ಶ್ರೀ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಮಹೋದಯಃ – శ్రీ సుధర్మేంద్రమహోదయః – Sri Sudharmendramahodaya

ಶ್ರೀರಾಮಾಯನಮಃ ಪುನಃಪುನರಸೌ ದದ್ಯಾತ್ಸಮುದ್ರದ್ಧಿಯಂ
ವಾಣೀಂ ಚಾಮೃತಧೋರಣೀಂ ಗುಣಲವಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗುರೋಃ ಪ್ರಾರಭೇ |
ಯಸ್ಯಾಲಂ ಜಗತಿ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಯಶಸಾಂ ಧಾಟೀಭಿರಾಪಾಂಡರೇ
ಶೇಕುರ್ವಸ್ತುವಿವೇಚಯನ್ ನ ಕವಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ ಕಿಂ ಪುನಃ ||

ರಾಮ ತತ್ಕರುಣಾಮಬಾಧಸರಣಾಂ ಯಾಚೇSದ ಪೂರ್ವಾಧಿಕಾಂ
ಕಸ್ತೇ ವತ್ಸ ಸಮಾಗತೋಹಿ ಸಮಯಃ ಚಿಂತಾಪ್ರದಸ್ತಾದೃಶಃ |
ಕಾಂಶ್ಚನ್ ಸ್ತೋತುಮಹಂ ಯತೇ ಗುಣಲವಾನ್ ಮಂದಸ್ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಗಾನ್
ಇತ್ಯಾಕರ್ಣ್ಯ ಕರಂ ಸ ಮೂಧ್ನಿ೯ ನಿಧಧೌ ಸ್ತೋತುಂ ತತಃ ಪ್ರೋತ್ಸಹೇ ||

ಮೋದಧ್ವಂ ಕವಿತಾಲತಾಮೃತರಸಂ ಸಂಸೇವ್ಯ ಮೇ ಸೂರಯಃ
ಪೂರ್ವೇಷಾಂ ವಿದುಷಾಂ ಪ್ರಬಂಧರಚನಾ ಕಿಂ ನಾಸ್ತಿ ಲೋಕತ್ರಯೇ |
ನಿಸ್ಸಾರಾಶ್ರಯಣಾ ಪುರಾತನಕೃತಿಃ ಕಿಂ ವರ್ಣನೀಯ ಪರಂ
ಸೈಷಾ ಮೇ ಸರಸಾಶ್ರಿತಾ ಖಲು ಯಯಾ ಭದ್ರಾಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಭೂಃ ||

ಕೈಲಾಸೀಯತಿ ಭೂಧರಾನ್ ಸುರಗಿರೌ ಹರ್ಮ್ಯಾಯತೀ ಪ್ರೇಯಸೀ-
ದರ್ಶಂ ಪಶ್ಯತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾಂ ನಿಜಸಭಾಚಾರಂ ಚರತ್ಯಂಬರೇ |
ದಿಕ್ಕಾಂತಾಸು ದುಕೂಲತಿ ಸ್ತನಲಟೀಷ್ಟಾಸಾಂಪಟೀರಾಯತೇ ನರ್ನತಿ೯ ತ್ರಿದಿವೇ ನಟೀವ ನಿತರಾಂ ಕೀರ್ತಿಃ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಭೂಃ ||

ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಮುಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಶೋಭತಾಂ ಕವಿತಾ ಮಮ |
ಸುದೃಢೋಞ್ಞಪಘ್ನಸಂಬದ್ಧಾ ಸುದೃಢಂ ಶೋಭತೇ ಲತಾ ||

ಸತ್ಕವೇಃ ಕಾವ್ಯಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ನೇತಾ ಕಲ್ಪಂ ಸ ಜೀವತಿ ।
ಕಾವ್ಯಂ ಚಾಪಿ ಮಹಾನೇತೃ ಸಂಸರ್ಗಾಚ್ಚಿರಜೀವಿತಮ್ |

ಸತ್ಕವೇರ್ವಾಙ್ಮ ಯಾದರ್ಶಮವಲಂಬ್ಯ ಯಶೋSಮಲಂ |
ನಾಯತಸ್ಯ ಕವೇರ್ವಾಪಿ ಚಿರಂ ಜೀವತಿ ನಿಶ್ಚಲಮ್ ||

ಅತೋಹಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪ್ರಕಟಿತ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಯತಿನೋ
ಮುಹುಃ ಶ್ರಾವಂ ಶ್ರಾವಂ ಗುಣಮಣಿಮನರ್ಘ್ಯಂ ಚಿರತರಮ್ |
ಯತೇ ಸ್ತೋತುಂ ಕೃಷ್ಣಃ ಕವಿರಹಹ ಮುಗ್ಧೋಪಿ ಬಹುಧಾ
ಪ್ರಬಂಧಾನಾಂ ಕರ್ತಾ ರಘುಪತಿಪದೈಕೋರುಶರಣಃ ||

ಸಾರಸ್ಯಾದ್ವಾ ಕವೇರ್ನತುರ್ಗೌರವಾದ್ವಾ ವಿಮತ್ಸರಾತ್ |
ಸಾರಸ್ಯಾದ್ವಾ ದಯಾಲುತ್ವಾತ್ ಸ್ವೀಕುರ್ವಂತು ಕೃತಿಂ ಬುಧಾಃ ||

ಸುಧರ್ಮಂದ್ರಶ್ಚಂದ್ರೋ ನಿವಸತು ಚಿರಾಯ ಕ್ಷಿತಿತಲೇ
ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಸ್ಸಾಕ್ಷಾದವತರಿತ ಉರ್ವಿಸುರತಯಾ | ರಘೋತ್ತಂಸಸ್ಯಾರ್ಚಾಂ ಪುನರಪಿ ವಿಧಾತುಂ ಕಿಮು ನಚೇತ್ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರೇತ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ನ ಭಜತಿ ಕುತೋSನ್ನೋ ಭುವಿ ಜನಃ ||

ಗುರುಃ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಉದೇತುಕಾಮಂ ಗುರ್ಣೈವಿ೯ನಿದ್ರೈರ್ಗಣನಾದರಿದೈಃ |
ಮುದು ಜನಾನಾಂ ಜನಯನ್ನಜಸ್ರಂ ಭೂಮೌ ದಧೌ ಯಃ ಖಲವಾದಿಶಿಕ್ಷಾಮ್ ||

ನ ಹಿ ಪ್ರಿಯಸ್ಫುರತ್ ಕೀರ್ತೇ ಚೈತ್ರಯಾತ್ರೋನ್ಮುಖೋ ಭವ |
ಇತಿ ವಾದಿವಧೂಃ ಪ್ರೋಚೇ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರೇ ವಿರಾಜತಿ ||

ವದಾದ್ಯೋತದ್ ಧೀಮನ್ ಕಿಮಿತಿ ಕೃಪಣಾನರ್ಥಯಸಿ ತಾನ್
ವ್ರಜ ತಂ ಜಂಘಾಲುರ್ಗುರುವರಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಚರಣಮ್ |
ಪ್ರದಾನಾದ್ಯಸ್ಯಾಬ್ಧ: ಶಮಮಯತಿ ಮಜ್ಜಿವನಮಿತಿ
ಪುರೋಧಾಯೇನಾಭ್ರಂ ಜಿಗಮಿಷುಬುಧಾನಾಂ ಪ್ರಸರತಿ ||

ಚಾತುರ್ಯ೦ ಕಿಮು ವರ್ಣ್ಯತೇ ಗುರುವರ ಶ್ರೀಮತ್ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಗಮ್
ದ್ರವೋತ್ಸರ್ಜನಮಾರ್ಜನಂ ಯದಕರೋತ್ ನಿರ್ಬಾಧಭಾಗ್ಯದಯಃ |
ಯತ್ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಜನೇಷು ಜನ್ಮ ಸಹಜಂ ವೀಕ್ಷೆವ ದೈನ್ಯಂ ಸುಹೃತ್
ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಸಹತೇ ಹಿ ಕೇವಲಮಭೂನ್ ಮತ್ವಾ ಶರಣ್ಯಾನಿತಿ ||

ಸಮಸ್ತದೇವಸಾನ್ನಿಧ್ಯಸಿದ್ಧಿಭಾಜೋ ಜಗದ್ಗುರೋಃ |
ಪಾವಿತ್ರ್ಯಂ ವ್ರಜತಾದ್ವಾಣೀ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ||

ಯಥಾ ತುಷ್ಯಂತಿ ವಿಭುಧಾಃ ಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಮಹೋದಯಾತ್ |
ತಥಾ ಕೃಷ್ಣಕವೀಶಸ್ಯ ಸುಧರ್ಮಂದ್ರಮಹೋದಯಾತ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ವಿರಚಿತ  ಶ್ರೀಸುಧರ್ಮೇಂದ್ರಮಹೋದಯಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ||

శ్రీ సుధర్మేంద్రమహోదయః

శ్రీరామాయనమః పునఃపునరసౌ దద్యాత్సముద్రద్ధియం
వాణీం చామృతధోరణీం గుణలవాన్ స్తోత్రం గురోః ప్రారభే |
యస్యాలం జగతి ప్రకృష్టయశసాం ధాటీభిరాపాండరే
శేకుర్వస్తువివేచయన్ న కవయః స్తోత్రం గుణాన్ కిం పునః ||

రామ తత్కరుణామబాధసరణాం యాచేSద పూర్వాధికాం
కస్తే వత్స సమాగతోహి సమయః చింతాప్రదస్తాదృశః |
కాంశ్చన్ స్తోతుమహం యతే గుణలవాన్ మందస్సుధర్మేంద్రగాన్
ఇత్యాకర్ణ్య కరం స మూధ్ని౯ నిధధౌ స్తోతుం తతః ప్రోత్సహే ||

మోదధ్వం కవితాలతామృతరసం సంసేవ్య మే సూరయః
పూర్వేషాం విదుషాం ప్రబంధరచనా కిం నాస్తి లోకత్రయే |
నిస్సారాశ్రయణా పురాతనకృతిః కిం వర్ణనీయ పరం
సైషా మే సరసాశ్రితా ఖలు యయా భద్రాసుధర్మేంద్రభూః ||

కైలాసీయతి భూధరాన్ సురగిరౌ హర్మ్యాయతీ ప్రేయసీ-
దర్శం పశ్యతి చంద్రికాం నిజసభాచారం చరత్యంబరే |
దిక్కాంతాసు దుకూలతి స్తనలటీష్టాసాంపటీరాయతే నర్నతి౯ త్రిదివే నటీవ నితరాం కీర్తిః సుధర్మేంద్ర భూః ||

సుధర్మేంద్రముపాశ్రిత్య శోభతాం కవితా మమ |
సుదృఢోఞ్ఞపఘ్నసంబద్ధా సుదృఢం శోభతే లతా ||

సత్కవేః కావ్యమాశ్రిత్య నేతా కల్పం స జీవతి |
కావ్యం చాపి మహానేతృ సంసర్గాచ్చిరజీవితమ్ |

సత్కవేర్వాఙ్మ యాదర్శమవలంబ్య యశోSమలం |
నాయతస్య కవేర్వాపి చిరం జీవతి నిశ్చలమ్ ||

అతోహం త్రైలోక్యప్రకటిత సుధర్మేంద్రయతినో
ముహుః శ్రావం శ్రావం గుణమణిమనర్ఘ్యం చిరతరమ్ |
యతే స్తోతుం కృష్ణః కవిరహహ ముగ్ధోపి బహుధా
ప్రబంధానాం కర్తా రఘుపతిపదైకోరుశరణః ||

సారస్యాద్వా కవేర్నతుర్గౌరవాద్వా విమత్సరాత్ |
సారస్యాద్వా దయాలుత్వాత్ స్వీకుర్వంతు కృతిం బుధాః ||

సుధర్మంద్రశ్చంద్రో నివసతు చిరాయ క్షితితలే
సహస్రాక్షస్సాక్షాదవతరిత ఉర్విసురతయా | రఘోత్తంసస్యార్చాం పునరపి విధాతుం కిము నచేత్ సుధర్మేంద్రేత్యాఖ్యాం న భజతి కుతోSన్నో భువి జనః ||

గురుః సుధర్మేంద్ర ఉదేతుకామం గుర్ణైవి౯నిద్రైర్గణనాదరిదైః |
ముదు జనానాం జనయన్నజస్రం భూమౌ దధౌ యః ఖలవాదిశిక్షామ్ ||

న హి ప్రియస్ఫురత్ కీర్తే చైత్రయాత్రోన్ముఖో భవ |
ఇతి వాదివధూః ప్రోచే సుధర్మేంద్రే విరాజతి ||

వదాద్యోతద్ ధీమన్ కిమితి కృపణానర్థయసి తాన్
వ్రజ తం జంఘాలుర్గురువరసుధర్మేంద్ర చరణమ్ |
ప్రదానాద్యస్యాబ్ధ: శమమయతి మజ్జివనమితి
పురోధాయేనాభ్రం జిగమిషుబుధానాం ప్రసరతి ||

చాతుర్య౦ కిము వర్ణ్యతే గురువర శ్రీమత్సుధర్మేంద్రగమ్
ద్రవోత్సర్జనమార్జనం యదకరోత్ నిర్బాధభాగ్యదయః |
యత్ప్రత్యర్థిజనేషు జన్మ సహజం వీక్షెవ దైన్యం సుహృత్
దారిద్ర్యం సహతే హి కేవలమభూన్ మత్వా శరణ్యానితి ||

సమస్తదేవసాన్నిధ్యసిద్ధిభాజో జగద్గురోః |
పావిత్ర్యం వ్రజతాద్వాణీ సుధర్మేంద్రస్య కీర్తనాత్ ||

యథా తుష్యంతి విభుధాః సుధర్మేంద్రమహోదయాత్ |
తథా కృష్ణకవీశస్య సుధర్మంద్రమహోదయాత్ ||

|| ఇతి శ్రీకృష్ణావధూత విరచిత శ్రీసుధర్మేంద్రమహోదయః సమాప్తః ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *