ಶ್ರೀ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರತೀರ್ಥರು – Sri Sudharmendrateertharu

Period :1861 -1872
Poorvashrama Name : Sri Ganeshaacharya
Ashrama Gurugalu : Sri Sujgnanendra Teertharu
Ashrama Shishyaru : Sri Sugunendra Teertharu
Aradhana Tithi : Pushya Bahula Panchami
Vrindavana : Mantralaya

ಸುಧಾಂಶುಮಿವಸಂಭೂತಂ ಸುಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಸುಧಾಂಬುಧೌ |
ಸುಧೀಸಂದೋಹಸಂಸೇವ್ಯಂ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಗುರುಂ ಭಜೇ ||

Sanskrit :
सुधांशुमिवसंभूतं सुज्ञानेंद्रसुधांबुधौ |
सुधीसंदोहसंसेव्यं सुधर्मेंद्रगुरुं भजे ||

Telugu :
సుధాంశుమివసంభూతం సుజ్ఞానేంద్రసుధాంబుధౌ |
సుధీసందోహసంసేవ్యం సుధర్మేంద్రగురుం భజే ||

Tamil :
ஸுதாம்ஶுமிவஸம்பூதம் ஸுஜ்ஞாநேம்த்ரஸுதாம்புதௌ |
ஸுதீஸம்தோஹஸம்ஸேவ்யம் ஸுதர்மேம்த்ரகுரும் பஜே ||

sudhAMSumivasaMBUtaM suj~jAnEMdrasudhAMbudhau |
sudhIsaMdOhasaMsEvyaM sudharmEMdraguruM BajE ||

Ganeshacharya born in Bharadwaja Gothra was a famous exponent Scholar of Sanskrit grammar.

Ibharamapura Krishnacharya (Appavaru) Prophecy on Sri Ganeshacharya

In Mantralaya, Sri Ganesha Acharya met Krishnacharya and did namaskara at the sacred feet. Immediately, Krishnamacharya informed Ganesh Acharya that you are performing namaskara today and that I must perform namaskara on you beginning tomorrow. Everyone was taken aback by Krishnacharya’s statements because he was an Aparoksha Gnyani and everyone used to bow to him. Later that evening, a message arrived from Nanjanagudu stating that Ganesha Acharya needed to begin traveling to Nanjanagudu right once. According to the message, Ganesh Acharya left Mantralaya immediately and went to Nanjangudu to meet Swamiji. Sri Sugnyanendrateertharu appointed him as his successor, naming him Sri Sudharmendra Teertharu. Sri Sudharmendra Teertharu mostly used to stay at Mantralaya.

It came as a revelation for the devotees that the swamiji had excellent cognitive powers and had an Amsha of Doorvasa. A devotee was cured of his leprosy with the blessings of the swamiji.

He attained Brindavana on Pushya Bahula Panchami at Mantralaya the sacred place of Sri Gururajaru.

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *