Tagged: Narasimha

0

ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕೃತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ – Sri Vedavyasa Kruta Lakshmi Narasimha Dwadasha Nama Stotra

ಅಸ್ಯಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟಪ್ ಶ್ಚಂದಃ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹೋ ದೇವತಾಃ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥೇ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಮಂತ್ರ ಜಪೇವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಥಮಂತು ಮಹಾಜ್ವಾಲದ್ವಿತೀಯಂತು ಶ್ರೀ ಕೇಸರಿತೃತೀಯಂ ವಜ್ರ ದಂಷ್ಟ್ರಂಚಚತುರ್ಥಂಚ ವಿಶಾರದಃಪಂಚಮಂ ನಾರಸಿಂಹಂಚಷಷ್ಟಃ ಕಶ್ಯಪ...

narashima devaru 2

Sri Narasimha Stotra Sangraha

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ॥ ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ॥ ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ ವೈರಿ ಬಲವನ್ ಮಾತಂಗ ಮಾದ್ಯದ್ಘಟಾ । ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿವಿಪಾಟನಾಽಧಿಕಪಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ । ಶ್ರೀಮತ್ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯಪ್ರತತಸುನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾಽತಿದೂರ । ಪ್ರದ್ಧ್ವಸ್ತ ಧ್ವಾಂತ ಶಾಂತ ಪ್ರವಿತತ ಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ಭೂರಿಭಾಗೈಃ ॥ 1॥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಸಮಂತತೋಽಪಿಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಃ ತೇ...

Sodashabahu Narasimha 0

Narasimhastakam (Sri Vijayeendrateertha Virachita)

ಶ್ರೀ ನೃಸಿಂಹಾಷ್ಟಕ ಭೋಖಂಡಂ ವಾರಣಾಂಡಂ ಪರವರವಿರಟಂ ಡಂಪಡಂಪೋರುಡಂಪಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಂ ಡಿಡಿಂಬಂ ದಹಮಪಿದಹಮೈರ್ಝಂಪರ್ಝಂಪರು ಝಂಪೈಃ ತುಲ್ಯಾಸ್ತುಲ್ಯಾಸ್ತು ತುಲಾಃ ಧುಮಧುಮಧುಮಕೈಃ ಕುಂಕುಮಾಂಕೈಃ ಕುಮಾಂಕೈಃ ಏತತ್ತೇ ಪೂರ್ಣಯುಕ್ತಂ ಅಹರಹಕರಹಃ ಪಾತು ಮಾಂ ನಾರಸಿಂಹಃ ||೧|| ಭೂಭೃಧ್ಭೂಭೃಧ್ಬುಜಂಗಂ ಖಖಚಖಚಖಚಿತ್ಖರ್ಜದುರ್ಜರ್ಜಯಂತಮ್ ಭೂಭಾಗಂ ಭೋಗಭಾಗಂ ಗಗಗಗಗಗನಂ ಗರ್ದಮೃತ್ಯೂಗ್ರಗಂಡಂ ಸ್ವಚ್ಛಂ ಪುಚ್ಛಂ ಸ್ವಗಚ್ಛಂ...