ರಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ತುತಿ –  రాజగోపాల స్తుతి – Rajagopala Stuti

ಹೃದಿ ಬೋಧದುಗ್ಧರಸವಾಸನಾಕೃತೇ
ಪರಿನಿರ್ಮಿತಾವಿವ ಪಯೋಜತಲ್ಲಣೌ
ಅಪವರ್ಗ ಮಾರ್ಗ ಪರಿ ಬೋಧನಾಯ ಮೇ
ಚರಣತವೇಶ ಕಿಮು ಚಿಹ್ನ ಪಲ್ಲವೌ ||೧||

ಉಪರಿ ಶ್ರಿತೇನ ಪುರತಶ್ಚ ನಶ್ವರ-
ವ್ಯವಹಾರದೊರಗಗಿರಾಮನಾರತಮ್
ಪ್ರಣವದ್ವಯೇನ ಮಣಿನೂಪುರಾತ್ಮನಾ
ಪರಿಕರ್ಮಿತೇ ತವ ಪದೇ ಪದೇ ಮುದಾಮ್ ||೨||

ರುಚಿವಾರಿಪೂನರುಚಿರಂ ಭುಜಾಂತರಂ
ಶಿಶಿರಂ ತಟ್ರ‍ಾಕಮವಗಾಹ್ಯ ತಾವಕಮ್
ತ್ಯಜತಿ ಶ್ರಮಂ ವ್ರಜತಿ ಹರ್ಷಮದ್ಯ ಮೇ
ಭವಘರ್ಮತಾಪಮಪನೀಯ ದೃಗ್ಗವೀ ||೩||

ಅರುಣಾಧರಂ ರತುಣಚಂದ್ರಸುಂದರಂ
ಕರುಣಾಧರಂ ವದನಮೀಶ ತಾವಕಮ್
ಸ್ಮಿತಕಾಂತಿಪೂನನವಚಂದ್ರಿಕಾಭರೈಃ
ಭವಶಾರ್ವರಂ ಕ್ಷಿಪತಿ ಭವ್ಯಚೇತಸಾಮ್ ||೪||

ಪರಿತಃ ಸ್ಥಿತೇಅಪಿ ಚ್ಕುರೌಘಶಾರ್ವರೈಃ
ವಿಲುಠದ್ಭಿರಾನನವಿಧೌ ವಿಧಾವಿತೇ
ತಿಲಕೇನ ನದ್ಧಕುಲಕೇನ (ಸಾದರಂ) ಸುಂದರಂ
ನ ಹಿ ವೇತ್ತಿ ಬಾಲತಮಮತ್ಯುದಾರಗೀಃ ||೫||

ಅಲಕಾವೃತಾಲಿಕಮುದಾರಮುನ್ನಸಂ
ಸ್ಮಿತಪುಲ್ಲಗಂಡತಲಮುಲ್ಲಸನ್ಮುಖಮ್
ದರವಾಮಭಾಗನತಮೌಲಿ ಮೋಹನಂ
ತವ ದೇವ ನೈವ ಹೃದಯಂ ಜಹಾತು ಮೇ ||೬|

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಯತಿ ವಿರಚಿತ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಸ್ತುತಿ

గురు రాఘవేంద్రయతి విరచిత రాజగోపాల స్తుతి

హృది బోధదుగ్ధరసవాసనాకృతే
పరినిర్మితావివ పయోజతల్లణౌ
అపవర్గ మార్గ పరి బోధనాయ మే
చరణతవేశ కిము చిహ్న పల్లవౌ ||౧||
ఉపరి శ్రితేన పురతశ్చ నశ్వర-
వ్యవహారదొరగగిరామనారతమ్
ప్రణవద్వయేన మణినూపురాత్మనా
పరికర్మితే తవ పదే పదే ముదామ్ ||౨||
రుచివారిపూనరుచిరం భుజాంతరం
శిశిరం తట్ర్‍ఆకమవగాహ్య తావకమ్
త్యజతి శ్రమం వ్రజతి హర్షమద్య మే
భవఘర్మతాపమపనీయ దృగ్గవీ ||౩||
అరుణాధరం రతుణచంద్రసుందరం
కరుణాధరం వదనమీశ తావకమ్
స్మితకాంతిపూననవచంద్రికాభరైః
భవశార్వరం క్షిపతి భవ్యచేతసామ్ ||౪||
పరితః స్థితేఅపి చ్కురౌఘశార్వరైః
విలుఠద్భిరాననవిధౌ విధావితే
తిలకేన నద్ధకులకేన (సాదరం) సుందరం
న హి వేత్తి బాలతమమత్యుదారగీః ||౫||
అలకావృతాలికముదారమున్నసం
స్మితపుల్లగండతలముల్లసన్ముఖమ్
దరవామభాగనతమౌలి మోహనం
తవ దేవ నైవ హృదయం జహాతు మే ||౬|

ఇతి శ్రీ గురు రాఘవేంద్రయతి విరచిత రాజగోపాల స్తుతిః సంపూర్ణం

madhwamrutha

Tenets of Madhwa Shastra

You may also like...

1 Response

  1. canchiravi says:

    ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *