ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ  ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ – శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టాక్షర స్తోత్ర – Sri Raghavendra Astakshara Stotra

ಗುರುರಾಜಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ  ಸ್ಯಾತ್  ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ।
ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಮ್ ಚಾತ್ರ  ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ  ಸಿದ್ಧಿಮ್ ।। ೧ ।।

ರಕಾರೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ  ರೋಗಹಾನಿರ್ನ  ಸಂಶಯಃ ।
ಘಕಾರೇಣ ಬಲಂ  ಪುಷ್ಟಿಃ  ಆಯುಃ  ತೇಜಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ ।। ೨ ।।

ವಕಾರೇಣಾತ್ರ  ಲಭತೇ  ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾನ್ನ  ಸಂಶಯಃ ।
ದ್ರಕಾರೇಣಘರಾಶಿಸ್ತು  ದ್ರಾವ್ಯತೇ ದೃತಮೇವ ಹಿ ।। ೩ ।।

ಯಕಾರೇಣ  ಯಮಾಧ್ಬಾಧೋ  ವಾರ್ಯತೇ  ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ನಕಾರೇಣ  ನರೇಂದ್ರಾಣಾಂ  ಪದಮಾಪ್ನೋತಿ  ಮಾನವಃ ।। ೪ ।।

ಮಕಾರೇಣೈವ  ಮಾಹೇಂದ್ರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ  ಯಾತಿ ಮಾನವಃ ।
ಗುರೋರ್ನಾಮ್ನಾಶ್ಚ  ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ  ಅಪೂರ್ವಂ   ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ।। ೫ ।।

ತನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದೇವ  ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ  ಪ್ರಸಿದ್ಯತಿ ।
ತಸ್ಮಾನಿತ್ಯಂ  ಪಠೇಧ್ಭಕ್ತ್ಯಾ  ಗುರುಪಾದರತಸ್ಸದಾ ।। ೬ ।।

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ  ಇತ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರ  ಮಂತ್ರತಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ವ್ಯಾಪ್ನೋತಿ  ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾಃ ।। ೭ ।।

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾವೃತ್ತಿಂ  ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ  ಕರೋತಿ ಯಃ ।
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸ್ಯಾತ್  ಗುರುರಾಜಪ್ರಸಾದತಃ ।। ೮ ।।

ಏತದಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯಾತ್ರ  ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ  ವೇತ್ತಿ  ಕಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಪಠನಾದೇವ  ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿಧ್ಧಿರ್ಭವತಿ  ನಾನ್ಯಥಾ ।। ೯ ।।

ಸ್ವಾಮಿನಾ  ರಾಘವೆಂದ್ರಾಕ್ಯಾ   ಗುರುಪಾದಾಬ್ಜಸೇವಿನಾ ।
ಕೃತಮಷ್ಟಾಕ್ಷರ  ಸ್ತೋತ್ರಂ  ಗುರುಪ್ರೀತಿಕರಂ  ಶುಭಮ್ ।। ೧೦ ।।

।। ಇತಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾದಾಸಾರ್ಯವಿರಚಿತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ।।

శ్రీ రాఘవేంద్ర అష్టాక్షర స్తోత్ర

గురురాజాష్టాక్షరం స్యాత్ మహాపాతకనాశనం |
ఏకైకమక్షరమ్ చాత్ర సర్వకామ్యార్థ సిద్ధిమ్ || ౧ ||
రకారోచ్చారణమాత్రేణ రోగహానిర్న సంశయః |
ఘకారేణ బలం పుష్టిః ఆయుః తేజశ్చ వర్ధతే || ౨ ||
వకారేణాత్ర లభతే వాంఛితార్థాన్న సంశయః |
ద్రకారేణఘరాశిస్తు ద్రావ్యతే దృతమేవ హి || ౩ ||
యకారేణ యమాధ్బాధో వార్యతే నాత్ర సంశయః |
నకారేణ నరేంద్రాణాం పదమాప్నోతి మానవః || ౪ ||
మకారేణైవ మాహేంద్రమైశ్వర్యం యాతి మానవః |
గురోర్నామ్నాశ్చ మహాత్మ్యం అపూర్వం పరమాద్భుతమ్ || ౫ ||
తన్నామస్మరణాదేవ సర్వాభీష్టం ప్రసిద్యతి |
తస్మానిత్యం పఠేధ్భక్త్యా గురుపాదరతస్సదా || ౬ ||
శ్రీ రాఘవేంద్రాయ నమః ఇత్యాష్టాక్షర మంత్రతః |
సర్వాన్కామాన్వ్యాప్నోతి నాత్ర కార్యా విచారణాః || ౭ ||
అష్టోత్తరశతావృత్తిం స్తోత్రస్యాస్య కరోతి యః |
తస్య సర్వార్థసిద్ధిస్యాత్ గురురాజప్రసాదతః || ౮ ||
ఏతదష్టాక్షరస్యాత్ర మహాత్మ్యం వేత్తి కః పుమాన్ |
పఠనాదేవ సర్వార్థసిధ్ధిర్భవతి నాన్యథా || ౯ ||
స్వామినా రాఘవెంద్రాక్యా గురుపాదాబ్జసేవినా |
కృతమష్టాక్షర స్తోత్రం గురుప్రీతికరం శుభమ్ || ౧౦ ||

|| ఇతి శ్రీ జగన్నాథాదాసార్యవిరచిత శ్రీరాఘవేంద్రఅష్టాక్షరస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *