಾಪುರವರೋಇವ್ಯಯಃ ||

ಆನಂದವಾರಿಧಿರ್ಧನ್ಯೋ ಮೇಘಗಂಭೀರನಿಃಸ್ವನಃ |
ಕಪಿಪ್ರವೀರಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಮಧುಭಕ್ಷ ಣತತ್ಪರಃ ||

ರಾಮಬಾಹುಸಮಾಶಿಷ್ಟಃ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತುರಾನನಃ |
ಸತ್ಯಲೋಕೇಶ್ವರ: ಪ್ರಾಣೋ ವಿಭೀಷಣವರಪ್ರದಃ ||

ಧೂಮ್ರಾಕ್ಷ’ ಪ್ರಾಣಹರ್ತಾ ಚ ಕಪಿಸೈನ್ಯವಿವರ್ಧನಃ |
ತ್ರಿಶೀರ್ಷಾ೦ತಕ ಉನ್ನತ್ತನಾಶನೋಇಕ೦ಪನಾ೦ತಕಃ ||

ದೇವಾಂತಕಾ೦ತಕಃ ಶೂರೋ ಯುದ್ಧೋನ್ಮತ್ತವಿನಾಶಕಃ |
ನಿಕು೦ಭಾ೦ತಕರಃ ಶತ್ರುಸೂದನಃ ಸುರವೀಕ್ಷಿತಃ ||

ದಶಾಸ್ಯಗರ್ವಹರ್ತಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಾಣದಾಯಕಃ ।
ಕುಂಭಕರ್ಣಜಯೀ ಶಕ್ರಶತ್ರುಗರ್ವಾಪಹಾರಕಃ ||

ಸಂಜೀವನಾಚಲಾನೇತಾ ಮೃಗವಾನರಜೀವನಃ ।
ಜಾಂಬವತ್‌ಪ್ರಿಯಕೃದ್ದೀರಃ ಸುಗ್ರೀವಾಂಗದಸೇವಿತಃ ||

ಭರತಪ್ರಿಯಸಲ್ಲಾಪಃ ಸೀತಾಹಾರವಿರಾಜಿತಃ।
ರಾಮೇಷ್ಟಃ ಫಲ್ಗುನಸಖಃ ಶರಣ್ಯತ್ರಾಣತತ್ಪರಃ ||

ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಸಂಹಾರಕರ್ತಾ ಕಿ೦ಪುರುಷಾಲಯಃ।
ವೇದವೇದಾಂಗತತ್ತ್ವಜ್ಜೋ ಭವರೋಗಸ್ಯ ಭೇಷಜಃ ॥

ಇತ್ಥಂ ಹನುಮತಃ ಪುಣ್ಯಂ ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಪಠನ್‌ ।
ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಧನಮ್‌ ॥

ಕನ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕನ್ಯಾಂ ಸುತಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಸುತಮ್‌ ।
ಕೀರ್ತ್ಯರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಕೀರ್ತಿಂ ಮೋಕ್ಷಾ ರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಪ್ನು ಯಾತ್‌ ॥

ರೋಗಾರ್ತೋ ಮುಚ್ಛತೇ ರೋಗಾದ್‌ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್‌ ।
ಇದಮಾಯುಷ್ಕರಂ ಧನ್ಯಂ ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶನಮ್‌ ॥

ಸರ್ವತತ್ರುಕ್ಷ ಯಕರಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್‌ ।
ಸಮಸ್ತಯಜ್ಞಥಲದಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಫಲಪ್ರದಮ್‌ ॥

ಸಮಸ್ತವೇದಫಲದಂ ಸರ್ವದಾನಫಲಪ್ರದಮ್‌ ।
ಪಠನೀಯಂ ಮಹತ್ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್‌ಸಮೃದ್ಧಿದಮ್‌ ॥

ಏವಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಹನುಮತೋ ಯತಿಃ ।
ರಘುಪ್ರವೀರಾಭಿಧಾನಃ ಕೃತವಾನ್‌ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥದಮ್‌ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀರಘುಪ್ರವೀರತೀರ್ಥ ವಿರಚಿತ ಹನೂಮದಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್‌ ॥

శ్రీహనూమదష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్‌ –

యస్య సంస్కరణాదేవ పురుషార్థచతుష్టయమ్‌ |
లభ్యతే శ్రీహనుమతే నమస్తస్మై మహాత్మనే ||
హనూమాన్‌ వాయుతనయః కేసరిప్రియనందనః |
అం౦జనాన౦దనః శ్రీమాన్‌ పింగాక్సోంమితవిక్రమః ||
సర్వలక్ష! ణసంపన్నః కల్యాణగుణవారిధిః |
స్వర్ణవర్ణో మహాకాయో మహావీర్యో మహాద్యుతిః ||
మహాబలో మహౌదార్యః సుగ్రీవాభీష్టదాయకః|
రామదాసాగ్రణీర్భక్తమనోరథసురద్రుమః ||
అరిష్టధ్వాంతతరణి: సర్వదోషవివర్జితః|
గోష్పదీకృతవారాశిః సీతాదర్శనలాలసః ||
దేవర్షిసంస్తుతశ్చిత్రకర్మా జితఖగేశ్వరః |
మనోజవో వాయుజవో భగవాన్‌ ప్లవగర్షభః
సురప్రసూనాభివృష్టః సిద్ధగంధర్వసేవితః |
దశయోజనవిస్తీర్ణకాయవానంబరాశ్రయః ||
మహాయోగీ మహోత్సాహో మహాబాహుః ప్రతాపవాన్‌ |
రామద్వేషిజనాసహ్యః సజ్జనప్రియదర్శనః ||
రామాంగులీయవాన్‌ సర్వశ్రమహీనో జచత్పతిః |
మైనాకవిప్రియః సి౦ధుసంస్తుతః కద్రురక్షకః ||
దేవమానప్రదః సాధుః సింహికావధపండితః|
లంకిన్యభయదాతా చ సీతాశోకవినాశనః ||
జానకీప్రియసల్లాపః చూడామణిధర: కపిః |
దశాననవరచ్ఛేత్తా మశకీకృతరాక్షసః ||
లంకాభయంకరః సప్తమంత్రిపుత్రవినాశనః |
దుర్ధర్షప్రాణహర్తా చ యూపాక్షవధకారకః ||
విరూపాక్షా౦తకారీ చ భాసకర్ణశిరోహరః |
ప్రఘసప్రాణహర్తా చ తృతీయాంశవినాశనః ||
అక్షరాక్షససంహారీ తృణేకృతదశాననః |
స్వపుచ్ఛగాగ్నినిర్దగ్ళలంకాపురవరోఇవ్యయః ||
ఆనందవారిధిర్ధన్యో మేఘగంభీరనిఃస్వనః |
కపిప్రవీరసంపూజ్యో మధుభక్ష ణతత్పరః ||
రామబాహుసమాశిష్టః భవిష్యచ్చతురాననః |
సత్యలోకేశ్వర: ప్రాణో విభీషణవరప్రదః ||
ధూమ్రాక్ష’ ప్రాణహర్తా చ కపిసైన్యవివర్ధనః |
త్రిశీర్షా౦తక ఉన్నత్తనాశనోఇక౦పనా౦తకః ||
దేవాంతకా౦తకః శూరో యుద్ధోన్మత్తవినాశకః |
నికు౦భా౦తకరః శత్రుసూదనః సురవీక్షితః ||
దశాస్యగర్వహర్తా చ లక్ష్మణప్రాణదాయకః |
కుంభకర్ణజయీ శక్రశత్రుగర్వాపహారకః ||
సంజీవనాచలానేతా మృగవానరజీవనః |
జాంబవత్‌ప్రియకృద్దీరః సుగ్రీవాంగదసేవితః ||
భరతప్రియసల్లాపః సీతాహారవిరాజితః|
రామేష్టః ఫల్గునసఖః శరణ్యత్రాణతత్పరః ||
ఉత్పత్తిస్థితిసంహారకర్తా కి౦పురుషాలయః|
వేదవేదాంగతత్త్వజ్జో భవరోగస్య భేషజః ||
ఇత్థం హనుమతః పుణ్యం శతమష్టోత్తరం పఠన్‌ |
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనమ్‌ ||
కన్యార్థీ లభతే కన్యాం సుతార్థీ లభతే సుతమ్‌ |
కీర్త్యర్థీ లభతే కీర్తిం మోక్షా ర్థీ మోక్ష మాప్ను యాత్‌ ||
రోగార్తో ముచ్ఛతే రోగాద్‌బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్‌ |
ఇదమాయుష్కరం ధన్యం సర్వోపద్రవనాశనమ్‌ ||
సర్వతత్రుక్ష యకరం సర్వపాపప్రణాశనమ్‌ |
సమస్తయజ్ఞథలదం సర్వతీర్థఫలప్రదమ్‌ ||
సమస్తవేదఫలదం సర్వదానఫలప్రదమ్‌ |
పఠనీయం మహత్పుణ్యం సర్వసంపత్‌సమృద్ధిదమ్‌ ||
ఏవమష్టోత్తరశతం నామ్నాం హనుమతో యతిః |
రఘుప్రవీరాభిధానః కృతవాన్‌ వాంఛితార్థదమ్‌ ||

|| ఇతి శ్రీరఘుప్రవీరతీర్థ విరచిత హనూమదష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రమ్‌ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *