Sri Surya Astottra  Shatanama Stotram ಶ್ರೀಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ శ్రీసూర్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

ಸೂರ್ಯೋSರ್ಯಮಾ ಭಗಸ್ತ್ವಷ್ಟಾ ಪೂಷಾರ್ಕಃ ಸವಿತಾ ರವಿಃ |
ಗಭಸ್ತಿಮಾನಜಃ ಕಾಲೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾತಾ ಪ್ರಭಾಕರಃ || 1 ||

ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಶ್ಚ ತೇಜಶ್ಚ ಖಂ ವಾಯುಶ್ಚ ಪರಾಯಣಮ್ |
ಸೋಮೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶುಕ್ರೋ ಬುಧೋS೦ಗಾರಕ ಏವ ಚ || 2 ||

ಇಂದ್ರೋ ವಿವಸ್ವಾನ್ ದೀಪ್ತಾಂಶುಃ ಶುಚಿಃ ಶೌರಿಃ ಶನೈಶ್ಚರಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಶ್ಚ ರುದ್ರಶ್ಚ ಸ್ಕಂದೋ ವೈಶ್ರವಣೋ ಯಮಃ || 3 ||

ವಿದ್ಯುತೋ ಜಾಠರಶ್ಚಾಗ್ನಿ ರೈಂಧನಸ್ತೇಜಸಾಂ ಪತಿಃ |
ಧರ್ಮಧ್ವಜೋ ವೇದಕರ್ತಾ ವೇದಾಂಗೋ ವೇದವಾಹನಃ || 4 ||

ಕೃತಂ ತ್ರೇತಾ ದ್ವಾಪರಶ್ಚ ಕಲಿಃ ಸರ್ವಾಮರಾಶ್ರಯಃ |
ಕಲಾ ಕಾಷ್ಟಾ ಮುಹೂರ್ತಾಶ್ಚ ಪಕ್ಷಾ ಮಾಸಾ ಋತುಸ್ತಥಾ || 5 ||

ಸಂವತ್ಸರಕರೋSಶ್ವತ್ಥಃ ಕಾಲಚಕ್ರೋ ವಿಭಾವಸುಃ |
ಪುರುಷಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಯೋಗೀ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಃ ಸನಾತನಃ || 6 ||

ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ತಮೋನುದಃ |
ವರುಣಃ ಸಾಗರೋಂSಶುಶ್ಚ ಜೀಮೂತೋ ಜೀವನೋSರಿಹಾ || 7 ||

ಭೂತಾಶ್ರಯೋ ಭೂತಪತಿಃ ಸರ್ವಭೂತನಿಷೇವಿತಃ |
ಮಣೀಃ ಸುವರ್ಣೋ ಭೂತಾದಿಃ ಕಾಮದಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ || 8 ||

ಜಯೋ ವಿಶಾಲೋ ವರದಃ ಶೀಘ್ರಗಃ ಪ್ರಾಣಧಾರಣಃ |
ಧನ್ವಂತರಿರ್ಧೂಮಕೇತುಃ ಆದಿದೇವೋSದಿತೇ ಸುತಃ || 9 ||

ದ್ವಾದಶತ್ಮಾರವಿಂದಾಕ್ಷಃ ಪಿತಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾಮಹಃ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರಂ ಪ್ರಜಾದ್ವಾರಂ ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಮ್ || 10 ||

ದೇಹಕರ್ತಾ ಪ್ರಶಾಂತಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ |
ಚರಾಚರಾತ್ಮಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತ್ಮಾ ಮೈತ್ರೇಣ ವಪುಷಾನ್ವಿತಃ || 11 ||

ಇತಿಶ್ರೀ ಮಹಾಭಾರತೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಧೌಮ್ಯ ಸಂವಾದೇ ಆರಣ್ಯಕಪರ್ವಣಿ ಶ್ರೀಸೂರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

||ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||

శ్రీసూర్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

సూర్యోSర్యమా భగస్త్వష్టా పూషార్కః సవితా రవిః |
గభస్తిమానజః కాలో మృత్యుర్ధాతా ప్రభాకరః || 1 ||

పృథివ్యాపశ్చ తేజశ్చ ఖం వాయుశ్చ పరాయణమ్ |
సోమో బృహస్పతిః శుక్రో బుధోS౦గారక ఏవ చ || 2 ||

ఇంద్రో వివస్వాన్ దీప్తాంశుః శుచిః శౌరిః శనైశ్చరః |
బ్రహ్మా విష్ణుశ్చ రుద్రశ్చ స్కందో వైశ్రవణో యమః || 3 ||

విద్యుతో జాఠరశ్చాగ్ని రైంధనస్తేజసాం పతిః |
ధర్మధ్వజో వేదకర్తా వేదాంగో వేదవాహనః || 4 ||

కృతం త్రేతా ద్వాపరశ్చ కలిః సర్వామరాశ్రయః |
కలా కాష్టా ముహూర్తాశ్చ పక్షా మాసా ఋతుస్తథా || 5 ||

సంవత్సరకరోSశ్వత్థః కాలచక్రో విభావసుః |
పురుషః శాశ్వతో యోగీ వ్యక్తావ్యక్తః సనాతనః || 6 ||

లోకాధ్యక్ష ప్రజాధ్యక్షో విశ్వకర్మా తమోనుదః |
వరుణః సాగరోంSశుశ్చ జీమూతో జీవనోSరిహా || 7 ||

భూతాశ్రయో భూతపతిః సర్వభూతనిషేవితః |
మణీః సువర్ణో భూతాదిః కామదః సర్వతోముఖః || 8 ||

జయో విశాలో వరదః శీఘ్రగః ప్రాణధారణః |
ధన్వంతరిర్ధూమకేతుః ఆదిదేవోSదితే సుతః || 9 ||

ద్వాదశత్మారవిందాక్షః పితా మాతా పితామహః |
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్షద్వారం త్రివిష్టపమ్ || 10 ||

దేహకర్తా ప్రశాంతాత్మా విశ్వాత్మా విశ్వతోముఖః |
చరాచరాత్మా సూక్ష్మాత్మా మైత్రేణ వపుషాన్వితః || 11 ||

ఇతిశ్రీ మహాభారతే ధృతరాష్ట్రధౌమ్య సంవాదే ఆరణ్యకపర్వణి శ్రీసూర్య అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

||శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *