ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಕೃತ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮ್ – శ్రీరాజరాజేశ్వరతీర్థ కృత మంగలాష్టకమ్ – Sree Rajarajeshwarateertha Kruta Mangalastakam

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹಃ ಕಮಲ-ಭೂಃ ಸೂನುರ್ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥಃ
ಪೌತ್ರಶ್ಚಂದ್ರ-ವಿಭೂಷಣಃ ಸುರ-ಗುರು ಶೇಷಶ್ಚ ಶಯ್ಯಾ ಪುನಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವರ-ಮಂದಿರಂ ಸುರ-ಗಣಾಃ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋಃ ಸೇವಕಾಃ
ಸ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ-ಕುಟುಂಬ-ಪಾಲನ-ಪರಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಲಮ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಾಯು-ಗಿರೀಶ-ಶೇಷ-ಗರುಡಾ ದೇವೇಂದ್ರ-ಕಾಮೌ ಗುರು-
ಚಂದ್ರಾರ್ಕೌ ವರುಣಾನಲೌ ಮನು-ಯಮೌ ವಿತ್ತೇಶ-ವಿಘ್ನೇಶ್ವರೌ |
ನಾಸತ್ಯೌ ನಿರೃತಿರ್ಮರುದ್-ಗಣ-ಯುತಾಃ ಪರ್ಜನ್ಯ-ಮಿತ್ರಾದಯಃ
ಸಸ್ತ್ರೀಕಾಃ ಸುರ-ಪುಂಗವಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೨ ||

ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ-ಪರಾಶರೌರ್ವ-ಭೃಗವೋಽಗಸ್ತ್ಯಃ ಪುಲಸ್ತ್ಯಃ ಕ್ರತುಃ
ಶ್ರೀಮಾನತ್ರಿ-ಮರೀಚ್ಯುಚಥ್ಯ-ಪುಲಹಾಃ ಶಕ್ತಿರ್-ವಸಿಷ್ಠೋಽಂಗಿರಾಃ
ಮಾಂಡವ್ಯೋ ಜಮದಗ್ನಿ-ಗೌತಮ-ಭರದ್ವಾಜಾದಯ-ಸ್ತಾಪಸಾಃ
ಶ್ರೀಮದ್-ವಿಷ್ಣು-ಪದಾಂಬುಜೈಕ-ಶರಣಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೩ ||

ಮಾಂಧಾತಾ ನಹುಷೋಽಂಬರೀಷ-ಸಗರೌ ರಾಜಾ ಪೃಥುರ್ಹೈಹಯಃ
ಶ್ರೀಮಾನ್ ಧರ್ಮ-ಸುತೋ ನಳೋ ದಶರಥೋ ರಾಮೋ ಯಯಾತಿರ್-ಯದುಃ |
ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಭರತಶ್ಚೋತ್ತಾನಪಾದ-ಧ್ರುವಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಭುಜಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀ-ಮೇರುರ್ಹಿಮವಾಂಶ್ಚ ಮಂದರ-ಗಿರಿಃ ಕೈಲಾಸ-ಶೈಲಸ್ತಥಾ
ಮಾಹೇಂದ್ರೋ ಮಲಯಶ್ಚ ವಿಂಧ್ಯ-ನಿಷಧೌ ಸಿಂಹಸ್ತಥಾ ರೈವತಃ |
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿರ್ವರ-ಗಂಧಮಾದನ-ಗಿರಿರ್ಮೈನಾಕ-ಗೋಮಾಂತಕಾ-
ವಿತ್ಯಾದ್ಯಾ ಭುವಿ ಭೂಧರಾಶ್ಚ ಸತತಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೫ ||

ಗಂಗಾ-ಸಿಂಧು-ಸರಸ್ವತೀ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋದಾವರೀ ನರ್ಮದಾ
ಕೃಷ್ಣಾ ಭೀಮರಥೀ ಚ ಫಲ್ಗು-ಸರಯೂಃ ಶ್ರೀ-ಗಂಡಕೀ ಗೋಮತೀ |
ಕಾವೇರೀ-ಕಪಿಲಾ-ಪ್ರಯಾಗ-ಕಿಟಿಜಾ-ನೇತ್ರಾವತೀತ್ಯಾದಯೋ
ನದ್ಯಃ ಶ್ರೀಹರಿ-ಪಾದ-ಪಂಕಜ-ಭುವಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೬ ||

ಪುರಾಣಾನ್ವಿತಾ
ವೇದಾಂತಾ ಅಪಿ ಮಂತ್ರ-ತಂತ್ರ-ಸಹಿತಾಸ್ತರ್ಕಾಃ ಸ್ಮೃತೀನಾಂ ಗಣಾಃ |
ಕಾವ್ಯಾಲಂಕೃತಿ-ನೀತಿ-ನಾಟಕ-ಯುತಾಃ ಶಬ್ದಾಶ್ಚ ನಾನಾ-ವಿಧಾಃ
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣೋರ್ಗುಣ-ನಾಮ-ಕೀರ್ತನ-ಪರಾಃ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೭ ||

ಆದಿತ್ಯಾದಿ-ನವ-ಗ್ರಹಾಃ ಶುಭ-ಕರಾ ಮೇಷಾದಯೋ ರಾಶಯೋ
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸ-ಯೋಗಕಾಶ್ಚ ತಿಥಯಸ್ತದ್-ದೇವತಾಸ್ತದ್-ಗಣಾಃ |
ಮಾಸಾಬ್ದಾ ಋತವಸ್ತಥೈವ ದಿವಸಾಃ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತಥಾ ರಾತ್ರಯಃ
ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರ-ಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿ-ದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಯೇತದ್ ವರ-ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೇ-
ಣಾಽಖ್ಯಾತಂ ಜಗತಾಮಭೀಷ್ಟ-ಫಲ-ದಂ ಸರ್ವಾಶುಭ-ಧ್ವಂಸನಮ್ |
ಮಾಂಗಲ್ಯಾದಿ-ಶುಭ-ಕ್ರಿಯಾಸು ಸತತಂ ಸಂಧ್ಯಾಸು ವಾ ಯಃ ಪಠೇದ್
ಧರ್ಮಾರ್ಥಾದಿ-ಸಮಸ್ತ-ವಾಂಛಿತ-ಫಲಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸೌ ಮಾನವಃ || ೯ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಯತಿವಿರಚಿತಂ ಮಂಗಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

శ్రీరాజరాజేశ్వరతీర్థ కృత మంగలాష్టకమ్

లక్ష్మీర్యస్య పరిగ్రహః కమల-భూః సూనుర్గరుత్మాన్ రథః
పౌత్రశ్చంద్ర-విభూషణః సుర-గురు శేషశ్చ శయ్యా పునః |
బ్రహ్మాండం వర-మందిరం సుర-గణాః యస్య ప్రభోః సేవకాః
స త్రైలోక్య-కుటుంబ-పాలన-పరః కుర్యాద్ధరిర్మంగలమ్ || ౧ ||
బ్రహ్మా వాయు-గిరీశ-శేష-గరుడా దేవేంద్ర-కామౌ గురు-
చంద్రార్కౌ వరుణానలౌ మను-యమౌ విత్తేశ-విఘ్నేశ్వరౌ |
నాసత్యౌ నిరృతిర్మరుద్-గణ-యుతాః పర్జన్య-మిత్రాదయః
సస్త్రీకాః సుర-పుంగవాః ప్రతి-దినం కుర్వంతు నో మంగలమ్ || ౨ ||
విశ్వామిత్ర-పరాశరౌర్వ-భృగవోఽగస్త్యః పులస్త్యః క్రతుః
శ్రీమానత్రి-మరీచ్యుచథ్య-పులహాః శక్తిర్-వసిష్ఠోఽంగిరాః
మాండవ్యో జమదగ్ని-గౌతమ-భరద్వాజాదయ-స్తాపసాః
శ్రీమద్-విష్ణు-పదాంబుజైక-శరణాః కుర్వంతు నో మంగలమ్ || ౩ ||
మాంధాతా నహుషోఽంబరీష-సగరౌ రాజా పృథుర్హైహయః
శ్రీమాన్ ధర్మ-సుతో నళో దశరథో రామో యయాతిర్-యదుః |
ఇక్ష్వాకుశ్చ విభీషణశ్చ భరతశ్చోత్తానపాద-ధ్రువా-
విత్యాద్యా భువి భూభుజశ్చ సతతం కుర్వంతు నో మంగలమ్ || ౪ ||
శ్రీ-మేరుర్హిమవాంశ్చ మందర-గిరిః కైలాస-శైలస్తథా
మాహేంద్రో మలయశ్చ వింధ్య-నిషధౌ సింహస్తథా రైవతః |
సహ్యాద్రిర్వర-గంధమాదన-గిరిర్మైనాక-గోమాంతకా-
విత్యాద్యా భువి భూధరాశ్చ సతతం కుర్వంతు నో మంగలమ్ || ౫ ||
గంగా-సింధు-సరస్వతీ చ యమునా గోదావరీ నర్మదా
కృష్ణా భీమరథీ చ ఫల్గు-సరయూః శ్రీ-గండకీ గోమతీ |
కావేరీ-కపిలా-ప్రయాగ-కిటిజా-నేత్రావతీత్యాదయో
నద్యః శ్రీహరి-పాద-పంకజ-భువః కుర్వంతు నో మంగలమ్ || ౬ ||
వేదాశ్చోపనిషద్-గణాశ్చ వివిధాః సాంగాః పురాణాన్వితా
వేదాంతా అపి మంత్ర-తంత్ర-సహితాస్తర్కాః స్మృతీనాం గణాః |
కావ్యాలంకృతి-నీతి-నాటక-యుతాః శబ్దాశ్చ నానా-విధాః
శ్రీవిష్ణోర్గుణ-నామ-కీర్తన-పరాః కుర్వంతు నో మంగలమ్ || ౭ ||
ఆదిత్యాది-నవ-గ్రహాః శుభ-కరా మేషాదయో రాశయో
నక్షత్రాణి స-యోగకాశ్చ తిథయస్తద్-దేవతాస్తద్-గణాః |
మాసాబ్దా ఋతవస్తథైవ దివసాః సంధ్యాస్తథా రాత్రయః
సర్వే స్థావర-జంగమాః ప్రతి-దినం కుర్వంతు నో మంగలమ్ || ౮ ||
ఇత్యేతద్ వర-మంగలాష్టకమిదం శ్రీరాజరాజేశ్వరే-
ణాఽఖ్యాతం జగతామభీష్ట-ఫల-దం సర్వాశుభ-ధ్వంసనమ్ |
మాంగల్యాది-శుభ-క్రియాసు సతతం సంధ్యాసు వా యః పఠేద్
ధర్మార్థాది-సమస్త-వాంఛిత-ఫలం ప్రాప్నోత్యసౌ మానవః || ౯ ||

|| ఇతి శ్రీరాజరాజేశ్వరయతివిరచితం మంగలాష్టకం సంపూర్ణమ్ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *