ಶ್ರೀ ಗರುಡ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ – Sri Garuda Dwadashanama Stotram

Kannada:

ಸುಪರ್ಣಂ ವೈನತೇಯಂ ಚ ನಾಗಾರಿಂ ನಾಗಭೀಷಣಮ್ ।
ವಿಷಾಂತಕಂ ಶಶಾಂಕಂ ಚ ಅದಿತ್ಯಮ್ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಮ್ ||

ರಗ್ಮಂತಮ್ ಖಗಪತಿಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಂ ಕಾಶ್ಯಪನಂದನಂ |
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ||

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ |
ವಿಷಂ ನಾಕ್ರಾಮತೇ ತಸ್ಯ ನ ತಂ ಹಿಂಸತಿ ಪನ್ನಗಃ ||

ಸಂಗ್ರಾಮೇ ವ್ಯವಹಾರೇ ಚ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಮಾನವಃ |
ಬಂಧನಾನ್ಮುಕ್ತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಯಾತ್ರಾಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿ ಮ್ಯಾಪ್ನುಯಾತ್ |
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ಕುರುಷ್ವಾರ್ಯ ವಿಹಗಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ ||

Telugu:

సుపర్ణం వైనతేయం చ నాగారిం నాగభీషణమ్ |
విషాంతకం శశాంకం చ అదిత్యమ్ విశ్వతోముఖమ్ ||
రగ్మంతమ్ ఖగపతిం తార్క్ష్యం కాశ్యపనందనం |
ద్వాదశైతాని నామాని గరుడస్య మహాత్మనః ||
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ సర్వత్ర విజయీ భవేత్ |
విషం నాక్రామతే తస్య న తం హింసతి పన్నగః ||
సంగ్రామే వ్యవహారే చ కార్యసిద్ధిం చ మానవః |
బంధనాన్ముక్తిమాప్నోతి యాత్రాయాం సిద్ధిమాప్నుయాత్ |
కార్యసిద్ధిం కురుష్వార్య విహగాయ నమోస్తుతే ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

1 Response

  1. Srinivasa Murthy says:

    🙏🙏🙏
    Hare Srinivasa
    Can I download n save pdfs of the stotras in my mobile ?
    If yes, how can I do that ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *