ಶ್ರೀ ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – Sri Madanur Vishnuteertha Kruta Sri Nyaya Sudha Stotram

ಯದು ತಾಪಸಲಭ್ಯಮನಂತಭವೈ ತದುತೋ ಪರತತ್ವ ಮಿಹೈಕ ಪದಾತ್ |
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೧ ||

ವಿಹಿತಂ ಕ್ರಿಯತೇ ನನು ಯಸ್ಯ ಕೃತೇ ಸ ಚ ಭಕ್ತಿ ಗುಣೋ ಯದಿಹೈಕಪದಾತ್ |
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೨ ||

ವನವಾಸಮುಖಂ ಯಾದವಾಪ್ತಿಫಲಂ ತದನಾರತಮತ್ರ ಹರಿಸ್ಮರಣಂ |
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೩ ||

ನಿಗಮೈರವಿಭಾವ್ಯಮಿದಂ ವಸು ಯತ್ ಸುಗಮಂ ಪದಮೇಕಪದಾದಪಿ ತತ್
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೪ ||

ಯದಲಭ್ಯಮನೇಕ ಭವೈ: ಸ್ವಗುರೋ: ಸುಪದಂ ಸ್ವಪದಂ ತದಿಹೈಕಪದಾತ್
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೫ ||

ಗುರುಪಾದಸರೋಜರತಿಮ್ ಕುರುತೇ ಹರಿಪಾದವಿನಮ್ರಸುಧೀ: ಸ್ವಫಲಂ
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೬ ||

ಉದಯಾದಪಗಚ್ಛತಿ ಗೂಢತಮಃ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಕೃತಂ ಖಲುಯತ್ಸುಕೃತೇ
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೭ ||

ದಶಮಾಂತ್ಯಪತಿ: ಸದನಂ ನ ಕದಾsಪ್ಯಥ ಮುಂಚತಿ ಯತ್ ಸ್ವಯಮೇವ ರಸಾತ್
ಜಯತೀರ್ಥಕೃತೌ ಪ್ರವಣೋ ನ ಪುನರ್ಭವಭಾಗ್ಭವತೀತಿ ಮತಿರ್ಹಿ ಮಮ || ೮ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಾದನೂರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ (ಅರಣ್ಯಾಕಾಚಾರ್ಯ) ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *