Gurumantra for Women Krishnashadakshari Mantra , స్త్రీలకు గురు మంత్రం, శ్రీ కృష్ణ షడక్షర మంత్ర జప విధానం

శ్రీగురుభ్యో నమః | ద్విరాచమ్య (తూర్పు లేదా పడమర ముఖంగా కూర్చుని రెండుసార్లు ఆచమనం చేయాలి). కేశవాయ స్వాహా, నారాయణాయ స్వాహా, మాధవాయ స్వాహా, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూధనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హృషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః,-
వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః (అని చెప్పి చేతులు జోడించవలెను).

శుభే శోభనముహూర్తే ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే, శ్రీశ్వేతవరాహ కల్పే, వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమచరణే గోదావర్యాః దక్షిణే/ ఉత్తరే తీరే, శాలివాహనశకే బౌద్ధావతారే, రామక్షేత్రే, అస్మిన్ వర్తమానే చాంద్రమానేన, శ్రీ—నామ సంవత్సరే అయనే –ఋ –మాసే వాసరే శుభ నక్షత్ర శుభయోగ, శుభకరణ, ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ గురుమంత్రజపం కరిష్యే.
భూతోచ్చాటనం –
మమ శరీరస్య అంతర్యామి ఋషిః | సత్య దేవతా | ప్రకృతి పురుషశ్చందః| సమస్త భూతోచ్చాటనే వినియోగః||

ఓం ఆపో హిష్ఠా మ’యోభువః’ | తా న’ ఊర్జే ద’ధాతన | మహేరణా’య చక్ష’సే | యో వః’ శివత’మో రసః’ | తస్య’ భాజయతే హ నః | ఉశతీరి’వ మాతరః’ | తస్మా అర’ంగ మామ వః | యస్య క్షయా’య జిన్వ’థ | ఆపో’ జనయ’థా చ నః ||

ఇతి వామభాగే భూతోచ్చాటనం కృత్వా |
ఈ మంత్రాన్ని జపించి మన సమీపంలోని రాక్షసులను ఒక చిటికతో పారద్రోలవలెను.

ఆసన శుద్దిః:
పృథివ్యా మేరుపృష్ఠ ఋషిః | కూర్మో దేవతా | సుతలం ఛందః | ఆసనే వినియోగః || పృథ్వి త్వయా ధృతా లోకా దేవి త్వం విష్ణునా ధృతా | త్వం చ ధారయ మాం దేవి పవిత్రం కురు చాసనం || మాం చ పూతం కురు ధరే నతా త్వాం సురేశ్వరి || ఇతి పృథివీం ప్రార్థయిత్వా (ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం ద్వారా భూదేవికి నమస్కారం చేయండి)
నిరస్తః పరావసుః | ఇదమహమర్వావసోస్సదనే సీదామి | ఆసనే సోమమండలే కూర్మస్కందే ఉపవిష్ఠాస్మి (అని ఆసనములో కూర్చొనాలి). భూర్భువస్సువః (అని ఆసనమును ముట్టవలెను). శ్రీం అం అనంతాసనాయ నమః | శ్రీం మం మండూకాయ నమః | శ్రీం కొం కూర్మాయ నమః | శ్రీం వం వరాహాయ నమః | శ్రీం శం శేషాయ నమః, శ్రీం కం కాలాగ్నిరుద్రాయ నమః | శ్రీం వం వజ్రాయ నమః |


దిస్పందనం :
ఐంద్రాది దిక్షు బామి నమః || నమః చక్రాయ స్వాహా| అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి దిగ్భంధః || సుదర్శనాయ విద్మహే మహాజ్వాలాయ ధీమహి | తన్నశ్చక్ర ప్రచోదయాత్ || అని చెబుతూ, బొట్టను నాలుగు దిక్కులకు చూపి, తల మధ్యలో ఉంచి, మంత్రోచ్ఛారణకు భంగం కలిగించే దెయ్యాలు, ఇతరులు రాకుండా చూడాలి.


కరశుద్ధి :
మణిబంధే ప్రకోష్ఠే చ కూర్పరే హస్తసంధిషు | తత్పృష్ఠపార్శ్వయోశైవ కరశుద్ధిరుదాహృతా | (అని చెప్పుచూ) శ్రీం యం శ్రీం అని ఆరు సార్లూ, శ్రీం రం శ్రీం అనీ ఒక్కసారి, శ్రీం వం శ్రీం అని ఒక్కసారి జపిస్తూ, ముంజేతిని రెండు చేతులపై కొండల చివరి వరకు ఆరుసార్లు రుద్దాలి.

గురు నమస్కార :
(ఆ తర్వాత, ఇకపై చెప్పిన 12 మంది గురువులకు నమస్కారం చేయాలి.) శ్రీ గురుభ్యో నమః | పరమ గురుభ్యో నమః | శ్రీమదానందతీర్థ భగవత్పాదాచార్యభో నమః | శ్రీవేదవ్యాసాయ నమః | శ్రీభారతై నమః | శ్రీసరస్వతై నమః | శ్రీవాయవే నమః | శ్రీ బ్రహ్మణే నమః | శ్రీలక్ష్మై నమః | శ్రీనారాయణాయ నమః | శ్రీమంత్రదేవతాయై నమః | శ్రీవాసుదేవాయ నమః ||
శ్రీం | హృత్కమలస్థిత పరమాత్మానం సుషుమ్నా మార్గణ మూర్థి విన్యసేత్ |
అప్పుడు హృదయ కమలంలోని నారాయణుడిని “సుషుమ్నా” అనే నాడిగా తలపైకి తెచ్చి నిలిపివేసినట్లు భావించాలి.


పాపపురుష విసర్జనం :
వామకుక్షిం స్పృష్టృ (తర్వాత ఎడమ కింది పొత్తికడుపుని తాకాలి). బ్రహ్మహత్యాశిరస్కం చ స్వర్ణస్తేయభుజద్వయం | సురాపానహృదా యుక్తం గురుతల్పకటిద్దయం || తత్సంయోగపదద్వంద్వ మంగప్రత్యంగపాతకం | ఉపపాతకరోమాణం రక్తశ్రువిలోచనం || అధోముఖం కృష్ణవర్ణ౦ అంగుష్ఠ పరిమాణకం | ఖడ్గచర్మధరం కృష్ణం కుక్షౌ పాపం విచింతయేత్ ||
(అని చెబుతూ ఎడమ చేయి కింది భాగంలో పాపపురుషుడు ఉన్నట్టు భావించాలి. ఆ తర్వాత పాపపురుషుడు నాభికి చేరినట్లు భావించి నాభిని తాకాలి)
నాభౌ షట్కాణమండలమధ్యస్ధో నీలవర్ణో వాయు బీజవాచ్యః ప్రద్యుమ్నో భగవాన్ మచ్ఛరీరస్థం పాపపురుషం వాయునా శోషఋతు అని చెప్పి ‘శ్రీం యం శ్రీం’ అని 6 సార్లు చెప్పి ఆ పాపపురుషుడు ఆరిపోయినట్టు భావించాలి.
తతస్తం హృదయదేశమానీయ హృదయే త్రికోణ మండల మధ్యస్థో రక్తవర్ణో అగ్నిస్థః అగ్నిబీజవాచ్యః సంకర్షణో భగవాన్ మచ్ఛరీరస్థం పాపపురుషం అగ్నినా నిర్దహతు |అని చెప్పి “శ్రీం రం శ్రీం’ అని 12 సార్లు జపించిన తర్వాత ఆ పాపపురుషుడు భస్మం అయినట్లు భావించి ఎడమ ముక్కు రంధ్రము ద్వారా ఊపిరి వదిలి ఆ బూడిద బయటకు పోయిందని భావించాలి.

అప్పుడు శిరస్సును ముట్టి.- శిరసి వర్తులమండలమధ్యస్థో శ్వేతవర్ణో వరుణస్థో వరుణబీజ వాచ్యః శ్రీవాసుదేవో భగవాన్ మచ్ఛరీరం ఆపాదమస్తకం అమృతవృష్టా ఆప్లావయతు | అని చెప్పి “శ్రీం వం శ్రీం” అని ౨౪ సార్లు జపించవలెను. అప్పుడు తలపై కూర్చున్న భగవంతుడు హృదయంలోకి తిరిగి వచ్చినట్లు భావించాలి.


అథ పుణ్యపురుష ధ్యానం :
దక్షిణకుక్కిం స్పష్మా (కడుపు యొక్క కుడి వైపున తాకి) – “అశ్వమేధశిరస్కం చ మహాదానభుజద్వయం| సోమపానహృదా యుక్తం బ్రహ్మచర్యకటిద్వయం || తత్సంయోగ- పదద్వంద్వం సాంగోపాంగశుభత్రయం | సర్వవ్రతాంగరోమాణం గురుసేవాదిలోచనం || సింహాసనే సమాసీనం స్వర్ణవర్ణ౦ కిరీటినం | గీర్వాణనుపాదాబ్బం పుణ్యం హృది విభావయే ||” అని పుణ్యాత్ముని ధ్యానించాలి.
యస్య స్మృత్యా చ నామోక్యా తపోజపక్రియాదిషు | న్యూనం సంపూర్ణతాం యాతి సద్యో వందే తమచ్యుతం || మంత్రహీనాం క్రియాహీనాం భక్తిహీనాం రమాపతే | యత్తం తు మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తు మే || అనేన గురుమంత్ర జపేన అస్మత్‌ పత్యంతర్గత భారతీరమణ ముఖ్య ప్రాణాంతర్గత శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశః ప్రీయతాం ప్రీతో వరదో భవతు || శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు (అని చేతిలో నీళ్ళు వదలాలి).


తత్వాభిమాని దేవతా ప్రార్థన :
తత్వాభిమానిగళిరా ఉత్తర లాలిపుదు | ఎత్తి కరవ ముగివె వినయదల్లి | ఆత్మదొళగె నిమ్మ వ్యాపార ఘనవయ్యా | తత్తత్ స్థానదల్లి నిత్యవాగి దైత్యరిగె సర్వద నిమ్మ ప్రేరణె యుంటు | అత్త ఎళెసదిరి దుస్సంగక్కె ఈ చిత్రదల్లి నీవె నిజ వ్యాపార మాడువవరు | సత్యక్కె ఎరగువ మార్గవిత్తు | ఉత్తమ గుణదల్లి మొదలే నిమ్మ పూజిప | అర్థియాగలి ఆతరువాయది | ఉత్తమ శ్లోక సిరి విజయ విఠలన్న | స్తుతిసి ఆతన్న చరణ నోళ్పదు మాడి ||

శ్రీకృష్ణ షడక్షర మంత్ర :
శ్రీం క్రీం కృష్ణాయ నమః | (అని మూడుసార్లు చెప్పి ప్రాణాయామం చేయాలి).


షడంగన్యాస :
శ్రీపూర్ణ జ్ఞానాత్మనే హృదయాయ నమః (ఛాతీని తాకాలి) పూర్ణేశ్వర్యాత్మనే శిరసే స్వాహా (తలను తాకాలి) పూర్ణప్రభాత్మనే శిఖాయ్ వౌషట్ (తురుమును తాకాలి) | పూర్ణానందాత్మనే కవచాయ హుం (ఒకేసారి ఎడమ చేతితో కుడి భుజాన్ని, కుడి చేతితో ఎడమ భుజాన్ని తాకాలి)! పూర్ణతేజాత్మనే నేత్రాభ్యాం వౌషట్ (మధ్య మరియు చూపుడు వేళ్లతో రెండు కళ్లను తాకండి) పూర్ణ శక్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ (రెండు చేతులతో చప్పట్లు కొట్టండి) ఇతి దిగ్భంధః ||
అస్య శ్రీకృష్ణ షడక్షర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః (శిరసి) గాయత్రీ ఛంధః (ముఖ్య) శ్రీకృష్ణ దేవతా (హృదయే) | శ్రీకృష్ణ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః
అథ ధ్యానం –
(తర్వాత తదుపరి శ్లోకంతో శ్రీకృష్ణుడిని ధ్యానించాలి)
ధ్యాయేత్ హరిన్మణినిభం జగదేకవంద్యం | సౌందర్యసారమరిశంఖవరాభయాని ||
దోర్భిద్రధానమజితం సరసం చ భస్మ | సత్యాసమేతమఖిల ప్రదమిందిరేశం ||


అథ జపః –
అస్మత్యంతర్గత శ్రీభారతీరమణ ముఖ్య ప్రాణాంతర్గత శ్రీగోపాలకృష్ణప్రేరణయా శ్రీగోపాలకృష్ణ ప్రీత్యర్థం శ్రీకృష్ణ షడక్షర మహామంత్ర జపతర్పణమహం కరిష్య | (ఉద్దరణితో చేతిలో నీరు వదిలి సంకల్పం చేయాలి).

శ్రీం క్లీం కృష్ణాయ నమః శ్రీం || (అని కనీసం 108 సార్లు జపించాలి.)
మళ్ళీ జపం అయిన తర్వాత

షడంగన్యాస : శ్రీపూర్ణ జ్ఞానాత్మనే హృదయాయ నమః (ఛాతీని తాకాలి) | పూర్ణేశ్వర్యాత్మనే శిరసే స్వాహా (తలను తాకాలి) | పూర్ణప్రభాత్మనే శిఖాయె వౌషట్ (తురుమును తాకాలి) | పూర్ణానందాత్మనే కవచాయ హుం (ఒకేసారి ఎడమ చేతితో కుడి భుజాన్ని, కుడి చేతితో ఎడమ భుజాన్ని తాకాలి) | పూర్ణతేజాత్మనే నేత్రాభ్యాం వౌషట్ (మధ్య మరియు చూపుడు వేళ్లతో రెండు కళ్లను తాకండి) పూర్ణ శక్యాత్మనే అస్మాయఫట్ (రెండు చేతులతో చప్పట్లు కొట్టండి) ఇతి దిగ్భంధః ||
అస్య శ్రీకృష్ణ షడక్షర మహామంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః (శిరసి) గాయత్రీ ఛంధః (ముఖే) (శ్రీకృష్ణ దేవతా (హృదయే) | శ్రీకృష్ణ ప్రీత్యర్థ జపోపసంహారే వినియోగః |


అథ ధ్యానం
ధ్యాయేత్ హరిన్మణినిభం జగదేకవంద్యం | సౌందర్యసారమరిశంఖ వరాభయాని ||
దోర్భిద్రధానమజితం సరసం చ భ -| సత్యాసమేతమఖిలప్రదమిందిరేశం ||
అనేన శ్రీకృష్ణ పడక్షరమహామంత్రణ అస్మత్ పత్యంతర్గత భారతీరమణముఖ్యప్రాణాంతర్గత శ్రీగోపాలకృష్ణ: ప్రీయతాం | ప్రీతో వరదో భవతు | శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు || (అని చేతిలో నీళ్లు పోసి వదలాలి).


అర్ఘ్య౦ : –
శ్రీం క్రీం కృష్ణాయ నమః శ్రీం | ఇతి అర్ఘ్య౦ (జప సంఖ్య ప్రకారం 10 జపములకు 1 అర్ఘ్య౦ ఇవ్వాలి).
|| శ్రీ కృష్ణ షడక్షర మంత్రం ముగిసింది ||
|| శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ||

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *