Santana Gopala Krishna Mantra – ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ

Kannada:

*ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ*

ಶ್ರೀಗುರುಭೋ ನಮಃ | ದ್ವಿರಾಚಮ್ಮ (ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಭಿ ಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಎರಡು ಸಲ ಆಚಮನ ಮಾಡಬೇಕು). ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ, ಮಧುಸೂಧನಾಯ ನಮಃ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ, ವಾಮನಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ, ಹೃಷಿಕೇಶಾಯ ನಮಃ, ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ, ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ, ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ,-
ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ, ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ, ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ, ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ, ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ, ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ, ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಹರಯೇ ನಮಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ (ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೈಮುಗಿಯಬೇಕು).

ಶುಭೇ ಶೋಭನಮುಹೂರ್ತೆ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯಪರಾರ್ಧೆ, ಶ್ರೀಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪ, ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಪ್ರಥಮಚರಣೇ ಗೋದಾವರ್ಯಾಃ ದಕ್ಷಿಣೇ/ ಉತ್ತರೇ ತೀರೇ, ಶಾಲಿವಾಹನಶಕೇ ಬೌದ್ಧಾವತಾರೇ, ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ, ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ, ಶ್ರೀ——-ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಅಯನೇ ——ಋ ——ಮಾಸೇ ವಾಸರೇ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ, ಶುಭಕರಣ, ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ  ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ೦ ಮಮ ಸತ್ಸಂತಾನಪ್ರಾಪ್ತರ್ಥ೦ ಶ್ರೀಸಂತಾನಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪಮಹಂ ಕರಿಷ್ಯ ||

ಗುರುನಮಸ್ಕಾರ : ಶ್ರೀಂ ಶ್ರೀಗುರುಭೋ ನಮಃ | ಶ್ರೀಂ ಪರಮ ಗುರುಭ್ ನಮಃ | ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭೋ ನಮ: | ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರೀಭಾರ ನಮಃ | ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೈ ನಮಃ | ಶ್ರೀ ವಾಯವೇ ನಮಃ | ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ | ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಃ | ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ | ಏಕಾದಶಸ್ಥಾನೆ ಶ್ರೀಸಂತಾನಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ ||

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ :  ಶ್ರೀಂ | ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ | ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಾ” ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.

ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ : | ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ | ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ | ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ಣಪ್ರಭಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯ್ಕೆ ವೌಷಟ್ | ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಂ | ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ಣತೇಜ ಆತ್ಮನೇ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಂ ವಷಟ್ | ಶ್ರೀಂ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ | ಇತಿ ದಿಗ್ಧಂಧಃ ||

ಋಷ್ಯಾದಿನ್ಯಾಸಃ : ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶ್ರೀನಾರದಋಷಿಃ | ಶಿರಸಿ | (ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು). ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ | ಮುಖೇ | (ಮುಖವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು). ಶ್ರೀಸಂತಾನಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವತಾ | ಹೃದಯೇ। (ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು) | ಗಂ ಬೀಜಂ ಸ್ವಾಹಾ ಶಕ್ತಿಃ | ಪುತ್ರಾರ್ಥ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

ಧ್ಯಾನಂ : ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ರಥಸ್ಥಂ ಚ ಚತುರ್ಭುಜಂ | ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತವಾಸಸಮಚ್ಯುತಂ || ದ್ವಿಜವರ್ಯಾರ್ಜುನಯುತಂ ವಿಷ್ಣು ತೇಜೋಪಬೃಂಹಿತಂ | ಸಮರ್ಪಯಂತಂ ವಿಪ್ರಾಯ ನಷ್ಟಾನಾನೀಯ ಬಾಲಕಾನ್ || ಕರುಣಾಮೃತ ಸಂಪೂರ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷಂತಂ ಚ ತಂ ದ್ವಿಜಂ | ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಜಪಾರ್ಚನಾದೀನಿ ಕುರ್ಯಾದ್ಭಕ್ತಿಪರಾಯಣಾ(ಣಃ) || ಪುತ್ರಾರ್ಥಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕೇ ನ್ಯಸ್ಯ ತತ್ರಸ್ಥಂ ಕೃಷ್ಣ ಮರ್ಚಯೇತ್
||
ಸಂತಾನಫಲಪ್ರಾಪ್ತರ್ಥಂ ಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಸಂತಾನ – ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇರಣಯಾ ಶ್ರೀಸಂತಾನಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರ ಶ್ರೀಸಂತಾನಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪಂ ತರ್ಪಣಂ ಚ ಕರಿಷ್ಯ ||

ಮೂಲಮಂತ್ರ : “ಶ್ರೀಂ | ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ | ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಾ||”
(ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಜಪಿಸಿ, ಹತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಆರ್ಘ್ಯವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.)

ಅರ್ಥ್ಯ : “ಶ್ರೀ ೦ 1 ದೇವಕೀಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ | ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂ ಗತಾ (ತಃ)” || ಇತಿ ಸಂತಾನಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ |

ನಂತರ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಧ್ಯಾನ, ಅಂಗನ್ಯಾಸ, ಋಷಿಛಂದಸ್ಸು, ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.

ಅನೇನ ಶ್ರೀಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪತರ್ಪಣಾಖ್ಯ ಕರ್ಮಣಾ ಪತ್ಯಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಃ ಪ್ರೀಯತಾಮ್
||ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು||
ಸೂಚನೆ : ಮೇಲಿನ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರೂಪದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಪಡೆದು ಜಪಿಸಬೇಕು.

Telugu:

శ్రీగురుభో నమః | ద్విరాచమ్య (పూర్వము లేక ఉత్తరాభి ముఖముగా కూర్చొని రెండు సార్లు ఆచమనం చేయాలి).
కేశవాయ స్వాహా, నారాయణాయ స్వాహా, మాధవాయ స్వాహా, గోవిందాయ నమః, విష్ణవే నమః, మధుసూధనాయ నమః, త్రివిక్రమాయ నమః, వామనాయ నమః, శ్రీధరాయ నమః, హృషికేశాయ నమః, పద్మనాభాయ నమః, దామోదరాయ నమః, సంకర్షణాయ నమః,-
వాసుదేవాయ నమః, ప్రద్యుమ్నాయ నమః, అనిరుద్ధాయ నమః, పురుషోత్తమాయ నమః, అధోక్షజాయ నమః, నారసింహాయ నమః, అచ్యుతాయ నమః, జనార్దనాయ నమః, ఉపేంద్రాయ నమః, హరయే నమః, శ్రీకృష్ణాయ నమః (అని చెప్పి చేతులు జోడించాలి).

శుభే శోభనేముహూర్తే ఆద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధె, శ్రీశ్వేతవరాహ కల్పే, వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమచరణే గోదావర్యాః దక్షిణే/ ఉత్తరే తీరే, శాలివాహనశకే బౌద్ధావతారే, రామక్షేత్రే, అస్మిన్ వర్తమానే చాంద్రమానేన, శ్రీ—నామ సంవత్సరే అయనే –ఋ –మాసే వాసరే శుభ నక్షత్ర శుభయోగ, శుభకరణ, ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతిథౌ శ్రీవిష్ణు ప్రేరణయా శ్రీవిష్ణు ప్రీత్యర్థ౦ మమ సత్సంతానప్రాప్తర్థ౦ శ్రీసంతానగోపాలకృష్ణ మంత్ర జపమహం కరిష్య ||

గురునమస్కార : శ్రీం శ్రీగురుభ్యో నమః | శ్రీం పరమ గురుభ్యో నమః | శ్రీమదానందతీర్థ భగవత్పాదాచార్య గురుభ్యో నమ: | శ్రీవేదవ్యాసాయ నమః | శ్రీభారత్యై నమః | శ్రీసరస్వత్యై నమః | శ్రీ వాయవే నమః | శ్రీబ్రహ్మణే నమః | శ్రీ లక్ష్మీ నమః | శ్రీనారాయణాయ నమః | ఏకాదశస్థానే శ్రీసంతానగోపాలకృష్ణాయ నమః | శ్రీవాసుదేవాయ నమః ||

ప్రాణాయామ : శ్రీం | దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే | దేహి మే తనయం కృష్ణ తామహం శరణం గతా” అని మూడు సార్లు జపించి ప్రాణాయామము చేయవలెను.

షడంగన్యాసః : | శ్రీం పూర్ణజ్ఞానాత్మనే హృదయాయ నమః | శ్రీం పూర్ణైశ్వర్యాత్మనే శిరసే స్వాహా | శ్రీం పూర్ణప్రభాత్మనే శిఖాయ్కె వౌషట్ | శ్రీం పూర్ణానందాత్మనే కవచాయ హుం | శ్రీం పూర్ణతేజ ఆత్మనే నేత్రాభ్యాం వషట్ | శ్రీం పూర్ణ శక్యాత్మనే అస్త్రాయ ఫట్ | ఇతి దిగ్బంధః ||

ఋష్యాదిన్యాసః : అస్య శ్రీద్వాత్రింశదక్షర సంతాన గోపాలకృష్ణ మంత్రస్య శ్రీనారదఋషిః | శిరసి | (తలను ముట్టుకొనవలెను). అనుష్టుప్ ఛందః | ముఖే | (ముఖమును ముట్టుకొనవలెను). శ్రీసంతానగోపాలకృష్ణ దేవతా | హృదయే| (హృదయమును ముట్టుకొనవలెను) | గం బీజం స్వాహా శక్తిః | పుత్రార్థ జపే వినియోగః

ధ్యానం : శంఖచక్రధరం కృష్ణం రథస్థం చ చతుర్భుజం | సర్వాభరణసంయుక్తం పీతవాససమచ్యుతం || ద్విజవర్యార్జునయుతం విష్ణు తేజోపబృంహితం | సమర్పయంతం విప్రాయ నష్టానానీయ బాలకాన్ || కరుణామృత సంపూర్ణదృష్టి క్షంతం చ తం ద్విజం | ధ్యాత్వా జపార్చనాదీని కుర్యాద్భక్తిపరాయణా(ణః) || పుత్రార్థి స్వస్తికే న్యస్య తత్రస్థం కృష్ణ మర్చయేత్ ||
సంతానఫలప్రాప్తర్థం పత్యంతర్గత శ్రీమధ్వాంతర్గత శ్రీసంతాన – గోపాలకృష్ణ ప్రేరణయా శ్రీసంతానగోపాలకృష్ణ ప్రీత్యర్థం ద్వాత్రింశదక్షర శ్రీసంతానగోపాలకృష్ణ మంత్ర జపం తర్పణం చ కరిష్య ||

మూలమంత్ర : “శ్రీం | దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే | దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతా||”
(ఈ మంత్రమును సాధ్యమైనంత జపించి, పది మంత్రములకు ఒక్కటి చొప్పున అర్ఘ్యమును ఇవ్వవలెను.)

అర్ఘ్య : “శ్రీ ౦ 1 దేవకీసుత గోవింద వాసుదేవ జగత్పతే | దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతా (తః)” || ఇతి సంతానగోపాలకృష్ణం తర్పయామి |

అనంతరం వెనుపటిలాగె ధ్యానము, అంగన్యాసము, ఋషిఛందస్సు, దేవతల స్మరణము మరియు మూడు సార్లు ప్రాణాయామము చెయ్యవలెను.

అనేన శ్రీసంతాన గోపాలకృష్ణ మహామంత్ర జపతర్పణాఖ్య కర్మణా పత్యంతర్గత శ్రీమధ్వాంతర్గత శ్రీగోపాలకృష్ణః ప్రీయతామ్
||శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు||
సూచన : పైన తెలిపిన మంత్రములను గురూపదేశ పూర్వకము జపించవలెను.

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *