Dashavatara Stotram

||ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

ನಮೋಸ್ತು ನಾರಾಯಣಮಂದಿರಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಹಾರಾಯಣಕಂಧರಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ಪಾರಾಯಣಚರ್ಚಿತಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ನಾರಾಯಣ ತೇ„ರ್ಚಿತಾಯ || 1 ||
ನಮೋಸ್ತು ಮತ್ಸ್ಯಾಯ ಲಯಾಬ್ಧಿಗಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಕೂರ್ಮಾಯ ಪಯೋಬ್ಧಿಗಾಯ |
ನಮೋ ವರಾಹಾಯ ಧರಾಧರಾಯ ನಮೋ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪರಾತ್ಪರಾಯ || 2 ||
ನಮೋಸ್ತು ಶಕ್ರಾಶ್ರಯವಾಮನಾಯ ನಮೋಸ್ತು ವಿಪೆÇ್ರೀತ್ಸವಭಾರ್ಗವಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ಸೀತಾಹಿತರಾಘವಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ಪಾರ್ಥಸ್ತುತಯಾದವಾಯ || 3 ||
ನಮೋಸ್ತು ಬುದ್ಧಾಯ ವಿಮೋಹಕಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ತೇ ಕಲ್ಕಿಪದೋದಿತಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ಪೂರ್ಣಾಮಿತಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ನಾಥಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 4 ||
ಕರಸ್ಥಶಂಖೋಲ್ಲಸದಕ್ಷಮಾಲಾಪ್ರಬೋಧಮುದ್ರಾಭಯಪುಸ್ತಕಾಯ |
ನಮೋಸ್ತು ವಕ್ತ್ರೋದ್ಗಿರದಾಗಮಾಯ ನಿರಸ್ತಹೇಯಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 5 ||
ರಮಾಸಮಾಕಾರಚತುಷ್ಟಯೇನ ಕ್ರಮಾಚ್ಚತುರ್ದಿಕ್ಷು ನಿμÉೀವಿತಾಯ |
ನಮೋ„ಸ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಗದ್ವಿರೂಪಶ್ರಿಯಾ„ಭಿಷಿಕ್ತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 6 ||
ಕಿರೀಟಪಟ್ಟಾಂಗದಹಾರಕಾಂಚೀಸುರತ್ನಪೀತಾಂಬರನೂಪುರಾದ್ಯೈಃ |
ವಿರಾಜಿತಾಂಗಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ತುಭ್ಯಂ ಸುರೈಃ ಪರೀತಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 7 ||
ವಿದೋಷಕೋಟೀಂದುನಿಭಪ್ರಭಾಯ ವಿಶೇಷತೋ ಮಧ್ವಮುನಿಪ್ರಿಯಾಯ |
ವಿಮುಕ್ತವಂದ್ಯಾಯ ನಮೋ„ಸ್ತು ವಿಷ್ವಗ್ವಿಧೂತವಿಘ್ನಾಯ ಹಯಾನನಾಯ || 8 ||
ನಮೋಸ್ತು ಶಿμÉ್ಟೀಷ್ಟದವಾದಿರಾಜಕೃತಾಷ್ಟಕಾಭಿಷ್ಟುತಚೇಷ್ಟಿತಾಯ |
ದಶಾವತಾರೈಸ್ತ್ರಿದಶಾರ್ಥದಾಯ ನಿಶೇಶಬಿಂಬಸ್ಥಹಯಾನನಾಯ || 9 ||
|| ಇತಿ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜತೀರ್ಥಶ್ರೀಚರಣವಿರಚಿತಂ ದಶಾವತಾರಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *