Ramesha Stuthi

|| ರಮೇಶಸ್ತುತಿಃ ||
ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ವರಕುಂಡಲಶೋಭಿಗಂಡಂ
ಶೀತಾಂಶುಮಂಡಲಮುಖಂ ಸಿತವಾರಿಜಾಕ್ಷಮ್ |
ಆತಾಮ್ರಕಮ್ರಮುದಿತಾಧರಬಿಂಬಜೃಂಭಿ
ಧ್ಯಾತೃಪ್ರಹರ್ಷಕರಹಾಸರಸಂ ರಮೇಶಮ್ || 1 ||
ಪ್ರಾತರ್ಭಜಾಮಿ ಶುಭಕೌಸ್ತುಭಕಂಬುಕಂಠಂ
ಸ್ಫೀತಾತ್ಮವಕ್ಷಸಿ ವಿರಾಜಿತಭೂರಿಹಾರಮ್ |
ಭೀತಸ್ವಭಕ್ತಭಯಭಂಜನಪಾಣಿಪದ್ಮಂ
ಶಾತೋದರಾರ್ಪಿತಜಗದ್ಭರಮಬ್ಜನಾಭಮ್ || 2 ||
ಪ್ರಾತರ್ನಮಾಮಿ ಶುಭಕಿಂಕಿಣಿಮೇಖಲಾಂಗಂ
ಪೀತಾಂಬರಂ ಕರಿಕರೋರುಮುದಾರಜಾನುಮ್ |
ಖ್ಯಾತಾಂಘ್ರಿಯುಗ್ಮರುಚಿರಂ ಜಿತಕಂಜಜಾತ-
ವಾತಾದಿದೇವವರಮೌಲಿಮಣಿಂ ಮುಕುಂದಮ್ || 3 ||
ವಾದಿರಾಜಯತಿಪೆÇ್ರೀಕ್ತಂ ಶ್ಲೋಕತ್ರಯಮಿದಂ ಶುಭಮ್ |
ಪ್ರಾತಃಕಾಲೇ ಪಠನ್ ಮರ್ತ್ಯಃ ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ || 4 ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಚರಣಕೃತಾ ರಮೇಶಸ್ತುತಿಃ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *