ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮ್ – శ్రీ వేంకటేశ మంగళాష్టకమ్ – Sri Venkatesha Mangalastakam

ಶ್ರೀಕ್ಷೋಣ್ಯೌ ರಮಣೀಯುಗಂ ಸುರಮಣೀಪುತ್ರೋಽಪಿ ವಾಣೀಪತಿಃ
ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರಶಿರೋಮಣಿಃ ಫಣಿಪತಿಃ ಶಯ್ಯಾ ಸುರಾಃ ಸೇವಕಾಃ |
ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ ಯಸ್ಯ ರಥೋ ಮಹಶ್ಚ ಭವನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಾದ್ಯಃ ಪುಮಾನ್
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ||

ಯತ್ತೇಜೋ ರವಿಕೋಟಿಕೋಟಿಕಿರಣಾನ್ ಧಿಕ್ಕೃತ್ಯ ಜೇಜೀಯತೇ
ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀವದನಾಂಬುಜಸ್ಯ ಸುಷಮಾ ರಾಕೇಂದುಕೋಟೀರಪಿ |
ಸೌಂದರ್ಯಂ ಚ ಮನೋಭವಾನಪಿ ಬಹೂನ್ ಕಾಂತಿಶ್ಚ ಕಾದಂಬಿನೀಂ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ||

ನಾನಾರತ್ನ ಕಿರೀಟಕುಂಡಲಮುಖೈರ್ಭೂಷಾಗಣೈರ್ಭೂಷಿತಃ
ಶ್ರೀಮತ್ಕೌಸ್ತುಭರತ್ನ ಭವ್ಯಹೃದಯಃ ಶ್ರೀವತ್ಸಸಲ್ಲಾಂಛನಃ |
ವಿದ್ಯುದ್ವರ್ಣಸುವರ್ಣವಸ್ತ್ರರುಚಿರೋ ಯಃ ಶಂಖಚಕ್ರಾದಿಭಿಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ಯತ್ಫಾಲೇ ಮೃಗನಾಭಿಚಾರುತಿಲಕೋ ನೇತ್ರೇಽಬ್ಜಪತ್ರಾಯತೇ
ಕಸ್ತೂರೀಘನಸಾರಕೇಸರಮಿಲಚ್ಛ್ರೀಗಂಧಸಾರೋ ದ್ರವೈಃ |
ಗಂಧೈರ್ಲಿಪ್ತತನುಃ ಸುಗಂಧಸುಮನೋಮಾಲಾಧರೋ ಯಃ ಪ್ರಭುಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೪ ||

ಏತದ್ದಿವ್ಯಪದಂ ಮಮಾಸ್ತಿ ಭುವಿ ತತ್ಸಂಪಶ್ಯತೇತ್ಯಾದರಾ-
-ದ್ಭಕ್ತೇಭ್ಯಃ ಸ್ವಕರೇಣ ದರ್ಶಯತಿ ಯದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾಽತಿಸೌಖ್ಯಂ ಗತಃ |
ಏತದ್ಭಕ್ತಿಮತೋ ಮಹಾನಪಿ ಭವಾಂಭೋಧಿರ್ನದೀತಿ ಸ್ಪೃಶನ್
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೫ ||

ಯಃ ಸ್ವಾಮೀ ಸರಸಸ್ತಟೇ ವಿಹರತೋ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿನಾಮ್ನಃ ಸದಾ
ಸೌವರ್ಣಾಲಯಮಂದಿರೋ ವಿಧಿಮುಖೈರ್ಬರ್ಹಿರ್ಮುಖೈಃ ಸೇವಿತಃ |
ಯಃ ಶತ್ರೂನ್ ಹನಯನ್ ನಿಜಾನವತಿ ಚ ಶ್ರೀಭೂವರಾಹಾತ್ಮಕಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೬ ||

ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಸುರಾನ್ ಮುನೀಂಶ್ಚ ಮನುಜಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವಾಯಾಗತಾನ್
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಹೃಷ್ಟಮನಾ ಬಭೂವ ಬಹುಶಸ್ತೈರರ್ಚಿತಃ ಸಂಸ್ತುತಃ |
ತೇಭ್ಯೋ ಯಃ ಪ್ರದದಾದ್ವರಾನ್ ಬಹುವಿಧಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಿವಾಸೋ ವಿಭುಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೭ ||

ಯೋ ದೇವೋ ಭುವಿ ವರ್ತತೇ ಕಲಿಯುಗೇ ವೈಕುಂಠಲೋಕಸ್ಥಿತೋ
ಭಕ್ತಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಸತತಂ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾಂ ನಿಧಿಃ |
ಶ್ರೀಶೇಷಾಖ್ಯಮಹೀಂಧ್ರಮಸ್ತಕಮಣಿರ್ಭಕ್ತೈಕಚಿಂತಾಮಣಿಃ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೮ ||

ಶೇಷಾದ್ರಿಪ್ರಭುಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ತುಷ್ಟೇನ ಯಸ್ಯೇಶಿತುಃ
ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ರಚಿತಂ ರಮೇಶಚರಣದ್ವಂದ್ವೈಕನಿಷ್ಠಾವತಾ |
ವೈವಾಹ್ಯಾದಿಶುಭಕ್ರಿಯಾಸು ಪಠಿತಂ ಯೈಃ ಸಾಧು ತೇಷಾಮಪಿ
ಶ್ರೀಮದ್ವೇಂಕಟಭೂಧರೇಂದ್ರರಮಣಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮ್

శ్రీ వేంకటేశ మంగళాష్టకమ్

శ్రీక్షోణ్యౌ రమణీయుగం సురమణీపుత్రోఽపి వాణీపతిః
పౌత్రశ్చంద్రశిరోమణిః ఫణిపతిః శయ్యా సురాః సేవకాః |
తార్క్ష్యో యస్య రథో మహశ్చ భవనం బ్రహ్మాండమాద్యః పుమాన్
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౧ ||
యత్తేజో రవికోటికోటికిరణాన్ ధిక్కృత్య జేజీయతే
యస్య శ్రీవదనాంబుజస్య సుషమా రాకేందుకోటీరపి |
సౌందర్యం చ మనోభవానపి బహూన్ కాంతిశ్చ కాదంబినీం
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౨ ||
నానారత్న కిరీటకుండలముఖైర్భూషాగణైర్భూషితః
శ్రీమత్కౌస్తుభరత్న భవ్యహృదయః శ్రీవత్ససల్లాంఛనః |
విద్యుద్వర్ణసువర్ణవస్త్రరుచిరో యః శంఖచక్రాదిభిః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౩ ||
యత్ఫాలే మృగనాభిచారుతిలకో నేత్రేఽబ్జపత్రాయతే
కస్తూరీఘనసారకేసరమిలచ్ఛ్రీగంధసారో ద్రవైః |
గంధైర్లిప్తతనుః సుగంధసుమనోమాలాధరో యః ప్రభుః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౪ ||
ఏతద్దివ్యపదం మమాస్తి భువి తత్సంపశ్యతేత్యాదరా-
-ద్భక్తేభ్యః స్వకరేణ దర్శయతి యద్దృష్ట్యాఽతిసౌఖ్యం గతః |
ఏతద్భక్తిమతో మహానపి భవాంభోధిర్నదీతి స్పృశన్
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౫ ||
యః స్వామీ సరసస్తటే విహరతో శ్రీస్వామినామ్నః సదా
సౌవర్ణాలయమందిరో విధిముఖైర్బర్హిర్ముఖైః సేవితః |
యః శత్రూన్ హనయన్ నిజానవతి చ శ్రీభూవరాహాత్మకః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౬ ||
యో బ్రహ్మాదిసురాన్ మునీంశ్చ మనుజాన్ బ్రహ్మోత్సవాయాగతాన్
దృష్ట్వా హృష్టమనా బభూవ బహుశస్తైరర్చితః సంస్తుతః |
తేభ్యో యః ప్రదదాద్వరాన్ బహువిధాన్ లక్ష్మీనివాసో విభుః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౭ ||
యో దేవో భువి వర్తతే కలియుగే వైకుంఠలోకస్థితో
భక్తానాం పరిపాలనాయ సతతం కారుణ్యవారాం నిధిః |
శ్రీశేషాఖ్యమహీంధ్రమస్తకమణిర్భక్తైకచింతామణిః
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౮ ||
శేషాద్రిప్రభుమంగళాష్టకమిదం తుష్టేన యస్యేశితుః
ప్రీత్యర్థం రచితం రమేశచరణద్వంద్వైకనిష్ఠావతా |
వైవాహ్యాదిశుభక్రియాసు పఠితం యైః సాధు తేషామపి
శ్రీమద్వేంకటభూధరేంద్రరమణః కుర్యాద్ధరిర్మంగళమ్ || ౯ ||

ఇతి శ్రీ వేంకటేశ మంగళాష్టకమ్

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *